JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Wa ki t ap dirije wayòm ki te nan sid la (kontinye)

777 anv. e. n.

Jotam: 16 an

762

Ahaz: 16 an

746

Ezekyas: 29 an

716

Manase: 55 an

661

Amon: 2 an

659

Jozyas: 31 an

628

Jewoyakaz: 3 mwa

Jewoyakim: 11 an

618

Jewoyakin: 3 mwa 10 jou

617

Sedesyas: 11 an

607

Moun Babilòn yo anvayi vil Jerizalèm sou rèy Nebikadneza. Yo detwi ni tanp lan ni vil la. Yo retire Sedesyas sou pouvwa a. Sedesyas se dènye wa ki te soti nan fanmi David.

 Wa ki t ap dirije wayòm ki te nan nò a (kontinye)

ozv. 803 anv. e. n.

Zakari: Li te dirije pandan sèlman 6 mwa

Nan yon sans, Zakari te kòmanse dirije antanke wa, men, li klè se jis ozv. ane 792 rèy li an te vin vrèman byen tabli.

ozv. 791

Chaloum: 1 mwa

ozv. 780

Menayèm: 10 an

Pekaya: 2 an

ozv. 778

Peka: 20 an

ozv. 758

Oze: 9 an, li te kòmanse dirije ozv. 748

ozv. 748

Sanble se ozv. ane 748 rèy Oze a te vin byen tabli oubyen li te resevwa èd Tiglatpilesè III, wa Asiri a.

740

Asiri ranpòte laviktwa sou Samari. Li pran kontwòl Izrayèl. Wayòm dis tribi ki te nan nò Izrayèl la vin pa egziste ankò.

 • Lis pwòfet yo

 • Ezayi

 • Miche

 • Sofoni

 • Jeremi

 • Nawoum

 • Abakouk

 • Dànyèl

 • Ezekyèl

 • Obadya

 • Oze