JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

DAT

KOTE

EVÈNMAN

MATYE

MAK

LIK

JAN

29, otòn

Rivyè Jouden, petèt se nan Betani ki pa lòtbò Rivyè Jouden an oswa toupre l

Batèm Jezi, Bondye chwazi l; Jewova fè konnen Jezi se Pitit Gason l e li apwouve l.

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Dezè Jide

Dyab la tante l.

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betani pa lòtbò Rivyè Jouden an

Jan ki konn batize moun nan fè konnen Jezi se Ti Mouton Bondye a; premye disip Jezi yo vin suiv li.

     

1:15, 29-51

Kana ki nan Galile; Kapènawòm

Jezi fè premye mirak li nan yon maryaj, li fè dlo tounen diven; li vizite Kapènawòm.

     

2:1-12

30, fèt Pak

Jerizalèm

Li netwaye tanp lan.

     

2:13-25

Konvèsasyon l ak Nikodèm.

     

3:1-21

Jide; Enon

Li ale nan zòn nan Jide ki andeyò yo, disip Jezi yo batize moun; dènye temwayaj Jan bay sou Jezi.

     

3:22-36

Tiberyad; Jide

Jan nan prizon; Jezi al Galile.

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sicha, nan Samari

Jezi sou wout pou l al Galile, li anseye Samariten yo.

     

4:4-43

Dezè Jide