JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Kat Evanjil yo nan lòd evènman yo te pase

Tablo ki annapre yo mache ak yon seri kat ki montre vwayaj Jezi te fè yo ak kote l te pase lè l t ap fè travay predikasyon an. Flèch ki sou kat yo pa reprezante egzakteman wout li te pran yo, men, yo montre direksyon li te pran yo. Lè nou wè ozv., li vle di “ozanviwon”.

Anvan Jezi te kòmanse travay predikasyon an

DAT

KOTE

EVÈNMAN

MATYE

MAK

LIK

JAN

3 anv. e. n.

Jerizalèm, tanp lan

Zanj Gabriyèl fè Zakari konnen Jan pral fèt.

   

1:5-25

 

ozv. 2 anv. e. n.

Nazarèt; Jide

Zanj Gabriyèl fè Mari konnen Mari pral fè Jezi. Mari vizite fanmi l Elizabèt.

   

1:26-56

 

2 anv. e. n.

Mòn Jide yo

Jan fèt e yo ba l non; Zakari pwofetize; Jan gen pou l nan dezè a.

   

1:57-80

 

2 anv. e. n., ozv. 1ye okt.

Betleyèm

Jezi fèt; “Pawòl la te vin fèt nan lachè”.

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Toupre Betleyèm; Betleyèm

Zanj lan anonse bèje yo yon bon nouvèl; zanj yo bay Bondye louwanj; bèje yo vizite tibebe a.

   

2:8-20

 

Betleyèm; Jerizalèm

Jezi sikonsi (8yèm jou); paran l yo prezante l nan tanp lan (40yèm jou).

   

2:21-38

 

1 anv. e. n. oubyen 1 e. n.

Jerizalèm; Betleyèm; Ejip; Nazarèt

Vizit astwològ yo; fanmi an sove al ann Ejip; Ewòd touye tigason yo; fanmi an kite Ejip, y al rete Nazarèt 2:1-23

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 e. n., fèt Pak

Jerizalèm

Jezi gen 12 an; li nan tanp lan; l ap poze anseyan yo kesyon.

   

2:41-50

 
 

Nazarèt

Li retounen Nazarèt; li kontinye soumèt devan paran l; li aprann metye bòs chapant; Mari leve kat lòt pitit gason, san konte pitit fi (Mt 13:55, 56; Mk 6:3).

   

2:51, 52

 

29, prentan

Dezè, Rivyè Jouden an

Jan ki te konn batize moun nan kòmanse preche. 3:1-12

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28