Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Women 9​:​1-33

9  Se laverite m ap di anrapò ak Kris. Se pa manti m ap bay, piske men temwayaj konsyans mwen bay ansanm avè m ann akò ak lespri sen:  nan kè m, mwen gen yon gwo tristès ak yon lapenn ki pa janm pase.  Paske, mwen ta pito separe ak Kris, kòmsi mwen se yon moun ki modi, nan enterè frè m yo, fanmi m yo nan lachè,  Izrayelit yo, yo menm Bondye te adopte antanke pitit li, yo menm ki te jwenn glwa e ki te resevwa alyans yo, yo menm yo te bay Lalwa ak privilèj pou yo fè yon sèvis sakre, yo menm yo te fè pwomès yo,  yo menm ki se desandans zansèt nou yo. Se nan yo menm Kris soti nan lachè. Benediksyon pou toutan pou Bondye k ap domine sou tout bagay. Amèn.  Men, se pa kòmsi pawòl Bondye a te echwe. Paske, se pa tout moun ki desandan Izrayèl ki “Izrayèl” toutbonvre.  Nitou, se pa paske yo se desandan* Abraram ki fè yo tout se pitit li. Men, tankou sa ekri: “Moun yo pral rele ‘desandans ou a’ ap soti nan Izarak.”  Sa vle di, pitit nan lachè yo pa pitit Bondye toutbonvre, men se pitit ki fèt ann amoni ak pwomès la yo konsidere kòm desandans.  Paske, men pwomès Bondye te fè: “M ap retounen nan menm epòk sa a, e Sara ap gen yon pitit gason.” 10  Men, se pa t lè sa a sèlman li te fè pwomès la, li te fè l tou lè Rebeka te vin ansent de pitit ansanm pou yon sèl gason, pou granpapa nou, Izarak. 11  Alòske yo potko fèt, ni yo potko fè anyen ki bon oswa ki pa bon, yon fason pou chwa Bondye ap fè anrapò ak objektif li pa depann de sa moun fè, men pou l kontinye depann de Sila a k ap fè apèl la, 12  Bondye te di Rebeka: “Pi gran an ap vin esklav pi piti a.” 13  Tankou sa ekri: “Mwen te renmen Jakòb, men kanta Ezayi, mwen te rayi l.” 14  Alò, ki sa nou va di? Èske Bondye gen enjistis lakay li? Jamè! 15  Paske, men sa l di Moyiz: “M ap gen pitye pou moun mwen deside gen pitye, e m ap montre m gen konpasyon pou moun mwen deside montre m gen konpasyon.” 16  Konsa, sa pa depann ni de moun ki vle a, ni de moun k ap fè gwo efò a, men sa depann de Bondye, li menm ki gen pitye a. 17  Paske, nan Ekriti a, men sa Bondye te di Farawon: “Men pou ki rezon egzakteman mwen kite w la toujou: pou m ka montre pisans mwen anrapò ak ou e pou yo ka pwoklame non m sou tout tè a.” 18  Konsa, li gen pitye pou moun li vle, men li kite moun li vle fè tèt di. 19  Kounye a ou pral di m: “Poukisa l ap fè moun repwòch ankò? Paske, ki moun ki ka kenbe tèt ak sa li vle fè?” 20  Alò, kiyès ou ye menm pou w ap replike ak Bondye? Èske bagay yo bay fòm nan ap di moun ki ba l fòm nan: “Poukisa se fason sa a ou fè m?” 21  Ki sa? Èske bòs potri a pa gen pouvwa sou ajil la pou l sèvi ak menm pat la pou l fè yon veso pou yon sèvis ki onorab e pou l fè yon lòt pou yon sèvis ki pa onorab? 22  Konsa, si Bondye, byenke li gen volonte pou l demontre kòlè l e pou l fè konnen pisans li, avèk anpil pasyans, li tolere moun ki tankou veso li gen pou l devide kòlè l sou yo, veso ki merite destriksyon, 23  e si l te fè sa yon fason pou l ka fè moun ki tankou veso li deside fè mizèrikòd yo konnen kokenn glwa li genyen, moun li te prepare davans pou jwenn glwa yo, 24  sètadi, nou menm li te rele nonsèlman pami Juif yo men tou pami nasyon yo, alò sa k gen nan sa? 25  Se tankou jan li di sa tou nan liv Ocheya a: “Moun ki pa t pèp mwen, m ap rele yo ‘pèp mwen’, e fi mwen pa t renmen an, m ap rele l ‘byenneme’. 26  E nan zòn kote m te di moun yo: ‘NOU pa pèp mwen’, se la y ap rele yo ‘pitit Bondye vivan an’.” 27  Anplis, men sa Izayi di byen fò konsènan Izrayèl: “Menmsi pitit Izrayèl yo ta vin anpil menm jan ak sab lanmè, se yon rès sèlman k ap sove. 28  Paske, Jewova pral mande tout moun k ap viv sou tè a kont, l ap fè sa konplètman e san pèdi tan.” 29  Epitou, jan Izayi te di sa alavans: “Si Jewova, Chèf lame yo, pa t kite yon desandans pou nou, nou t ap vin menm jan ak Sodòm, e yo t ap fè nou vin menm jan ak Gomò.” 30  Ki sa nou va di kounye a? Ebyen, alòske moun ki nan nasyon yo pa t ap chèche vin jis, yo vin jis paske yo gen lafwa. 31  Men, Izrayelit yo, ki t ap chèche vin jis sou baz lalwa, pa t vin jis. 32  Pou ki rezon? Paske, se pa mwayen sa yo fè yo t ap chèche vin jis, se pa grasa lafwa. Yo bite sou “wòch ki fè moun bite a”, 33  jan sa ekri a: “Gade! M ap poze yon wòch nan Siyon k ap fè moun bite, yon mas wòch k ap fè moun tonbe, men, yon moun ki mete lafwa nan li pap wont.”

Nòt anba paj

Mo pou mo: “semans”.