Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Women 5​:​1-21

5  Kidonk, lefètke Bondye deklare nou jis paske nou gen lafwa, annou rete nan lapè ak Bondye grasa Jezi Kris, Seyè nou an,  li menm ki te ban nou posiblite pou nou jwenn favè san parèy sa a nou ladan l kounye a, grasa lafwa nou. Annou rejwi anpil poutèt nou gen esperans n ap resevwa glwa nan men Bondye.  E se pa sa sèlman, annou rejwi anpil lè nou nan tribilasyon, piske nou konnen tribilasyon bay andirans,  e andirans fè yon moun vin nan yon kondisyon Bondye apwouve, e kondisyon sa a bay esperans,  e esperans sa a pa mennen nan desepsyon, paske lanmou Bondye ranpli kè nou grasa lespri sen li ban nou an.  Annefè, Kris te mouri pou lèzòm pechè nan tan ki te fikse a, pandan nou te toujou fèb.  Paske, li difisil pou yon moun bay vi l pou yon moun ki jis. Anfèt, petèt yon moun ka dispoze mouri pou yon bon moun.  Sepandan, men ki jan Bondye demontre lanmou li gen pou nou: Kris mouri pou nou pandan nou te pechè toujou.  Donk, piske kounye a Bondye deklare nou jis grasa san Kris, nou kapab pi sèten toujou n ap chape anba kòlè Bondye, grasa Kris. 10  Paske, si lè nou te ènmi Bondye, nou te vin rekonsilye avè l grasa lanmò Pitit li a, alewè pou kounye a nou vin rekonsilye avè l! Nou mèt sèten n ap sove grasa lavi Pitit li a. 11  Nonsèlman sa, n ap rejwi anpil tou nan Bondye grasa Jezi Kris, Seyè nou an, li menm ki fè nou rekonsilye ak Bondye kounye a. 12  Se sa k fè, menm jan akoz yon sèl moun peche antre nan monn nan, e akoz peche lanmò antre, e konsa lanmò blayi sou tout moun paske yo tout te peche... 13  Paske, anvan Lalwa, peche te nan monn nan, men lè pa gen lwa, yo pa ka akize pèsonn li peche. 14  Sepandan, soti depi Adan rive nan Moyiz, lanmò t ap domine antanke wa menm sou moun ki pa t fè peche ki sanble ak dezobeyisans Adan an, li menm ki sanble ak moun ki te gen pou vini an. 15  Men, rezilta kado a bay la pa menm ak rezilta fot la bay la. Paske, si akoz fot yon sèl moun, anpil moun mouri, favè san parèy Bondye a ak kado li bay ansanm ak favè sa a vin ogmante plis toujou pou anpil moun grasa yon sèl moun: Jezi Kris. 16  Anplis de sa, byenfè kado a bay la pa menm ak konsekans peche sèl moun sa a te fè a. Paske, jijman pou yon sèl fot ki te fèt la se kondane l kondane moun, men, kado Bondye bay pou pakèt fot ki fèt yo, se deklare l deklare moun jis. 17  Paske, si akoz fot yon sèl moun, lanmò vin domine antanke wa akoz moun sa a, alewè pou moun ki resevwa favè san parèy la ak kado ki fè konnen yo jis la ann abondans! Yo pral viv e yo pral domine antanke wa, grasa yon sèl moun: Jezi Kris. 18  Se sa k fè, menm jan akoz yon sèl fot, rezilta sa bay pou tout kalite moun se te kondanasyon, menm jan an tou, grasa yon sèl aksyon ki jis, rezilta sa bay pou tout kalite moun se deklare Bondye deklare yo jis pou yo gen lavi. 19  Menm jan akoz dezobeyisans yon sèl moun anpil moun te vin pechè, se konsa tou, grasa obeyisans yon sèl moun anpil moun ap vin jis. 20  Lalwa li menm te vin parèt dekwa pou fot la ka vin anpil. Men, kote peche a te vin anpil, favè san parèy la te vin plis toujou. 21  Nan ki objektif? Se dekwa pou menm jan peche ansanm ak lanmò te domine antanke wa, konsa tou, favè san parèy la ka domine antanke wa pa mwayen jistis, pou moun ka jwenn lavi ki pap janm fini an grasa Jezi Kris, Seyè nou an.

Nòt anba paj