Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Women 2​:​1-29

2  Konsa, kèlkeswa moun ou ye a, ou san eskiz si w ap jije lòt moun, paske nan jijman w ap fè a, ou kondane tèt ou, piske ou menm k ap jije a, w ap pratike menm bagay yo.  Nou konnen Bondye kondane moun k ap pratike bagay sa yo, e jijman l lan ann akò ak laverite.  Men, ou menm k ap jije moun k ap pratike bagay sa yo e anmenmtan k ap fè yo, èske w panse w ap chape anba jijman Bondye?  Oubyen, èske se pa meprize w meprize kokenn bonte, kokenn pasyans ak kokenn andirans Bondye genyen paske w pa konnen se bonte Bondye gen lakay li ki fè li vle w repanti?  Men, etandone w ap fè tèt di e ou pa dispoze repanti, se kòlè w ap anpile pou tèt ou nan jou kòlè Bondye a, nan jou kote jijman l ap fè avèk jistis la ap parèt aklè.  L ap bay chak moun sa yo merite selon aksyon yo:  moun k ap chèche glwa ak onè e k ap chèche gen yon kò ki pa ka depafini, grasa andirans yo genyen nan fè sa ki bon, l ap ba yo lavi ki pap janm fini an.  Alòske, kòlè l ak raj li pral frape moun ki nan chirepit, ki pa mache ann amoni ak laverite e k ap pratike bagay ki pa jis.  Wi, tribilasyon ak touman pral tonbe sou tout moun* k ap fè sa ki mal, sou Juif la dabò, e ansuit sou Grèk* la. 10  Men, tout moun k ap fè sa ki byen pral jwenn glwa, onè ak lapè, Juif la dabò, e ansuit Grèk la. 11  Paske, Bondye pa gen patipri lakay li. 12  Tout moun ki peche lè pa gen lwa ap peri malgre pa gen lwa. Men, tout moun ki peche lè gen lwa, lalwa ap jije yo. 13  Paske, se pa moun ki tande sa lwa a di ki jis devan Bondye, men se moun ki fè sa lwa a mande Bondye ap deklare jis. 14  Paske, lè moun ki nan nasyon yo ki pa gen lalwa fè sa ki nan lalwa tou natirèlman, moun sa yo, byenke yo pa gen lalwa, yo montre yo se yon lwa pou pwòp tèt yo. 15  Se moun sa yo menm ki montre sa lalwa mande yo ekri nan kè yo, tandiske konsyans yo ap rann temwayaj ansanm avèk yo e, nan pwòp panse yo, yo santi konsyans yo akize yo oswa li dakò avèk yo. 16  Sa pral rive nan jou kote Bondye pral sèvi ak Kris Jezi pou l jije bagay moun kenbe sekrè. Sa ap fèt selon bon nouvèl m ap anonse a. 17  Kounye a, ou menm ki pote non Juif, ki met konfyans ou nan lalwa, ki jwenn fyète nan Bondye, 18  ki konnen volonte l, ki kapab rive konprann bagay ki gen anpil valè paske yo enstwi w nan Lalwa, 19  ou menm ki gen konviksyon ou se yon gid pou moun ki avèg, yon limyè pou moun ki nan fènwa, 20  yon moun k ap fòme moun ki derezonab, k ap anseye timoun piti, e ki gen chapant konesans lan ak chapant verite ki nan Lalwa a... 21  w ap anseye lòt moun, epi w pa anseye tèt ou? Ou menm k ap preche: “Pa vòlè”, w ap vòlè? 22  Ou menm k ap di: “Pa fè adiltè”, w ap fè adiltè? Ou menm ki montre ou gen degoutans pou zidòl, w ap piye tanp yo? 23  Ou menm ki santi w fyè dèske w gen lalwa, w ap dezonore Bondye nan dezobeyi Lalwa? 24  Paske, jan sa ekri, “non Bondye sal nan mitan nasyon yo akoz NOU menm”. 25  Annefè, sikonsizyon an itil sèlman si w ap pratike lalwa. Men si w ap dezobeyi lalwa, sikonsizyon w lan vin pa itil anyen. 26  Kidonk, si yon moun ki pa sikonsi obeyi règ ki nan Lalwa yo, yon seri règ ki jis, èske yo pap konsidere l tankou yon moun ki sikonsi, malgre l pa sikonsi? 27  Epitou, yon moun lòt nasyon, ki pa sikonsi e k ap obeyi sa Lalwa di, ap jije w, ou menm ki gen yon lwa ki ekri, ou menm ki sikonsi, paske w ap dezobeyi lalwa. 28  Paske, se pa moun ki Juif sou deyò a ki Juif toutbon, ni se pa sikonsizyon ki fèt sou deyò a, sa ki fèt nan chè a, ki sikonsizyon toutbon. 29  Men, moun ki Juif toutbon an se anndan l li Juif, e sikonsizyon l lan se nan kè l li fèt. Se lespri a ki fè l, se pa yon lwa yo ekri ki fè l. Lwanj moun sa a pa sot nan lèzòm, men se nan Bondye l soti.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “nanm tout moun”.
Nan vèsè sa a ak nan vèsè ki vin apre a, Grèk fè referans ak moun ki pa Juif.