Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Women 11​:​1-36

11  Alò, m ap mande: èske Bondye voye pèp li a jete? Jamè! Paske, mwen menm tou mwen se yon Izrayelit, mwen fè pati desandans* Abraram, mwen soti nan tribi Benjamen.  Bondye pa t voye pèp li a li te rekonèt an premye a jete. Kòmsi, se konnen NOU pa konnen sa Ekriti yo di konsènan Eliya, lè l te pote Bondye plent pou Izrayèl la?  “Jewova, yo touye pwofèt ou yo, yo ranvèse lotèl ou yo, se mwen menm sèl ki rete, e kounye a, y ap chèche touye m*.”  Epoutan, ki sa Bondye te reponn li? “Mwen rezève 7 000 òm pou mwen, yon seri moun ki pa t pliye jenou yo devan Baal.”  Se sa k fè, menm jan an, nan moman nou ye la a tou, vin gen yon rès moun Bondye chwazi selon favè san parèy la.  Kounye a, si se grasa favè san parèy la chwa a fèt, se pa grasa sa moun fè ankò. Si se te sa, favè san parèy la pa t ap favè san parèy ankò.  Alò, ki sa nou va di? Sa Izrayèl ap chèche ak tout kè l la li pa t jwenn li, men se moun Bondye chwazi yo ki te jwenn li. Lòt moun yo te vin ensansib.  Tankou sa ekri: “Bondye fè lespri moun sa yo vin lou kòmsi yo nan yon pwofon somèy, li ba yo je ki pa wè e li ba yo zòrèy ki pa tande, rive jis jounen jodi a.”  David tou te di: “Se pou tab yo a vin tounen yon pyèj, yon pèlen pou yo, yon obstak ki fè moun bite, e se pou l tounen yon pinisyon pou yo. 10  Se pou je yo vin bouche dekwa pou yo pa wè, e se pou w toujou fè yo rete do ba.” 11  Kidonk, m ap mande: èske yo te bite jis yo te tonbe nèt? Jamè! Men, fo pa yo te fè a vin bay delivrans pou moun ki nan nasyon yo, pou fè yo fè jalouzi. 12  Bon, si fo pa yo te fè a vle di richès pou monn nan, e si diminye yo diminye a vle di richès pou moun ki nan nasyon yo, alewè pou kantite total yo ye a, sa pral vle di plis richès pou yo toujou! 13  Kounye a, se avèk NOU m ap pale, NOU menm moun ki nan nasyon yo. Piske mwen se apot nasyon yo, mwen bay sèvis m ap bay Bondye a anpil valè, 14  pou m wè si, yon fason oswa yon lòt, mwen ka fè pwòp pèp mwen an fè jalouzi e si m ka sove kèk ladan yo. 15  Paske, si rejte yo rejte yo a, sa fè moun nan monn nan rekonsilye ak Bondye, ki jan sa va ye lè y ap resevwa yo? Èske se pa pral kòmsi yo sot nan lanmò pou y al nan lavi? 16  Anplis, si pati yo pran nan pat la pou yo ofri kòm premye fwi a sen, tout pat la sen tou. E si rasin nan sen, branch yo sen tou. 17  Men, si gen kèk branch yo rache, e ou menm, malgre ou se yon pye oliv mawon, yo grefe w pami yo e ou vin patisipe nan lèt ki sot nan rasin pye oliv la, 18  pinga w meprize branch yo rache yo. Men, si w meprize yo, sonje se pa ou ki pote rasin nan, se rasin nan ki pote w. 19  Alò, ou pral di: “Yo te rache branch pou yo te ka grefe m.” 20  Se vre! Se paske yo pa t gen lafwa ki fè yo te rache yo, men ou menm ou kanpe grasa lafwa w. Sispann gen gwo lide, okontrè ou dwe gen lakrentif. 21  Paske, si Bondye pa t epaye branch natirèl yo, li pap epaye w nonplis. 22  Donk, gade jan Bondye bon e gade jan li sevè tou. Li sevè ak moun ki tonbe yo, men li bon avèk ou, depi w rete nan bonte l. Si se pa sa, ou menm tou y ap rache w. 23  Yo menm tou, si yo pa rete nan pa gen lafwa yo a, y ap grefe yo, paske Bondye kapab grefe yo ankò. 24  Paske, si yo te rache w sou pye oliv mawon an pou y al grefe w sou pye oliv yo plante nan jaden an, alòske se pa yon bagay ki natirèl, alewè pou branch ki sot nan li yo, y ap grefe yo ankò sou pwòp pye oliv pa yo a! 25  Paske, frè m yo, gen yon sekrè sakre mwen pa ta renmen NOU pa konnen, yon fason pou NOU pa vin saj nan pwòp je pa NOU: sèke yon pati nan pèp Izrayèl la vin ensansib jiskaske kantite total moun ki nan nasyon yo antre, 26  e konsa, tout Izrayèl ap sove. Tankou sa ekri: “Sovè a ap soti nan Siyon, e l ap retire bagay ki dezonore Bondye k ap fèt lakay Jakòb yo. 27  E, sa a se alyans m ap fè avèk yo, lè m ap voye peche yo jete.” 28  Se vre, anrapò ak bon nouvèl la, yo se ènmi Bondye nan avantaj NOU, men anrapò ak chwa Bondye fè a, yo se byenneme l poutèt pwomès li te fè zansèt yo. 29  Paske, kado Bondye bay ak apèl li fè se pa bagay l ap regrèt. 30  Paske, menm jan gen yon lè NOU te konn dezobeyi Bondye, men kounye a, yo fè NOU mizèrikòd akoz dezobeyisans yo, 31  konsa tou kounye a, yo dezobeyi Bondye, sa ki fè NOU jwenn mizèrikòd la, yon fason pou kounye a, yo ka fè yo mizèrikòd tou. 32  Paske, Bondye te fè nou tout ansanm vin esklav dezobeyisans, dekwa pou l ka fè nou tout mizèrikòd. 33  Ala anpil richès ak sajès ak konesans Bondye genyen yo anpil! Ala sa enposib pou moun dekouvri jijman l yo e pou yo rive jwenn tras chemen l yo! 34  Paske, “kiyès ki rive konnen sa k nan lespri Jewova, oubyen ki moun ki sèvi l konseye?” 35  Oswa, “ki moun ki ba li yon bagay an premye, pou l oblije ap remèt li sa”? 36  Paske, tout bagay soti nan li, yo egziste grasa li e yo la pou li. Glwa pou li pou toutan. Amèn.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “semans”.
Mo pou mo: “nanm mwen”.