Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Travay 8​:​1-40

8  Sòl li menm te dakò dèske yo te touye Etyèn. Nan jou sa a, te gen yon gwo pèsekisyon ki leve kont kongregasyon ki te nan Jerizalèm nan. Tout disip yo, eksepte apot yo, te gaye nan tout zòn Jide ak nan Samari.  Men, gen kèk mesye ki gen krentif pou Bondye ki pran kò Etyèn y al antere l. Yo te kriye anpil pou li.  Men, Sòl li menm te kòmanse fè ravaj nan kongregasyon an. Li antre nan chak kay, li trennen ni gason ni fi met deyò, epi li fè mete yo nan prizon.  Men, disip ki te gaye yo te anonse bon nouvèl pawòl Bondye a tout kote yo pase.  Pa egzanp, Filip te desann nan vil Samari, e li te kòmanse preche moun yo konsènan Kris la.  Tout foul moun yo te ret ansanm ap suiv sa Filip t ap di yo. Pandan yo t ap koute l, yo t ap gade siy li t ap reyalize yo.  Paske, gen anpil moun ki te gen movèzespri sou yo. Espri sa yo te rele byen fò e yo soti sou moun yo. Anplis de sa, gen anpil moun paralize ak anpil moun enfim ki te geri.  Konsa, te vin gen gwo kè kontan nan vil sa a.  Twouve, nan vil la, gen yon mesye ki te rele Simon. Misye te konn fè maji, e li te konn fè tout moun Samari sezi. Li t ap mache di li se yon pakèt afè. 10  Tout moun, sot nan pi piti a rive nan pi gran an, t ap suiv tout sa li t ap fè, e yo te konn ap di: “Mesye sa a se Pisans Bondye, e se yon Gwo Pisans li ye.” 11  Se sa k fè, yo te konn koute l, paske sa fè yon bon ti tan depi li t ap fè yo sezi ak maji l ap fè yo. 12  Men, lè yo vin kwè Filip, ki te anonse yo bon nouvèl konsènan wayòm Bondye a e konsènan non Jezi Kris, yo te vin batize, gason kou fi. 13  Menm Simon te vin kwè. Apre l fin batize, li te toujou ret bò kot Filip, e li te etone lè l te wè siy ak gwo zèv pisans Filip t ap reyalize yo. 14  Lè apot yo nan Jerizalèm tande moun Samari aksepte pawòl Bondye a, yo voye Pyè ak Jan kote yo. 15  Vrèmanvre, mesye yo desann, yo priye pou moun yo dekwa pou yo ka resevwa lespri sen. 16  Paske, okenn nan yo potko resevwa l, se sèlman nan non Seyè Jezi yo te batize. 17  Epi, mesye yo poze men yo sou yo, e yo vin resevwa lespri sen. 18  Kounye a, lè Simon wè depi apot yo poze men yo sou yon moun, moun sa a resevwa lespri sen, li ofri apot yo lajan, 19  li di yo: “Ban m pouvwa sa a tou, dekwa pou nenpòt moun mwen poze men m sou li ka resevwa lespri sen.” 20  Men, Pyè di l: “Se pou lajan w lan peri ansanm avè w. Ou panse avèk lajan ou ka gen bagay Bondye bay gratis? 21  Ou pa gen anyen pou w wè nan bagay sa a, paske kè w pa dwat nan je Bondye. 22  Kidonk, se pou w repanti pou move bagay sa a ou fè a, e se pou w sipliye Jewova pou l padone w pou entansyon ou gen nan kè w la, si posib. 23  Paske, mwen wè ou se yon pwazon ki anmè kou fyèl, e ou toujou vle fè sa k pa bon.” 24  Simon reponn, li di: “Mesye, sipliye Jewova pou mwen pou sa NOU sot di a pa rive m.” 25  Apre sa, lè yo fin bay yon temwayaj konplè e yo fin pale pawòl Jewova a, yo tounen Jerizalèm, e sou tout wout la, yo t ap anonse bon nouvèl la nan anpil bouk Samariten. 26  Men, yon zanj Jewova pale ak Filip, li di l: “Leve, al nan sid, nan wout ki sot Jerizalèm ki desann Gaza a.” (Se yon wout ki nan dezè a.) 27  Lè sa a, li leve l ale. Epi, li rankontre ak yon Etyopyen, yon mesye ki te gen pouvwa e ki te nan gwo pozisyon sou Kandas*, rèn peyi Etyopi. Se li ki te responsab tout trezò rèn nan. Li t al Jerizalèm pou l adore Bondye. 28  Kounye a, li t ap retounen nan peyi l, e li te chita nan charyo l li t ap li awotvwa nan liv pwofèt Izayi a. 29  Lè sa a, lespri sen di Filip: “Avanse bò kot charyo a.” 30  Filip kouri al bò charyo a, e li tande Etyopyen an k ap li awotvwa nan liv pwofèt Izayi a. Li mande l: “Èske w vrèman konprann sa w ap li a?” 31  Li reponn: “Ki jan m ka fè byen konprann si pa gen yon moun ki ede m?” Epi, li sipliye Filip pou l monte vin chita bò kote l. 32  Men pasaj li t ap li nan Ekriti a: “Yo mennen l labatwa tankou yon mouton, e tankou yon ti mouton ki pa rele devan moun k ap tonn li an, konsa li pa ouvè bouch li di yon mo. 33  Pandan yo t ap imilye l la, yo te refize fè l jistis. Ki moun ki pral bay detay sou jenerasyon l lan? Paske, yo wete lavi l sou latè.” 34  Apre sa, mesye a di Filip: “Ban m mande w yon bagay: Konsènan kiyès pwofèt la ap pale la a? Konsènan tèt li, oubyen konsènan yon lòt moun?” 35  Filip kòmanse pale, e li kòmanse ak pasaj sa a pou l anonse l bon nouvèl konsènan Jezi a. 36  Etan yo prale sou wout la, yo rive yon kote ki gen yon dlo. Epi mesye ki nan gwo pozisyon an di: “Gade! Men gen yon dlo la a, ki sa k anpeche m batize?” 37 * —— 38  Li mande pou yo kanpe charyo a, e ni li menm ni Filip desann nan dlo a, epi Filip batize l. 39  Lè yo monte sot nan dlo a, lespri Jewova mennen Filip ale byen vit, epi, mesye a, ki kontinye wout li ak kè kontan, vin pa wè l ankò. 40  Men, Filip li menm te al nan vil Achdòd, e li travèse tèritwa sa a pandan l ap anonse bon nouvèl la nan tout vil yo, jis li rive Sezare.

Nòt anba paj

Se yon tit yo te konn bay kèk rèn nan peyi Etyopi.
Gen kèk ansyen maniskri grèk, pami sa ki pi enpòtan yo, ki pa gen vèsè sa a, men li egziste nan kèk tradiksyon Labib. Men ki jan youn ladan yo tradui l: “Filip di li: Si ou kwè ak tout kè ou, sa posib! Men, li reponn, li di: Mwen kwè Jezi Kris se Pitit Bondye a.”