Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Travay 7​:​1-60

7  Men, gran prèt la di: “Èske sa yo di yo se vre?”  Etyèn di: “Frè m yo, papa m yo, tande. Bondye ki gen glwa a te parèt devan Abraram, zansèt nou an, pandan l te Mezopotami, anvan li t al ret Aràn,  epi li di l: ‘Kite peyi w, kite fanmi w, epi al nan peyi mwen pral montre w la.’  Se konsa, li kite peyi Kaldeyen yo epi l al ret Aràn. Pandan l la, apre lanmò papa l, Bondye te fè l kite kote l te rete a pou l vin nan peyi sa a, kote NOU rete kounye a.  Epoutan, li pa t ba l okenn byen nan peyi sa a, pa menm yon ti moso tè lajè yon pla pye. Men, li te pwomèt li l ap bay ni li menm ni desandans li peyi a kòm byen yo, alòske li potko menm gen pitit.  Mete sou sa, Bondye te di l desandans li pral abite nan yon lòt peyi kòm etranje, e moun nan peyi sa a pral fè yo tounen esklav, e y ap fè yo pase mizè pandan 400 ane.  Men, Bondye di: ‘M ap jije nasyon sa a k ap fè yo vin esklav la, e apre sa, y ap kite peyi sa a e y ap vin ban mwen yon sèvis sakre isit la.’  “Anplis de sa, li te fè yon alyans avè l ki gen rapò ak sikonsizyon. Se konsa, Abraram vin fè Izarak, e li sikonsi l sou uityèm jou apre l fin fèt. Epi Izarak vin fè Jakòb, e Jakòb fè douz chèf fanmi yo.  Epi chèf fanmi yo te vin jalou sò Jozèf, yo vann li nan peyi Ejip. Men, Bondye te avè l, 10  li te delivre l anba tout tribilasyon l yo, li te fè l jwenn favè Farawon, wa peyi Ejip la, e li te pèmèt li aji avèk sajès devan wa a. E Farawon vin mete l gouvène ni peyi Ejip ni tout kay li. 11  Men, vin gen yon grangou nan tout peyi Ejip ak nan peyi Kanaran, wi, se te yon gwo tribilasyon. E zansèt nou yo pa t jwenn anyen pou yo manje. 12  Men, Jakòb te tande gen manje nan peyi Ejip, konsa, li voye zansèt nou yo al ann Ejip yon premye fwa. 13  Dezyèm fwa yo ale a, Jozèf te fè frè l yo rekonèt li. E konsa, Farawon vin konn fanmi Jozèf. 14  Apre sa, Jozèf voye yon mesaj bay Jakòb, papa l, li voye chèche l, li menm ansanm ak tout fanmi l ki te Kanaran. Yo te swasannkenz moun* antou. 15  Se konsa, Jakòb desann ann Ejip e se la l mouri. E se menm bagay la pou zansèt nou yo tou. 16  Yo pote zo yo al Chekèm, e yo depoze yo nan tonm Abraram te achte lajan kontan nan men pitit Amò yo nan Chekèm. 17  “Ofiramezi tan an t ap pwoche pou pwomès Bondye te fè Abraram nan akonpli, pèp la t ap vin anpil, e li t ap vin pi plis chak jou nan peyi Ejip.  18  Apre sa, vin gen yon lòt wa nan peyi Ejip, li menm li pa t konn Jozèf. 19  Wa sa a pran pèp nou an nan pyèj, li fòse zansèt nou yo abandone tibebe yo, yon fason pou yo te ka mouri. 20  Se nan epòk sa a menm Moyiz te fèt, e li te bèl anpil, menm nan je Bondye. Paran l te pran swen l lakay yo pandan twa mwa. 21  Men, lè yo te vin abandone l, pitit fi Farawon an te pran l, e li te leve l kòm pwòp pitit pa l. 22  Se konsa, Moyiz te jwenn fòmasyon nan men Ejipsyen yo nan tout domèn*. Anfèt, li te pisan ni nan pawòl li ni nan aksyon l. 23  “Twouve, lè l vin gen karant an, li deside al wè ki jan frè l yo ye, anpalan de pitit Izrayèl yo. 24  Li wè yon Ejipsyen k ap maltrete youn ladan yo, e li touye Ejipsyen an pou l defann frè l la li t ap maltrete a e pou l tire revanj pou li. 25  Li te panse frè l yo t ap konprann se avè l Bondye ap sèvi pou l delivre yo, men yo pa t konprann sa. 26  Nan demen, li te parèt sou yo pandan te gen de nan yo ki t ap goumen, e li te eseye fè yo rekonsilye, li te di: ‘Mesye, se frè NOU ye. Poukisa youn ap maltrete lòt?’ 27  Men, sa k t ap maltrete pwochen l lan repouse Moyiz, li di l: ‘Ki moun ki mete w chèf sou nou, oswa ki mete w jij sou nou? 28  Ou genlè vle touye m menm jan w te touye Ejipsyen an yè a?’ 29  Lè Moyiz tande sa, li kouri l ale, l al abite kòm etranje nan peyi Madyàn. Pandan l la, li vin gen de pitit gason. 30  “Apre karant an, pandan Moyiz te nan dezè ki toupre mòn Sinayi a, yon zanj parèt devan l nan yon flanm dife ki nan yon pye pikan. 31  Lè Moyiz wè sa, li sezi. Men, pandan l ap pwoche pou l gade, li tande vwa Jewova ki di: 32  ‘Mwen se Bondye zansèt ou yo, Bondye Abraram, Bondye Izarak ak Bondye Jakòb.’ Moyiz pran tranble, e li pa t pran chans kontinye gade. 33  Jewova di l: ‘Retire sandal nan pye w, paske kote w kanpe a se yon tè ki sakre. 34  Vrèman, mwen wè move tretman pèp mwen an ap sibi nan peyi Ejip, mwen tande yo k ap plenn, e mwen desann pou m vin delivre yo. Kounye a, vini, m ap voye w ann Ejip.’ 35  Se Moyiz sa a Bondye te voye kòm chèf pèp la e kòm sovè pèp la. Pou l fè sa, li te sèvi ak zanj ki te parèt devan Moyiz nan pye pikan an. E se menm Moyiz sa a yo te rejte lè yo te di: ‘Ki moun ki mete w chèf, oswa ki mete w jij?’ 36  Se li menm ki te fè yo soti kite peyi Ejip, e ki te reyalize anpil bagay etonan ak anpil siy ann Ejip, nan lanmè Wouj ak nan dezè a pandan karant an. 37  “Se Moyiz sa a ki te di pitit Izrayèl yo: ‘Bondye ap voye yon pwofèt ban NOU k ap sot nan mitan frè NOU yo k ap menm jan avè m.’ 38  Se li menm ki te nan mitan kongregasyon an nan dezè a avèk zanj ki te pale avè l nan mòn Sinayi a, e se li menm ki te avèk zansèt nou yo, e ki te resevwa deklarasyon ki sakre e ki vivan pou l transmèt NOU. 39  Zansèt nou yo te refize obeyi l, yo te repouse l e nan kè yo, yo te anvi retounen ann Ejip.  40  Yo te di Arawon: ‘Fè kèk dye pou nou ki pou mache devan nou. Paske, nou pa konn sa k rive nonm ki rele Moyiz la, ki fin fè nou soti kite peyi Ejip la.’ 41  Se konsa, nan jou sa yo, yo fè yon zidòl, yon ti towo bèf, yo ofri yon sakrifis ba li, e yo te rejwi pou travay yo te fè ak men yo a. 42  Se sa k fè, Bondye vire do ba yo, e li kite yo adore lame ki nan syèl la, jan sa ekri nan liv pwofèt yo ki di: ‘O NOU menm kay* Izrayèl, èske se pou mwen NOU te touye bèt e NOU te fè sakrifis nan dezè a pandan karant an? 43  Men, se tant Molòk la ak zetwal dye Refàn nan NOU te pote avèk NOU. Se imaj dye sa yo NOU te fè pou NOU adore. Se poutèt sa, m ap egzile NOU lòtbò Babilòn.’ 44  “Nan dezè a, zansèt nou yo te gen tant ki te sèvi yo temwayaj la, jan Bondye te bay Moyiz lòd lè l te di l pou l fè l selon modèl li te wè a. 45  E lè pitit zansèt nou yo ki te vin resevwa tant sa a te ale ansanm ak Jozye, yo te pote l tou nan peyi ki te pou nasyon Bondye te chase devan yo. Tant lan te rete la jis nan epòk David la. 46  David te jwenn favè Bondye, e li te mande l privilèj pou l fè yon kay pou li, li menm ki Bondye Jakòb la. 47  Men, se Salomon ki te bati kay la pou li. 48  Sepandan, Trèwo a pa abite nan kay ki fèt ak men lèzòm. Se menm jan pwofèt la di l la: 49  ‘Jewova di: Syèl la se twòn mwen, e tè a se kote m met pye m. Ki kalite kay ap bati pou mwen? Oswa ki kote m ap repoze? 50  Tout bagay sa yo, èske se pa mwen ki fè yo ak men m?’ 51  “NOU se yon bann rebèl, NOU fèmen kè NOU ak zòrèy NOU, NOU toujou ap kenbe tèt ak lespri sen. NOU fè menm jan ak zansèt NOU yo. 52  Kiyès nan pwofèt yo zansèt NOU yo pa t pèsekite? Wi, yo touye pwofèt ki te anonse davans Sila a ki jis ki gen pou l vini an, Sila a NOU trayi e NOU touye a, 53  NOU menm ki te resevwa Lalwa zanj te transmèt la, men ki pa obeyi l.” 54  Ebyen, lè yo tande bagay sa yo, yo vin fache anpil, e yo kòmanse manje dan. 55  Men li menm, ki te ranpli ak lespri sen, li fikse syèl la, li wè glwa Bondye, e li wè Jezi ki kanpe adwat Bondye. 56  Epi li di: “Gade! Mwen wè syèl la ouvè, e mwen wè Pitit lòm nan ki kanpe adwat Bondye.” 57  Lè yo tande sa, yo rele ak tout fòs yo, yo bouche zòrèy yo avèk men yo, e yo tout ansanm fonse sou li. 58  Lè yo fin trennen l sot pa deyò vil la, yo kòmanse kalonnen l ak kout wòch. Epi, moun ki te temwaye kont li yo depoze rad yo bò pye yon jennonm ki rele Sòl. 59  Pandan yo kontinye ap kalonnen Etyèn ak kout wòch, li rele Jezi, li di: “Seyè Jezi, resevwa lespri m.” 60  Apre sa, li met ajenou, li rele byen fò, li di: “Jewova, pa konte peche sa a pou yo.” E apre li fin di sa, li dòmi nan lanmò.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “nanm”.
Mo pou mo: “sajès”.
Gade nòt ki pou Tr 2:36 la.