Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 5​:​1-42

5  Twouve, yon mesye ki rele Anànyas ansanm ak madanm li Safira te vann yon tè yo te genyen.  Epi, Anànyas sere yon pati nan kòb la, li pote rès la bay apot yo, men madanm li te konn sa.  Pyè di l: “Anànyas, poukisa w kite Satan fè w gen odas pou w sere yon pati nan kòb tè a pou w twonpe lespri sen?  Tout tan tè a potko vann nan, èske se pa pou ou l te ye? E lè w te fin vann li, èske w pa t ka fè sa w vle ak kòb la? Ki jan w fè panse fè yon aksyon konsa? Se pa lèzòm w ap chèche twonpe, men se Bondye.”  Kou Anànyas tande pawòl sa yo, li tonbe l mouri. E tout moun ki te tande sa k pase a te vin gen yon gwo lakrentif.  Apre sa, gen kèk jèn gason ki vini, yo vlope l nan yon dra, yo soti avè l, y al antere l.  Anviwon twazèdtan apre, madanm li vin parèt, san l pa konn sa k te pase a.  Pyè di l: “Di m non, èske se pou tan kòb NOU toule de te vann tè a?” Li reponn: “Wi, se pou tan kòb.”  Lè sa a, Pyè di l: “Poukisa NOU toule de antann NOU pou NOU chèche twonpe lespri Jewova? Gade! Moun ki sot antere mari w yo nan papòt la, e y ap pran w al avè w.” 10  Menm kote a, li tonbe devan Pyè, li mouri. Lè jèn gason yo antre, yo jwenn li mouri, yo soti avè l, y al antere l bò kot mari l. 11  Sa fè tout kongregasyon an ak tout moun ki te tande sa vin gen yon gwo lakrentif. 12  Anplis de sa, apot yo te kontinye ap reyalize anpil siy ak anpil bagay etonan pami pèp la. E yo tout te konn antann yo pou yo rankontre sou galri ki rele kolonad Salomon an. 13  Se vre, okenn lòt moun pa t gen kouraj pou yo vin reyini avèk yo, men, pèp la t ap fè elòj pou yo. 14  Mete sou sa, gen plis moun toujou, gason kou fi, ki te vin kwè nan Seyè a, 15  opwen moun yo te konn mennen moun malad yo ata sou gran wout yo, yo te konn mete yo la sou ti kabann, sou kad, dekwa pou lè Pyè ap pase, omwen lonbray li ta pase sou youn nan yo. 16  Gen foul moun ki soti nan vil ki alantou Jerizalèm yo ki te kontinye ap vini tou. Yo te vin ak moun malad ak moun movèzespri ap toumante, epi yo tout nèt te geri. 17  Men, gran prèt la ak tout moun ki te avèk li yo, sa vle di gwoup Sadiseyen ki te la nan epòk sa a, vin gen yon sèl jalouzi ki monte yo, 18  yo met men sou apot yo e yo mete yo nan prizon. 19  Men, pandan nuit la, yon zanj Jewova ouvè pòt prizon an, li fè yo soti, epi li di: 20  “Ale, al kanpe nan tanp lan, e kontinye di pèp la tout pawòl ki gen rapò ak lavi ki pap janm fini an.” 21  Lè yo fin tande sa, yo antre nan tanp lan avanjou, e yo kòmanse anseye. Kounye a, lè gran prèt la ak moun ki avèk li yo reyini Sanedren an ak tout ansyen pami pitit Izrayèl yo, yo voye kèk gadyen nan prizon an pou fè mennen apot yo ba yo. 22  Men, lè gadyen yo rive, yo pa jwenn apot yo nan prizon an. Donk, yo tounen, y al bay rapò, 23  yo di: “Nou jwenn prizon an fèmen byen fèmen, e nou jwenn gadyen prizon yo kanpe devan pòt yo, men lè nou ouvè pòt yo, nou pa jwenn pèsonn anndan an.” 24  Lè chèf gad ki t ap veye tanp lan ak prèt an chèf yo tande sa, yo vin pa konn sa pou yo fè, yo t ap mande tèt yo sa k pral pase. 25  Men, gen yon mesye ki parèt e ki di yo: “Gade! Men mesye NOU te mete nan prizon yo kanpe nan tanp lan ap anseye pèp la.” 26  Lè sa a, chèf gad ki t ap veye tanp lan ale ansanm ak gad li yo, yo pran apot yo, men yo pa fè vyolans sou yo, paske yo te pè pou pèp la pa kalonnen yo ak kout wòch. 27  Kidonk, yo ale avèk yo, yo mete yo kanpe nan sal Sanedren an. Epi, gran prèt la di yo: 28  “Nou te pase NOU lòd klè pou NOU pa kontinye sèvi ak non sa a lè n ap anseye. Poutan, gade! NOU gaye ansèyman NOU an nan tout Jerizalèm, e NOU byen deside pou NOU rann nou responsab san mesye sa a.” 29  Pyè ak lòt apot yo reponn, yo di: “Se Bondye nou dwe obeyi antanke chèf, se pa lèzòm. 30  Bondye zansèt nou yo resisite Jezi NOU te touye a, li menm NOU te kloure sou poto a. 31  Bondye leve l met adwat li kòm Dirijan prensipal e kòm Sovè, dekwa pou Izrayèl ka repanti e pou l ka jwenn padon pou peche l yo. 32  E nou menm, ansanm ak lespri sen Bondye bay moun ki obeyi l antanke chèf yo, nou temwen bagay sa yo.” 33  Lè yo tande sa, yo santi yo vekse anpil, e yo te vle touye apot yo. 34  Men, gen yon mesye ki leve kanpe nan mitan Sanedren an. Se te yon Farizyen yo rele Gamalyèl, yon anseyan Lalwa tout pèp la te respekte. Li bay lòd pou yo fè mesye yo soti yon ti moman. 35  Epi li di: “Moun Izrayèl, fè atansyon ak sa NOU gen entansyon fè mesye sa yo. 36  Pa egzanp, sa gen kèk tan, gen yon mesye yo te rele Tedas ki te parèt. Li te panse l te yon pakèt afè, e te gen yon kantite moun, anviwon 400 moun konsa, ki te met ansanm avè l. Men, yo touye l, e tout moun ki t ap obeyi l yo gaye e yo tou disparèt. 37  Apre misye, nan epòk resansman an, yon mesye yo te rele Jida, moun Galile, te parèt, e li te rale moun dèyè l. Men, misye peri tou, e tout moun ki t ap obeyi l yo gaye. 38  Pou rezon sa a, nan sitiyasyon nou ye la a, men sa m ap di NOU: Pa okipe mesye sa yo, kite yo trankil (paske si pwojè sa a oswa travay sa a soti nan lèzòm, l ap kraze, 39  men, si se nan Bondye li soti, NOU pap ka kraze yo). Sinon, petèt NOU ka vin twouve NOU ap goumen ak Bondye.” 40  Vrèmanvre, yo koute sa l di a, yo fè apot yo vini, yo bat yo, apre sa, yo ba yo lòd pou yo sispann pale nan non Jezi, epi yo lage yo. 41  Konsa, yo soti devan Sanedren an. Yo te kontan dèske Bondye te twouve yo diy pou yo imilye yo poutèt non Jezi. 42  E chak jou, yo te kontinye anseye san rete, ni nan tanp lan, ni kay an kay, e yo te kontinye anonse bon nouvèl konsènan Kris la, anpalan de Jezi.

Nòt anba paj