Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 3​:​1-26

3  Twouve, Pyè ak Jan t ap monte nan tanp lan nan lè priyè a. Se te nan nevyèm èdtan* nan jounen an.  Gen moun ki t ap pote yon mesye ki enfim nan pye depi l fèt. Chak jou, yo te konn pote l met bò pòt tanp lan, pòt yo rele Bèl la, yon fason pou l te ka mande moun k ap antre nan tanp lan charite.  Lè l wè Pyè ak Jan ki pral antre nan tanp lan, li kòmanse mande yo charite.  Men, Pyè ak Jan gade l, epi Pyè di l: “Gade nou.”  Epi, mesye a gade yo fiks ak espwa l ap jwenn yon bagay nan men yo.  Men, Pyè di l: “Mwen pa posede ajan ak lò, men sa m genyen an m ap ba ou l: Nan non Jezi Kris, moun Nazarèt la, leve mache!”  Epi, li pran men dwat mesye a, li fè l leve. Menm kote a, pla pye mesye a ak zo jwenti pye l vin fèm.  Li vole l kanpe e li kòmanse mache, epi li antre nan tanp lan avèk yo, l ap mache, l ap vole anlè, l ap louwe Bondye.  Tout moun te wè l k ap mache e k ap louwe Bondye. 10  Epi, yo vin wè kiyès li ye, yo wè se mesye ki te konn chita ap mande charite nan pòt tanp lan, pòt ki rele Bèl la. Se pa ti sezi yo te sezi lè yo wè sa k te rive a, e se pa ti kontan yo te kontan. 11  Pandan mesye a te kenbe men Pyè ak Jan toujou, tout moun yo te kouri vin jwenn yo sou galri ki rele kolonad Salomon an. Moun yo pa t ka pi sezi pase sa. 12  Lè Pyè wè sa, li di moun yo: “Moun Izrayèl, poukisa NOU sezi pou sa k pase a? Poukisa ap gade nou konsa, kòmsi se ak pouvwa pa nou nou fè mesye a mache, oubyen kòmsi se atachman nou gen pou Bondye ki fè sa? 13  Bondye Abraram, Bondye Izarak ak Bondye Jakòb la, Bondye zansèt nou yo, glorifye Jezi, Sèvitè l la, li menm NOU te livre e NOU te nye devan Pilat, lè Pilat te deside lage l la. 14  Wi, NOU te nye li, li menm ki sen e ki jis. NOU te mande pou yo fè NOU favè, pou yo lage yon lòt moun pou NOU, yon asasen, 15  tandiske NOU touye sila a ki se Mwayen prensipal pou moun jwenn lavi a. Men, Bondye leve l sot nan lanmò, e nou temwen sa. 16  Kidonk, se grasa non l, e se grasa lafwa nou gen nan non l, ki fè mesye sa a vin djanm, mesye sa a ap gade la a e NOU konnen an. E se lafwa nou genyen grasa li ki geri mesye sa a devan NOU tout. 17  Kounye a, frè m yo, mwen konnen se paske nou pa konnen ki fè NOU te aji jan N te aji a, menm jan ak dirijan NOU yo. 18  Men, se nan fason sa a, Bondye reyalize sa l te anonse davans pa mwayen tout pwofèt yo, sètadi Kris la t ap gen pou l soufri. 19  “Kidonk, se pou NOU repanti, e se pou NOU kase tèt tounen, pou peche NOU ka efase, dekwa pou Jewova ka fè tan soulajman an rive, 20  e pou l ka voye Kris li te chwazi pou NOU an, anpalan de Jezi, 21  li menm ki dwe rete nan syèl la* pou jis epòk kote tout bagay pral tounen jan yo te ye anvan an, tout bagay Bondye te di pa mwayen pwofèt tan lontan yo ki te sen. 22  Annefè, Moyiz te di: ‘Jewova Dye pral chwazi yon pwofèt pou NOU ki menm jan avè m. L ap chwazi l nan mitan frè NOU yo. NOU dwe koute tout sa l di NOU. 23  Wi, tout moun ki pa koute Pwofèt sa a, y ap detwi yo nèt nan mitan pèp la.’ 24  An reyalite, tout pwofèt ki te pale yo te anonse jou sa yo aklè, kòmanse sou Samyèl rive sou sa ki te vin annapre yo. 25  NOU se pitit pwofèt yo e NOU eritye alyans Bondye te fè avèk zansèt NOU yo, lè l te di Abraram: ‘Se grasa desandans ou tout fanmi ki sou tè a ap jwenn benediksyon.’ 26  Apre Bondye te fin chwazi Sèvitè l la, se kot NOU menm an premye li te voye l pou l beni NOU, lè li t ap fè NOU chak vire kite move aksyon NOU yo.”

Nòt anba paj

Vè 3 è nan aprèmidi.
Oswa: “li menm syèl la dwe kenbe”.