Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 21​:​1-40

21  Twouve, lè nou fin chape n ale, nou pran lanmè, nou file tou dwat, e nou rive Kòs. Men nan demen, nou ale Wòd, e lè nou sot la, nou ale Patara.  Nou jwenn yon bato ki t ap travèse al Fenisi, e nou monte abò l, nou ale.  Nou vin ap gade zile Chip toupre a, men nou kite l dèyè sou bò goch e nou fè vwal pou peyi Siri. Nou vin fè tè nan vil Ti, kote bato a te gen pou l debake chay li te pote yo.  Nou chèche disip yo, nou jwenn yo, epi nou fè sèt jou avèk yo. Apre lespri sen te fin avèti disip yo, plizyè fwa yo di Pòl pou l pa met pye l Jerizalèm.  Lè tan nou te gen pou n fè la a fin pase, nou ale e nou kontinye wout nou. Men yo tout, san wete medam yo ak timoun yo, al kondui nou met jis deyò vil la. Apre sa, nou met ajenou sou rivaj la, nou priye.  Epi, youn di lòt orevwa, e nou monte bato a. Men yo menm, yo retounen lakay yo.  Apre sa, nou vwayaje sot nan vil Ti rive Tolemayis, nou salye frè yo, epi nou pase yon jou avèk yo.  Nan demen, nou pati, nou rive Sezare, e nou antre lakay Filip, yon moun ki te konn ap evanjelize, youn nan sèt mesye yo te chwazi yo, epi nou rete lakay li.  Misye te gen kat pitit fi ki te vyèj, ki t ap pwofetize. 10  Nou te gen kèk jou depi nou te la, lè yon pwofèt yo rele Agabis desann sot Jide. 11  Li vin sou nou, li pran sentiwon Pòl la, e li mare pye pa l ak men pa l avèk li. Epi li di: “Men sa lespri sen deklare: ‘Se konsa Juif yo pral mare mèt sentiwon sa a nan Jerizalèm e yo pral livre l bay moun ki nan nasyon yo.’” 12  Lè nou tande sa, nou menm ansanm ak moun nan zòn nan te pran sipliye Pòl pou l pa monte Jerizalèm. 13  Lè sa a, Pòl reponn: “Sa ap fè konsa? Apa ap kriye? Apa ap fann kè m? Met sa byen nan tèt NOU: nonsèlman mwen pare pou m kite yo mare m, men tou mwen pare pou m mouri nan Jerizalèm pou non Seyè Jezi.” 14  Kòm li pa t kite nou fè l chanje lide, nou te oblije dakò, epi nou di: “Se pou volonte Jewova fèt.” 15  Apre jou sa yo, nou prepare nou pou vwayaj la e nou pran wout pou n monte Jerizalèm. 16  Men, te gen kèk nan disip ki Sezare yo ki te vin ansanm avèk nou tou pou yo mennen nou kot mesye nou t apral desann lakay li a. Se yon mesye ki rele Nasòn, yon moun zile Chip, e se youn nan moun ki te gen plis tan depi l disip.  17  Lè nou rive Jerizalèm, frè yo resevwa nou ak kè kontan. 18  Nan demen, Pòl al kot Jak ansanm avèk nou. Tout ansyen yo te la. 19  Li salye yo, apre sa, li rakonte yo an detay tout sa Bondye te fè nan mitan moun ki nan nasyon yo pa mwayen sèvis li a. 20  Lè yo tande sa, yo tonbe bay Bondye glwa, epi yo di Pòl: “Frè m nan, ou wè konbyen milye Juif ki vin kwè, e yo tout zele pou yo obeyi Lalwa. 21  Men, yo tande moun ap di ou anseye tout Juif k ap viv nan mitan moun ki nan nasyon yo pou yo abandone Lwa Moyiz la, kòmkwa ou di yo pou yo pa ni sikonsi pitit yo, ni suiv koutim Juif yo. 22  Sa pou n fè la a menm? Se sèten, yo pral tande ou rive isit la. 23  Ebyen, men sa pou w fè: Nou gen kat mesye la a ki te fè yon ve. 24  Fè yo ale avè w, pirifye tèt ou ansanm avèk yo, epi fè tout depans pou yo pou yo kapab fè kale tèt yo. Konsa, tout moun va konnen sa yo t ap di sou ou a pa t vre. Okontrè, yo va konnen w ap mache nan lòd, e ou menm tou, w ap obeyi Lalwa. 25  Kanta pou moun ki soti nan nasyon yo ki vin kwè yo, nou te voye fè yo konnen desizyon nou te pran pou yo evite ni bagay yo sakrifye bay zidòl, ni san, ni bèt ki mouri toufe, ni fònikasyon.” 26  Ebyen, nan demen, Pòl mennen mesye yo avè l, li pirifye tèt li ansanm avèk yo, epi li ale nan tanp lan pou l fè konnen kantite jou pirifikasyon an ap pran anvan yo fè ofrann pou yo chak. 27  Twouve, lè sèt jou yo te prèt pou fini, Juif ki soti nan zòn Azi* yo annik wè Pòl nan tanp lan, yo kòmanse chofe tout foul la, epi yo met men sou li, 28  yo t ap rele: “Moun Izrayèl, pote n sekou! Men nonm k ap anseye tout moun toupatou kont pèp la, kont Lalwa, e kont tanp lan. Sa k pi rèd la, li menm mennen Grèk nan tanp lan, e li pwofane kote sa a ki sakre.” 29  Yo te di sa, paske, anvan sa, yo te wè Twofim, yon moun Efèz, nan vil la ansanm avè l. Donk, yo te panse Pòl te mennen l nan tanp lan. 30  Tout vil la te tèt anba, moun t ap kouri vin rasanble. Yo met men sou Pòl epi yo trennen l met pa deyò tanp lan. Epi menm kote a, yo fèmen pòt tanp lan. 31  Pandan yo t ap bat li pou yo touye l, gen moun ki pot nouvèl bay kòmandan batayon an pou fè l konnen tout Jerizalèm tèt anba. 32  Lamenm, li pran kèk sòlda ak kèk ofisye avè l, li kouri desann bò kot foul moun yo. Lè moun yo wè kòmandan an ak sòlda yo, yo sispann bat Pòl. 33  Lè sa a, kòmandan an pwoche kot Pòl, li arete l e li bay lòd pou yo mare l ak de chenn. Lèfini, li mande ki moun li ye e ki sa l fè. 34  Men, moun yo t ap rele byen fò, yon pati moun nan foul la t ap di yon bagay, yon lòt pati t ap di yon lòt bagay. Yo te sitèlman ap fè bri, kòmandan an pa t kapab fin konprann sa yo t ap di a. Kidonk, li bay lòd pou yo mennen Pòl nan kazèn nan. 35  Men, lè Pòl rive sou eskalye a, sòlda yo te oblije pote l tèlman foul la te fin dechennen. 36  Paske, tout pèp la t ap suiv li, yo t ap rele: “Touye l!” 37  Pandan yo pral fè Pòl antre nan kazèn nan, li di kòmandan an: “Èske w pèmèt mwen di w yon bagay?” Kòmandan an di l: “Apa w konn pale grèk! 38  Donk, se pa ou menm vre ki Ejipsyen an, moun ki te kòmanse yon soulèvman tou lòt jou la a, epi ki te mennen 4 000 òm ak ponya nan men yo nan dezè a?” 39  Lè sa a, Pòl di: “Anfèt, mwen se yon Juif, mwen fèt nan vil Tas, nan peyi Silisi. Mwen se sitwayen yon vil moun byen konnen. Donk, tanpri, pèmèt mwen pale ak pèp la.” 40  Lè kòmandan an fin bay Pòl pèmisyon, Pòl kanpe sou eskalye a, li fè yon jès ak men l pou l mande pèp la fè silans. Lè yo fin fè silans nèt, li pale avèk yo ann ebre, li di yo:

Nòt anba paj

Gade nòt ki pou Tr 2:9 la.