Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 15​:​1-41

15  Gen kèk mesye ki te desann sot Jide e ki te kòmanse anseye frè yo, yo t ap di yo: “Si NOU pa suiv koutim Moyiz la, pou NOU fè yo sikonsi NOU, NOU pap ka sove.”  Men, Pòl ak Banabas pa t dakò menm ak moun sa yo, e sa te vin lakòz yon gwo diskisyon. Se sa k fè, frè yo te deside pou Pòl ak Banabas ansanm ak kèk moun pami yo monte al kot apot yo ak ansyen yo nan Jerizalèm pou yo regle pwoblèm nan.  Konsa, apre kongregasyon an fin kondui mesye yo met nan wout, mesye yo kontinye chemen yo, yo pase Fenisi ak Samari, yo rakonte an detay jan moun ki nan nasyon yo te konvèti, e sa te fè tout frè yo kontan anpil.  Lè yo rive Jerizalèm, kongregasyon an ak apot yo ansanm ak ansyen yo byen akeyi yo, e yo menm, yo rakonte tout bagay Bondye te fè pa mwayen yo.  Men, kèk nan moun ki te fè pati gwoup Farizyen yo, e ki te vin kwè, leve kanpe, yo di: “Li enpòtan pou yo sikonsi moun ki pa Juif yo e pou yo ba yo lòd pou yo obeyi lwa Moyiz la.”  Apre sa, apot yo ak ansyen yo reyini pou yo egzamine kesyon an.  Apre anpil diskisyon, Pyè leve kanpe, epi li di yo: “Frè m yo, NOU konnen byen, depi nan kòmansman, Bondye te chwazi m pami NOU pou l fè se nan bouch mwen moun ki nan nasyon yo tande pawòl bon nouvèl la pou yo ka kwè.  Bondye, ki konnen kè moun, te rann temwayaj lè l te ba yo lespri sen l, menm jan li te fè sa pou nou tou.  Li pa t fè okenn diferans ant nou menm avèk yo, men, piske yo te gen lafwa, li te pirifye kè yo. 10  Donk, kounye a, poukisa ap fè Bondye fache lè ap fòse disip yo pote yon jouk sou kou yo, yon jouk ni zansèt nou yo ni nou menm pa t ka pote? 11  Okontrè, menm jan ak moun sa yo tou, nou gen lafwa se grasa favè san parèy Seyè Jezi a nou kapab sove.” 12  Lè sa a, tout foul la fè silans, e yo kòmanse koute Banabas ak Pòl k ap rakonte yo kòman Bondye te itilize yo pou l reyalize anpil siy ak anpil bagay ki estrawòdinè nan mitan nasyon yo. 13  Lè yo fin pale, Jak pran lapawòl, li di: “Frè m yo, tande. 14  Simeyòn* rakonte an detay kòman, pou premye fwa, Bondye te dirije atansyon l sou nasyon yo pou l retire yon pèp pou non l nan mitan yo. 15  E sa ann amoni ak pawòl pwofèt yo, tankou sa ekri: 16  ‘Apre bagay sa yo, m ap retounen e m ap rebati kay David la ki tonbe. Wi, m ap rebati mazi a, m ap mete l kanpe ankò, 17  dekwa pou moun ki rete yo ka chèche Jewova ak tout kè yo, ansanm ak moun nan tout nasyon yo, moun ki pote non m yo, se sa Jewova di, li menm k ap fè bagay sa yo 18  moun konnen depi lontan an.’ 19  Se sa k fè, selon opinyon pa m, nou pa dwe bay moun ki nan nasyon yo ki vin jwenn Bondye yo pwoblèm. 20  Men, se pou n ekri yo pou yo evite ni bagay zidòl yo kontamine, ni fònikasyon*, ni bèt ki mouri toufe, ni san. 21  Paske, depi lontan, y ap preche sa ki nan liv Moyiz yo nan yon vil apre yon lòt, piske yo li sa ki nan liv sa yo nan sinagòg yo awotvwa chak saba.” 22  Apre sa, apot yo ak ansyen yo ansanm ak tout kongregasyon an te deside voye kèk mesye yo chwazi pami yo al Antyòch ansanm ak Pòl ak Banabas. Yo te chwazi Jida, ki rele Basabas tou, ak Silas, yo menm ki fè pati moun ki te alatèt pami frè yo, 23  e yo ba yo pote yon lèt ki di: “Nou menm apot yo ak ansyen yo, nou menm ki frè NOU, n ap salye frè ki nan Antyòch, nan Siri ak nan Silisi yo, NOU menm ki soti nan nasyon yo. 24  Nou tande gen kèk moun pami nou k ap twouble NOU ak pawòl y ap di, y ap eseye boulvèse nanm NOU, byenke nou pa t ba yo okenn enstriksyon nan sans sa a. 25  Se sa k fè, nou tout vin tonbe dakò, e nou deside chwazi kèk mesye pou nou voye kote NOU ansanm ak Banabas ak Pòl, de moun nou renmen, 26  ki te bay nanm yo pou non Jezi Kris, Seyè nou an. 27  Se poutèt sa, nou voye Jida ak Silas pou yo di menm bagay yo tou ak bouch yo. 28  Paske, lespri sen ansanm ak nou menm twouve li bon pou nou pa mete lòt fado sou do NOU, eksepte bagay sa yo ki nesesè: 29  kontinye evite ni bagay yo sakrifye bay zidòl, ni san, ni bèt ki mouri toufe, ni fònikasyon. Si NOU fè tout sa N kapab pou N evite bagay sa yo, sa ap mache byen pou NOU. Pote NOU byen!” 30  Kidonk, lè yo voye mesye yo ale, mesye yo desann Antyòch, yo reyini tout disip yo, epi yo remèt yo lèt la. 31  Lè yo fin li l, yo kontan pou ankourajman yo jwenn nan. 32  Epi, kòm Jida ak Silas se pwofèt yo te ye tou, yo ankouraje frè yo ak anpil diskou, e yo fòtifye yo. 33  Apre yo fin pase yon ti tan la, frè yo kite yo ale anpè pou y al jwenn moun ki te voye yo a. 34  *—— 35  Sepandan, Pòl ak Banabas te rete Antyòch, yo t ap anseye. Yo menm ansanm ak yon pakèt lòt moun t ap anonse bon nouvèl ki nan pawòl Jewova a. 36  Apre kèk jou, Pòl di Banabas: “Ann degaje n pou n tounen al vizite frè yo nan chak vil kote nou te anonse pawòl Jewova a, pou nou wè kòman yo ye.” 37  Banabas, bò kote pa l, te byen deside pou l mennen Jan, ki rele Mak tou, avèk yo. 38  Men, Pòl pa t dakò pou yo mennen l avèk yo, paske li te kite yo depi Panfili e li pa t akonpaye yo nan travay la. 39  Lè sa a, yo pete yon sèl lobo, e sa vin lakòz yo chak fè yon bò. Banabas pran Mak avèk li, yo pran bato, y al nan zile Chip.  40  Pòl li menm chwazi Silas, epi, apre frè yo fin remèt Pòl nan men Jewova pou ba l favè san parèy la, li ale. 41  Li travèse Siri ak Silisi, toutpandan li t ap fòtifye kongregasyon yo.

Nòt anba paj

Se yon lòt fason yo di “Simon”, anpalan de Pyè.
Gade apendis 4.
Gen kèk ansyen maniskri grèk, pami sa ki pi enpòtan yo, ki pa gen vèsè sa a, men li egziste nan kèk tradiksyon Labib. Men ki jan youn ladan yo tradui l: “Men, Silas te pran desizyon pou l’ te rete.”