Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 13​:​1-52

13  Twouve, nan kongregasyon ki te Antyòch la, te gen pwofèt ak anseyan: te gen Banabas, Simeyòn (yo rele l Nijè tou), Lisiyis, moun Sirèn, Manayèn (ki te lekòl ansanm ak Ewòd, chèf distri a), epi te gen Sòl.  Etan yo te nan sèvis Jewova e yo t ap fè jèn, lespri sen di: “Mete Banabas ak Sòl apa pou mwen kounye a, pou travay mwen te rele yo pou yo fè a.”  Lè sa a, yo fè jèn, yo priye, yo poze men yo sou mesye yo, apre sa, yo kite yo ale.  Se konsa, lespri sen voye mesye sa yo, yo desann Selesi, epi yo pran bato, y al nan zile Chip.   Lè yo rive Salamin, yo kòmanse preche pawòl Bondye a nan sinagòg Juif yo. Yo te gen Jan tou pou ede yo.  Lè yo fin travèse tout zile a rive jis Pafòs, yo rankontre ak yon mesye, yon Juif, ki rele Bajezi. Misye se te yon majisyen e li te yon fo pwofèt.  Li t ap travay pou Sèjiyis Polis, administratè an chèf la, yon moun entèlijan. Administratè a rele Banabas ak Sòl, paske l te anvi tande pawòl Bondye a.  Men, Elimas, majisyen an (se sa non l vle di), te opoze ak yo. Li t ap chèche detounen administratè an chèf la pou l pa vin gen lafwa.  Sòl, ki rele Pòl tou, te vin ranpli ak lespri sen. Li gade majisyen an fiks, 10  epi li di l: “Ou se yon moun ki chaje ak tout kalite twonpri ansanm ak tout kalite mechanste, ou se pitit Dyab la, ou se ènmi tout sa ki jis. Kòman! Ou pap sispann fè chemen Jewova yo ki dwat vin kwochi? 11  Ebyen, gade! Jewova ap met men sou ou, w ap avèg e ou pap wè limyè solèy la pandan kèk tan.” Menm kote a, gen yon bwouya pwès ak yon fènwa ki tonbe sou misye. Epi, li kòmanse ap vire adwat agoch, l ap chèche moun pou pran men l pou gide l. 12  Lè administratè a wè sa k pase a, li vin kwè. Ansèyman li te tande sou Jewova a te frape l anpil. 13  Kounye a, Pòl ansanm ak mesye yo kite Pafòs, yo pran lanmè, yo rive Pèje ki nan Panfili. Men, Jan kite yo, li tounen Jerizalèm. 14  Yo menm, yo kite Pèje, y al Antyòch ki nan Pizidi a. Epi, yo antre nan sinagòg la yon jou saba, yo chita. 15  Apre moun yo fin li Lalwa ak liv pwofèt yo, moun ki t ap dirije sinagòg yo voye di yo: “Frè m yo, si NOU gen yon pawòl NOU vle di pou NOU ankouraje pèp la, NOU mèt pale.” 16  Lè sa a, Pòl leve, li fè siy ak men l pou moun yo fè silans, epi li di: “NOU menm Izrayelit, ansanm ak lòt moun yo ki gen krentif pou Bondye, koute. 17  Bondye pèp Izrayèl la te chwazi zansèt nou yo. Etan yo te abite kòm etranje nan peyi Ejip, li leve yo byen wo, li fè yo kite peyi sa a ak fòs ponyèt li. 18  E li te sipòte yo nan dezè a pandan anviwon karant an. 19  Apre l fin detwi sèt nasyon nan peyi Kanaran, li separe peyi a e li distribye l ba yo. 20  Tout sa te rive pandan 450 an. “Apre bagay sa yo, li ba yo jij rive jis nan epòk pwofèt Samyèl. 21  Men, apati moman sa a, yo vin mande yon wa, e Bondye ba yo Sayil, pitit Kich, ki soti nan tribi Benjamen. Li te wa pandan karant an. 22  Apre Bondye fin retire l sou twòn nan, li ba yo David kòm wa. Se sou li menm Bondye te bay temwayaj, lè l te di: ‘Mwen jwenn David, pitit Jese, yon moun ki fè kè m plezi e ki pral fè tout sa mwen vle.’ 23  Pami desandans mesye sa a, Bondye te fè Izrayèl jwenn yon sovè, anpalan de Jezi, ann amoni ak pwomès Bondye te fè. 24  Anvan Moun sa a te parèt, Jan te preche tout pèp Izrayèl la an piblik pou yo batize pou yo montre yo repanti. 25  Men, pandan Jan t ap fini travay pa l la, li te konn di: ‘Kiyès NOU sipoze mwen ye? Mwen pa moun NOU panse m ye a. Men, gen yon moun k ap vin apre m, e moun sa a, mwen pa diy pou m demare sandal ki nan pye l.’ 26  “Frè m yo, NOU menm ki ras Abraram, ansanm ak lòt moun pami NOU la a ki gen lakrentif pou Bondye, Bondye voye pawòl k ap bay delivrans lan ban nou. 27  Paske, moun k ap viv Jerizalèm yo ansanm ak chèf yo genyen yo pa t rekonèt Moun sa a. Men, lè yo te jije l la, yo te akonpli bagay ki ekri nan liv pwofèt yo, bagay y ap li awotvwa chak saba. 28  E byenke yo pa t jwenn okenn rezon pou yo touye l, yo te mande Pilat pou l egzekite l. 29  Kounye a, lè yo fin akonpli tout bagay ki te ekri sou li yo, yo desann li sou poto a, e yo antere l nan yon kavo. 30  Men, Bondye leve l sot nan lanmò, 31  e moun ki te konn ansanm avè l sot Galile al Jerizalèm yo te wè l pandan plizyè jou. E kounye a, moun sa yo ap bay pèp la temwayaj sou li. 32  “E se konsa, n ap anonse NOU bon nouvèl sou pwomès yo te fè zansèt nou yo. 33  Pwomès sa a, Bondye akonpli l nèt pou nou menm ki pitit yo, lè l resisite Jezi. Tankou sa ekri nan dezyèm sòm nan: ‘Ou se pitit mwen, e nan jou sa a, mwen menm mwen vin Papa w.’ 34  Lefètke Bondye resisite Jezi sot nan lanmò e li vin pa ka retounen gen yon kò ki ka dekonpoze, men ki jan Bondye te deklare sa: ‘Avèk fidelite, m ap ban NOU bonte ki plen lanmou mwen te pwomèt David yo.’ 35  Se poutèt sa, nan yon lòt sòm, li di tou: ‘Ou pap kite kò moun ki fidèl devan w lan dekonpoze.’ 36  Yon bò, David te fè volonte Bondye nan jenerasyon pa l la, li te dòmi nan lanmò, yo te antere l avèk zansèt li yo e kò l te dekonpoze. 37  Yon lòt bò, kò sila a Bondye resisite a pa t dekonpoze. 38  “Kidonk, frè m yo, se pou NOU konnen se grasa Moun sa a ap jwenn padon pou peche NOU. 39  E grasa li, Bondye ap deklare tout moun ki kwè yo inosan pou tout yon seri bagay lalwa Moyiz la pa t ka deklare NOU inosan pou yo. 40  Kidonk, veye pou bagay ki ekri nan liv pwofèt yo pa rive NOU. Men sa ki ekri: 41  ‘Gade, NOU menm k ap meprize moun, se pou NOU ret sezi, epi disparèt NOU devan m, paske m ap fè yon aksyon nan vivan NOU la a, yon bagay NOU pap janm kwè, menmsi yon moun rakonte NOU l an detay.’” 42  Pandan y ap soti, moun yo mande yo pou yo vini lòt saba pou yo pale sou bagay sa yo ankò. 43  Konsa, lè reyinyon nan sinagòg la fini, anpil Juif ansanm ak moun ki te konvèti nan relijyon Juif yo e ki t ap adore Bondye suiv Pòl ak Banabas ki t ap pale avèk yo pou ankouraje yo pou yo kontinye montre yo diy pou yo jwenn favè san parèy Bondye a. 44  Nan pwochen saba a, prèske tout moun nan vil la te rasanble pou yo koute pawòl Jewova. 45  Lè Juif yo wè foul moun yo, gen yon sèl jalouzi ki monte yo, e yo kòmanse ap di blasfèm pou yo kontredi pawòl Pòl yo. 46  Lè sa a, avèk kran, Pòl ak Banabas di yo: “Li te nesesè pou se NOU menm yo te anonse pawòl Bondye a an premye. Men, piske NOU voye l jete, e NOU pa twouve NOU diy pou NOU resevwa lavi ki pap janm fini an, ebyen, n ap vire bò kot moun ki nan nasyon yo. 47  Anfèt, men kòmandman Jewova ban nou: ‘Mwen chwazi w kòm limyè pou nasyon yo, pou w ka anonse mwayen pou moun sove a jis nan dènye bout tè a.’” 48  Lè moun ki nan nasyon yo tande sa, yo kontan anpil, e yo fè lwanj pou pawòl Jewova a. E tout moun ki te nan bon dispozisyon pou yo resevwa lavi ki pap janm fini an te vin kwè. 49  Anplis de sa, pawòl Jewova a te kontinye ap gaye nan tout zòn nan. 50  Men, Juif yo monte tèt ni medam onorab nan vil la ki t ap adore Bondye yo ni mesye enpòtan yo, yo leve yon pèsekisyon kont Pòl ak Banabas, e yo mete yo deyò nan zòn nan. 51  Mesye yo souke pousyè nan pye yo kòm temwayaj kont yo, epi y al Ikónyòm. 52  Disip yo te kontinye gen anpil kè kontan, e yo te kontinye ranpli ak lespri sen.

Nòt anba paj