Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Travay 12​:​1-25

12  Nan menm epòk sa a, wa Ewòd te kòmanse maltrete kèk moun nan kongregasyon an.  Li touye Jak, frè Jan an, ak epe.  Lè l wè sa fè Juif yo plezi, li kontinye, l al arete Pyè tou. (Sa te rive pandan jou fèt Pen san ledven yo.)  Li met men sou li e li mete l nan prizon. Epi, li mete kat gwoup sòlda siveye l pa relèv, chak gwoup te gen kat sòlda. Li te gen entansyon mennen Pyè devan pèp la apre fèt Pak la.  Se sa k fè yo te kenbe l nan prizon. Men, moun nan kongregasyon an te kontinye ap lapriyè Bondye pou li ak tout kè yo.  Twouve, lavèy jou Ewòd t apral mennen Pyè devan pèp la, nan lannuit, Pyè t ap dòmi nan mitan de sòlda. Li te mare ak de chenn e te gen gad devan pòt la ki t ap veye prizon an.  Men, yon zanj Jewova rete konsa l parèt, epi yon limyè klere kacho a. Zanj lan teke Pyè bò kòt, li reveye l, li di l: “Leve vit!” Epi, chenn yo sot nan men l.  Zanj lan di l: “Abiye w, epi mare sandal ou.” Li fè sa vre. Apre sa, zanj lan di l: “Met rad ou konn met pa anlè rad ou a sou ou, epi suiv mwen.”  Epi, li soti, li suiv zanj lan, men li pa t konnen si sa zanj lan t ap fè a se te toutbon. Anfèt, li te panse se yon vizyon li t ap fè. 10  Epi, yo pase premye pòs gad la, yo pase dezyèm nan, yo rive nan pòtay an fè ki bay sou vil la, e pòtay la ouvri poukont li devan yo. Apre yo fin soti, yo mache desann nan yon ri, epi menm kote a, zanj lan kite l. 11  Lè Pyè tounen nan bonsans li, li di: “Kounye a, mwen konnen toutbon Jewova te voye zanj li delivre m anba men Ewòd e anba tout sa pèp Juif la te atann ki t apral rive m.” 12  Lè l fin konprann sa k te rive a, l al kay Mari, manman Jan yo konn rele Mak la, kote te gen yon bon kantite disip ki te reyini pou yo priye. 13  Lè l frape nan pòtay la, gen yon sèvant ki rele Wòd ki vin gade kiyès k ap frape a. 14  Lè l rekonèt vwa Pyè, li tèlman kontan, li pa ouvè pòtay la, li kouri rantre anndan an, l al di moun yo se Pyè ki nan pòtay la. 15  Yo di li: “Ou genlè fou.” Men, li te kontinye pèsiste ap di yo sa l di a se vre. Lè sa a, yo kòmanse di: “Ebyen, se zanj li.” 16  Men, Pyè ret la ap frape. Lè yo ouvè yo wè l, yo sezi. 17  Men, li fè yo siy ak men l pou yo fè silans, epi li rakonte yo an detay ki jan Jewova te fè l soti nan prizon an. Epi, li di yo: “Al di Jak ak lòt frè yo sa m sot di NOU yo.” Apre sa, li soti l al yon lòt kote. 18  Lè l vin fè jou, se pa ti ajitasyon ki te gen nan mitan sòlda yo ki t ap mande ki kote Pyè pase. 19  Ewòd fè chèche l toupatou. Lè yo pa jwenn li, li kesyone gad yo, apre sa, li bay lòd pou pini yo. Epi, li kite Jide li desann Sezare, e li pase yon ti tan la. 20  Twouve, Ewòd te anvi goumen ak moun Ti ak Sidon yo. Donk, yo met ansanm, yo vin kote l. Sa yo fè, yo pale ak Blastis, ki te responsab chanm wa a, yo pran tèt li, apre sa, y al mande wa a fè lapè, paske se peyi wa a ki te konn founi yo manje. 21  Epi, pandan pèp la te rasanble nan yon jou espesyal, Ewòd met abiman wa l sou li, li chita sou fotèy yo konn fè jijman an, epi li kòmanse fè yon diskou pou pèp la. 22  Lè sa a, tout pèp la kòmanse rele: “Sa a se vwa yon dye, se pa vwa yon moun!” 23  Menm kote a, yon zanj Jewova frape l, epi vè kale sou li, yo manje l e li mouri, paske li te aksepte resevwa yon glwa ki pou Bondye sèlman. 24  Pawòl Jewova a menm te kontinye ap gaye plis toujou. 25  Kanta Banabas ak Sòl, lè yo fin remèt moun Jerizalèm yo don yo te pote yo, yo retounen Antyòch. Men, yo mennen Jan avèk yo, li menm yo konn rele Mak la.

Nòt anba paj