Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Travay 10​:​1-48

10  Twouve, nan vil Sezare, te gen yon mesye ki rele Kònèy. Se te yon ofisye nan batayon yo te rele batayon italyen an.  Li menm ak tout moun lakay li te gen atachman ak lakrentif pou Bondye. Li te konn fè anpil byen pou moun ki pòv, e li te toujou ap sipliye Bondye.  Vè nevyèm èdtan* nan jounen an, li fè yon vizyon. Li wè yon zanj Bondye ki antre lakay li, ki di: “Kònèy!”  Kònèy gade zanj lan fiks, epi li vin pè. Li di: “Wi Mèt!” Zanj lan di l: “Bondye tande priyè w yo, e li sonje byen w fè pou moun ki pòv yo.  Kounye a, voye kèk mesye Jope al chèche yon mesye ki rele Simon, yo konn rele l Pyè tou.  Li desann lakay yon lòt mesye ki rele Simon, yon bòs tanè, ki gen yon kay toupre lanmè a.”  Kou zanj ki t ap pale avè l la ale, li rele de nan sèvitè l yo, e pami sòlda ki te toujou avè l yo, li rele youn ladan yo ki gen atachman pou Bondye.  Li rakonte yo tout bagay, epi li voye yo Jope.  Nan demen, etan yo te toujou nan wout e yo t ap pwoche toupre vil Jope, Pyè monte sou do kay la pou l priye. Se te anviwon sizyèm èdtan* nan jounen an. 10  Men, li vin grangou, li vin anvi manje. Pandan yo t ap prepare manje a, li fè yon vizyon. 11  Li wè syèl la ki ouvè, li wè yon bagay k ap desann sou tè a ki sanble ak yon veso e ki tankou yon gwo twal len yo kenbe nan kat pwent. 12  E ladan l, te gen tout kalite bèt kat pat ak bèt k ap ranpe ki gen sou tè a, ak tout kalite zwazo nan syèl la. 13  E li tande yon vwa ki di: “Pyè, leve! Touye, epi manje!” 14  Men, Pyè di: “Jamè, Seyè! Paske, mwen pa janm manje anyen ki kontamine e ki pa pwòp.” 15  Epi, vwa a pale avè l yon dezyèm fwa, li di l: “Bagay Bondye pirifye, sispann di yo kontamine.” 16  Sa fèt yon twazyèm fwa, epi menm kote a, veso a remonte nan syèl la. 17  Kounye a, pandan Pyè t ap poze tèt li kesyon sou sans vizyon sa a, mesye Kònèy te voye yo, ki te gentan chèche konn kot kay Simon ye, vin kanpe devan pòt la. 18  Epi, yo rele moun nan kay la pou yo mande si se la Simon yo konn rele Pyè a desann. 19  Pandan Pyè te kontinye ap reflechi sou vizyon an, lespri sen di l: “Gade! Gen twa mesye k ap chèche w. 20  Leve, desann anba a, epi al avèk yo san w pa doute ditou, paske se mwen ki voye yo.” 21  Vrèmanvre, Pyè desann al jwenn mesye yo, epi li di: “Men mwen ap chèche a. Pou ki rezon NOU la a?” 22  Yo di: “Gen yon mesye ki rele Kònèy, se yon ofisye, se yon moun ki jis e ki gen lakrentif pou Bondye, yon moun tout nasyon Juif la pale an byen de li. Bondye te voye yon zanj li ki sen al di l pou l voye chèche w pou w vin lakay li pou l koute sa w gen pou w di.” 23  Lè sa a, Pyè envite yo antre, li fè yo rete avèk li. Nan demen, li leve, li pati avèk yo, e gen kèk frè Jope ki ale avè l. 24  Yon jou apre, li rive Sezare. Natirèlman, Kònèy t ap tann yo, e li te rasanble fanmi l ak bon zanmi l. 25  Etan Pyè pral antre, Kònèy al rankontre l, li met ajenou devan l e li rann li omaj. 26  Men, Pyè fè l leve, li di l: “Leve, se yon senp moun mwen ye tou.” 27  Pandan l ap pale avè l, li antre nan kay la, li jwenn yon pil moun reyini. 28  Li di yo: “NOU konnen trè byen yon Juif pa gen dwa frekante yon moun lòt nasyon, ni l pa gen dwa pale avè l. Epoutan, Bondye montre m mwen pa dwe konsidere pèsonn kòm moun ki kontamine, oubyen kòm moun ki pa pwòp.  29  Konsa, lè Bondye voye m la a, mwen vini san ezite. Se sa k fè m ap mande NOU poukisa NOU voye chèche m.” 30  Lè sa a, Kònèy di: “Sa gen kat jou kounye a, pandan m te lakay mwen mwen t ap priye vè nevyèm èdtan* nan jounen an, gen yon mesye ak yon rad klere ki vin kanpe devan m, 31  epi li di: ‘Kònèy, Bondye tande priyè w, e li sonje byen w fè pou moun ki pòv yo. 32  Donk, voye kèk moun Jope al rele Simon yo konn rele Pyè a. Mesye sa a desann lakay yon bòs tanè ki rele Simon ki abite toupre lanmè a.’ 33  Menm kote a, mwen te voye moun kote w, e ou byen fèt vini. Se sa k fè kounye a, nou tout nou la a devan Bondye pou n tande tout bagay Jewova ba w lòd pou w di.” 34  Lè sa a, Pyè kòmanse pale, li di: “Vrèmanvre, mwen rann mwen kont Bondye pa gen patipri. 35  Nan tout nasyon, yon moun ki gen lakrentif pou li e k ap pratike sa ki jis, moun sa a fè l plezi. 36  Li te voye mesaj la bay pitit Izrayèl yo pou l te anonse yo bon nouvèl konsènan lapè moun ka genyen pa mwayen Jezi Kris la. Men bon nouvèl la: se Jezi ki Seyè tout moun. 37  NOU konnen ki pawòl tout moun nan tout Jide t ap pale, se yon bagay ki te kòmanse nan Galile apre Jan te fin preche konsènan batèm nan. 38  Yo t ap pale konsènan Jezi, ki te soti Nazarèt. Bondye te deziyen l avèk lespri sen ak pisans, li te mache nan tout peyi a, li t ap fè sa ki byen, e li te geri tout moun Dyab la t ap toupizi, paske Bondye te avè l. 39  Kounye a, nou temwen tout bagay li te fè ni nan peyi Juif yo ni nan Jerizalèm. Men, yo te kloure l sou yon poto, yo te touye l. 40  Bondye te leve l sou twazyèm jou a, e li te pèmèt li parèt devan moun. 41  Se pa devan tout pèp la li te parèt, men se devan yon seri temwen Bondye te chwazi davans, devan nou menm, ki te manje e ki te bwè ansanm avè l apre l te fin leve sot nan lanmò. 42  Epitou, li te ban nou lòd pou nou preche pèp la e pou nou bay yon temwayaj konplè, pou nou di se li menm Bondye etabli pou jije ni moun ki vivan ni moun ki mouri. 43  Men temwayaj tout pwofèt yo bay sou li: grasa non li, y ap padone peche tout moun ki met lafwa nan li.” 44  Pandan Pyè kontinye ap pale sou bagay sa yo, lespri sen desann sou tout moun ki t ap tande pawòl la. 45  Frè ki te sikonsi ki te vin ansanm ak Pyè yo te sezi poutèt Bondye te bay moun ki soti nan lòt nasyon lespri sen kòm kado, menm jan l te fè pou yo. 46  Paske, yo te tande yo k ap pale lang etranje e k ap louwe Bondye. Lè sa a, Pyè di: 47  “Èske yon moun ka anpeche moun sa yo batize nan dlo, yo menm ki resevwa lespri sen menm jan avèk nou?” 48  Epi, li mande yo pou yo batize nan non Jezi Kris. Apre sa, yo mande l pou l pase kèk jou avèk yo.

Nòt anba paj

Vè 3 è nan aprèmidi.
Vè midi.
Vè 3 è nan aprèmidi.