Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Revelasyon 22​:​1-21

22  Epi, li montre m yon rivyè dlo lavi, klè kou kristal, k ap koule sot nan twòn Bondye a ak nan twòn Timouton an  al nan mitan gran wout vil la. Sou toule de bò rivyè a, gen yon seri pyebwa ki bay lavi e ki bay douz rekòt fwi, yo bay fwi chak mwa. E fèy pyebwa yo te la pou geri nasyon yo.  E pap gen malediksyon sou vil la menm ankò. Okontrè, twòn Bondye a ak twòn Timouton an pral nan vil la, e esklav Bondye yo pral ba l yon sèvis sakre.  Y ap wè figi l, e non l pral ekri sou fwon yo.  Epitou, pap gen lannuit ankò, yo pap bezwen ni limyè lanp ni limyè solèy la pou klere yo, paske Jewova Dye pral klere yo, e yo pral dirije antanke wa pou toutan gen tan.  Epi, li di m: “Pawòl sa yo, moun ka fè yo konfyans, e yo se laverite. Wi, Jewova, Bondye ki enspire pwofèt yo, voye yon zanj li montre esklav li yo bagay ki gen pou rive talè konsa yo.  Epi, gade! M ap vini byen vit. Byennere moun ki obeyi pawòl ki nan pwofesi ki nan woulo sa a.”  Ebyen, se mwen menm Jan ki te tande bagay sa yo e ki te wè yo. Lè m fin tande yo e lè m fin wè yo, mwen met ajenou nan pye zanj ki te montre m bagay sa yo pou m adore l.  Men, li di m: “Pa fè sa! Mwen se yon senp esklav menm jan avè w, menm jan ak frè w yo ki pwofèt, e menm jan ak lòt moun k ap obeyi pawòl ki nan woulo sa a. Se Bondye pou w adore.” 10  Epi, li di m tou: “Pa poze sele sou pawòl ki nan pwofesi ki nan woulo sa a, paske tan ki fikse a toupre rive. 11  Kite moun k ap aji mal la kontinye aji mal, e kite moun k ap fè salte a kontinye fè salte. Men, kite moun ki jis la kontinye fè sa ki jis, e kite moun ki sen an kontinye fè sa ki sen. 12  “‘Gade! M ap vini byen vit, e rekonpans m ap bay la ansanm avè m, dekwa pou m bay chak moun sa yo merite, selon aksyon yo. 13  Mwen se Alfa a ak Omega a, premye a ak dènye a, kòmansman an ak finisman an. 14  Byennere moun ki lave wòb long yo, pou yo ka gen dwa al nan pyebwa lavi yo, e pou yo ka pase nan pòtay vil la pou yo antre anndan l. 15  Kanta pou moun k ap aji tankou chen, moun k ap pratike bagay ki gen rapò ak movèzespri, moun k ap fè fònikasyon, asasen, moun k ap adore zidòl, ak tout moun ki renmen manti e k ap bay manti, yo tout ap deyò.’ 16  “‘Mwen menm Jezi, mwen voye yon zanj mwen pou l ban NOU temwayaj sou bagay sa yo pou NOU bay kongregasyon yo. Mwen se rasin David, e mwen se desandan David. Mwen se zetwal ki klere lematen an.’” 17  Epi, lespri a ak lamarye a pa sispann di: “Vini!” Tout moun ki tande sa, se pou yo di: “Vini!” Se pou tout moun ki swaf vini. E se pou tout moun ki vle, pran dlo lavi a gratis. 18  “Men avètisman m ap bay tout moun ki tande pawòl ki nan pwofesi ki nan woulo sa a: Si yon moun ajoute sou bagay sa yo, Bondye ap ajoute kalamite ki ekri nan woulo sa a pou li. 19  E si yon moun retire yon bagay nan pawòl ki nan woulo ki gen pwofesi sa a, Bondye ap retire pòsyon pa moun sa a nan bagay yo ekri konsènan yo nan woulo sa a: Li pap pèmèt li manje nan pyebwa lavi yo, ni li pap kite l antre nan vil ki sen an. 20  “Moun ki bay temwayaj sou bagay sa yo di: ‘Wi, m ap vini byen vit.’” “Amèn! Vini non, Seyè Jezi.” 21  Mwen swete pou favè san parèy Seyè Jezi Kris la ansanm avèk moun ki sen yo.

Nòt anba paj