Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Matye 9​:​1-38

9  Apre sa, li monte abò bato a, li travèse al nan vil kote l rete a.  Epi, yo mennen yon mesye paralize ki kouche sou yon branka ba li. Lè Jezi wè lafwa yo genyen, li di mesye ki paralize a: “Pran kouraj pitit mwen. Peche w yo padone.”  Epi, gen kèk espè nan Lalwa ki di nan kè yo: “Mesye sa a ap blasfeme.”  Kòm Jezi te konn sa k nan panse yo, li di: “Poukisa NOU gen move lide nan kè NOU?  Ki sa ki pi fasil pou m di: ‘Peche w yo padone’, oswa: ‘Leve, mache’?  Men, pou NOU ka konnen Pitit lòm nan gen pouvwa sou tè a pou l padone peche...” lè sa a, li di mesye ki paralize a: “Leve, pran branka w la, epi al lakay ou.”  E mesye a leve l al lakay li.  Lè foul moun yo wè sa, yo vin gen yon gwo laperèz, e yo bay Bondye glwa, li menm ki bay lòm yon pouvwa konsa.  Apre sa, pandan Jezi ap kite kote l te ye a, li remake yon mesye ki rele Matye ki chita nan biwo kontribisyon an, epi li di l: “Vin suiv mwen.” Menm kote a, mesye a leve, li suiv li. 10  Nan pita, pandan Jezi chita sou tab ak disip li yo kay Matye, anpil pèseptè ak anpil moun k ap pratike peche vin chita avèk yo. 11  Men, lè Farizyen yo wè sa, yo di disip li yo: “Poukisa anseyan NOU an ap manje ak pèseptè ansanm ak moun k ap pratike peche?” 12  Jezi tande sa yo di a, epi li di: “Se pa moun ki an sante ki bezwen doktè, men se moun ki malad ki bezwen doktè. 13  Kidonk, al aprann sa sa vle di: ‘Se mizèrikòd mwen vle, se pa sakrifis.’ Paske, mwen pa vin rele moun ki jis, men mwen vin rele moun k ap pratike peche.” 14  Apre sa, disip Jan yo vin kote l, e yo mande l: “Poukisa nou menm ak Farizyen yo nou fè jèn, men disip pa w yo pa fè jèn?” 15  Lè sa a, Jezi di yo: “Toutotan lemarye a la avèk zanmi l yo, yo pa gen okenn rezon pou yo nan lapenn, pa vre? Men, gen jou k ap vini kote y ap pran lemarye a nan men yo, lè sa a y ap fè jèn. 16  Pèsonn pap pyese yon vye rad ak yon moso twal nèf. Paske, moso twal nèf la pi fò, l ap pati ak moso nan vye rad la, e rad la ap vin chire plis toujou. 17  Nitou, moun pap met diven ki fèk fèt nan bidon an po ki ize. Si yo fè sa, bidon yo ap pete, diven an ap koule atè e bidon yo ap tou elimine. Men, moun met diven ki fèk fèt nan bidon an po ki nèf. Konsa, toule de ap rete.” 18  Pandan Jezi t ap di yo pawòl sa yo, gen yon chèf ki pwoche kote l, li met ajenou devan l, li di: “Lè konsa, pitit fi m nan dwe gentan mouri. Vini pou w ka poze men w sou li, e l ap gen lavi ankò.” 19  Lè sa a, Jezi leve, li kòmanse suiv li. Disip li yo fè menm bagay la tou. 20  Epi, gen yon fi ki te gen yon san k ap koule sou li depi douz an ki pase pa dèyè e ki touche franj rad li, 21  paske li te di tèt li: “Si m annik touche rad li m ap geri.” 22  Jezi vire, e lè l wè l, li di l: “Pran kouraj, pitit fi m, lafwa w geri w.” E menm lè a, fi a geri. 23  Kounye a, lè Jezi rive lakay chèf la, li wè moun k ap jwe flit ansanm ak yon foul moun k ap fè yon bann bri. 24  Li di: “NOU mèt ale, paske tifi a pa mouri, se dòmi l ap dòmi.” Lè yo tande sa, yo tonbe pase l nan rizib. 25  Yonfwa foul moun yo sot deyò, li antre nan kay la, li pran men tifi a, e tifi a leve. 26  Natirèlman, nouvèl la vin gaye nan tout zòn nan. 27  Pandan Jezi ap kite kote l te ye a, gen de mesye avèg ki vin ap suiv li, yo di byen fò: “Gen pitye pou nou, Pitit David!” 28  Apre Jezi fin antre lakay li, avèg yo vin jwenn li, e li mande yo: “Èske NOU kwè mwen ka ouvri je NOU?” Yo reponn li: “Wi, Seyè.” 29  Lè sa a, li manyen je yo, li di: “Se pou sa fèt pou NOU selon lafwa NOU.” 30  Epi, je yo vin ouvri. Men, Jezi pase yo lòd, li di yo: “Veye pou pèsonn pa konn sa.” 31  Men yo menm, kou yo sot deyò, yo pale de li nan tout zòn nan. 32  Twouve, pandan yo prale, gen moun ki mennen yon mesye bay Jezi. Mesye sa a te bèbè e li te gen yon demon sou li. 33  Lè Jezi fin chase demon an, bèbè a pale. Foul moun yo sezi, yo di: “Moun pa t janm wè yon bagay konsa ann Izrayèl.” 34  Men, Farizyen yo di: “Se chèf demon yo ki ba l pouvwa pou l chase demon.” 35  E Jezi pase nan tout vil ak nan tout bouk, li anseye nan sinagòg ki nan zòn sa yo, li preche bon nouvèl wayòm nan e li geri tout kalite maladi ak tout kalite enfimite. 36  Lè l wè foul moun yo, li gen pitye pou yo, paske yo te depafini e yo te lage tankou mouton ki san bèje. 37  Lè sa a, li di disip li yo: “Wi, rekòt la anpil, men pa gen anpil travayè. 38  Kidonk, priye Mèt rekòt la pou l voye travayè nan rekòt li a.”

Nòt anba paj