Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Matye 27​:​1-66

27  Lè l fè jou, tout prèt an chèf yo ak ansyen yo reyini ansanm kont Jezi pou fè touye l.  Yo mare l, apre sa, yo mennen l bay Pilat, gouvènè a, epi yo remèt li l.  Lè Jida, ki te trayi l la, wè yo kondane l, li vin gen remò e l al remèt prèt an chèf yo ak ansyen yo trant pyès monnen ann ajan yo,  li di: “Mwen te peche lè m te livre yon moun* ki jis.” Yo di: “Ki mele nou? Sa se bagay ki gade w!”  Lè sa a, li jete pyès monnen ann ajan yo anndan tanp lan, li soti l al pann tèt li.  Men, prèt an chèf yo pran pyès monnen ann ajan yo, yo di: “Nou pa gen dwa pou n lage yo nan trezò sakre a, paske se lajan san yo ye.”  Apre yo fin pale youn ak lòt, yo achte teren bòs potri a avèk pyès monnen yo pou yo antere etranje.  Se sa k fè, jis jodi a, yo rele teren sa a Teren San.  Konsa, sa pwofèt Jeremi te di a te reyalize. Men sa l te di: “Epi yo pran trant pyès monnen ann ajan yo, pri pitit Izrayèl yo te dakò peye pou li a, 10  yo bay yo pou teren bòs potri a, dapre lòd Jewova te ban mwen.” 11  Kounye a, Jezi kanpe devan gouvènè a, e gouvènè a mande l: “Èske w se Wa Juif yo?” Jezi reponn: “Se ou menm ki di l.” 12  Men, lè prèt an chèf yo ak ansyen yo akize l, li pa reponn. 13  Epi, Pilat di l: “Ou pa tande tout kantite bagay y ap di sou ou?” 14  Men, li pa reponn. Li pa di yon mo, e sa te fè gouvènè a sezi anpil. 15  Men, chak fèt Pak, gouvènè a te gen abitid lage yon prizonye, prizonye foul la te vle a. 16  Nan moman sa a, te gen yon prizonye tout moun te konnen. Li te rele Barabas. 17  Se konsa, pandan moun yo te rasanble, Pilat di yo: “Ki moun NOU vle m lage pou NOU, Barabas oswa Jezi, sila a yo rele Kris la?” 18  Paske, Pilat te konnen se jalouzi ki te fè yo livre l ba li. 19  Anplis de sa, pandan l te chita nan tribinal la, madanm li te voye di l: “Pa mele nan zafè mesye sa a, li inosan. Paske, jodi a mwen reve l, e rèv sa a boulvèse m anpil.” 20  Men, prèt an chèf yo ak ansyen yo te konvenk foul moun yo pou yo mande pou l lage Barabas e pou yo touye Jezi. 21  Kounye a, yon lòt fwa ankò, gouvènè a di yo: “Kiyès nan yo de a NOU vle m lage pou NOU?” Yo di: “Barabas.” 22  Pilat di yo: “Ebyen, ki sa pou m fè ak Jezi, sila a yo rele Kris la?” Yo tout di: “Kloure l sou yon poto!” 23  Li di: “Poukisa? Ki mal li fè?” Yo kontinye rele pi fò: “Kloure l sou yon poto!” 24  Lè Pilat wè sa pa itil anyen, okontrè, sa fè moun yo fè plis eskandal toujou, li pran dlo, li lave men l devan foul la, li di: “Mwen inosan nan lanmò* mesye sa a. Se NOU ki responsab san l.” 25  Lè moun yo tande sa, yo tout reponn: “Se pou san l vin sou nou ak sou pitit nou.” 26  Apre sa, Pilat lage Barabas pou yo, men li fè bat Jezi, e li remèt li pou yo kloure l sou yon poto. 27  Apre sa, sòlda gouvènè yo mennen Jezi nan palè gouvènè a e yo rasanble tout batayon sòlda yo toutotou l. 28  Yo retire rad ki te sou li yo, yo mete yon rad wouj vif sou li. 29  Yo trese yon kouwòn pikan met sou tèt li, e yo mete yon wozo nan men dwat li. Epi, yo met ajenou devan l, y ap pase l nan rizib, y ap di: “Bonjou, Wa Juif yo!” 30  Apre sa, yo krache sou li, yo pran wozo a e yo tonbe frape l nan tèt li. 31  Finalman, lè yo fin pase l nan rizib kont yo, yo retire rad la sou li, yo mete rad pa l yo sou li e yo ale avè l pou y al kloure l sou yon poto. 32  Pandan yo prale, yo rankontre yon mesye ki rele Simon, yon moun Sirèn. Yo pase l lòd pou l pote poto a. 33  E lè yo rive yon kote ki rele Gòlgota, ki vle di, Plas Zo Tèt, 34  yo ba l diven melanje ak fyèl pou l bwè. Men, lè l goute l, li refize bwè l. 35  Yo kloure l sou poto a, apre sa, yo fè tiraj osò ak rad ki te sou li yo pou yo ka separe yo, 36  epi yo chita la pou yo veye l. 37  Anplis de sa, yo ekri akizasyon yo te lage sou do l la, yo mete l anlè tèt li. Men sa yo te ekri: “Se Jezi, Wa Juif yo.” 38  Lè sa a tou, yo te mete de bandi sou poto bò kote l, youn adwat li e lòt la agoch li. 39  E moun k ap pase te kòmanse ap manke l dega, yo t ap souke tèt yo, 40  yo t ap di: “O, ou menm ki te vle kraze tanp lan pou w bati l nan twa jou, sove tèt ou! Si w se yon pitit Bondye, desann sou poto a!” 41  Menm jan an tou, prèt an chèf yo, ak espè nan Lalwa yo ansanm ak ansyen yo te kòmanse ap pase l nan jwèt, yo t ap di: 42  “Li sove lòt moun, li pa ka sove tèt li! Se Wa Izrayèl li ye, se pou l desann poto a kounye a, epi n a kwè nan li. 43  Li met konfyans li nan Bondye, se pou Li delivre l kounye a si Li vle l, paske l te di: ‘Mwen se Pitit Bondye.’” 44  Ata bandi ki te sou poto bò kote l yo te kòmanse ap manke l dega menm jan an tou. 45  Nan sizyèm èdtan* nan jounen an, gen yon fènwa ki blayi sou tout peyi a, rive jis nevyèm èdtan* an. 46  Vè nevyèm èdtan an, Jezi rele byen fò, li di: “Eli, Eli, lama sabaktani?”, sa vle di: “Bondye mwen, Bondye mwen, poukisa w abandone m?” 47  Gen kèk nan moun ki te kanpe la, lè yo tande sa, yo di: “Mesye sa a ap rele Eliya.” 48  E tousuit, youn ladan yo kouri al pran yon eponj, li tranpe l nan vinèg, li mete l nan pwent yon wozo, e l al ba li l pou l bwè. 49  Men, lòt moun yo di: “Kite l! Annou wè si Eliya ap vin sove l.” [Gen yon lòt mesye ki pran yon lans, li pèse bò kòt li, epi san ak dlo soti.]* 50  Yon lòt fwa ankò, Jezi rele byen fò epi li rann dènye souf li. 51  Epi gade! rido tanp lan chire de bò, sot anlè rive anba, tè a tranble, epi mas wòch yo fann. 52  Tonm yo ouvri, kò anpil moun ki sen ki t ap dòmi nan lanmò soti, 53  e anpil moun te ka wè yo. (E gen moun ki te soti nan zòn tonm yo apre Jezi fin resisite ki antre nan vil ki sen an.) 54  Men, lè ofisye a ak moun ki t ap veye Jezi ansanm avè l yo wè tranblemanntè a ak lòt bagay ki te rive yo, yo vin pè anpil, yo di: “Vrèmanvre, mesye sa a se te Pitit Bondye.” 55  Anplis de sa, anpil nan medam ki te akonpaye Jezi soti Galile pou rann li sèvis yo te la, yo t ap gade a distans. 56  Pami yo te gen Mari, moun Magdala, te gen Mari, manman Jak ak Josès, ansanm ak dam ki manman pitit Zebede yo. 57  Kounye a, nan fen aprèmidi, Jozèf, yon mesye rich, ki moun Arimate vin rive. Li menm tou te vin disip Jezi. 58  Li t al kot Pilat e li te mande l kò Jezi. Pilat te bay lòd pou yo ba li l. 59  Jozèf pran kò a, li vlope l nan yon twal len bon kalite e ki pwòp , 60  epi li mete l nan yon kavo tounèf li te genyen, yon kavo li te fè fouye nan yon karyann. E lè l fin woule yon gwo wòch devan bouch kavo a, li ale. 61  Men, Mari, moun Magdala, ak lòt Mari a rete la, yo chita devan kavo a. 62  Nan demen, apre jou Preparasyon* an, prèt an chèf yo ak Farizyen yo rasanble devan Pilat, 63  yo di: “Gouvènè, nou sonje lè blofè sa a te vivan, li te di: ‘Apre twa jou m gen pou m leve.’ 64  Kidonk, bay lòd pou yo met sekirite devan kavo a rive jis nan twazyèm jou a, pou disip li yo pa vin vòlè kò a, apre sa pou y al di pèp la: ‘Li leve sot nan lanmò!’ Blòf sa a ap pi rèd pase premye a.” 65  Pilat di yo: “Men sòlda. Al met sekirite devan kavo a jan NOU vle a.” 66  Konsa, yo ale, e pou yo met sekirite devan kavo a, yo sele wòch ki te devan bouch li a, e yo met sòlda veye l.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “san”.
Mo pou mo: “san”.
Vè midi.
Vè 3 è nan aprèmidi.
Gade nòt ki pou Mt 16:3 a.
Sa deziyen jou ki lavèy saba yo konn obsève chak semèn nan, e pandan jou sa a, Juif yo konn prepare yo pou jou saba a.