Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 25​:​1-46

25  “Anplis, wayòm syèl la sanble ak dis fi vyèj ki pran lanp yo e ki soti al rankontre lemarye.  Senk nan yo te sòt e senk lòt yo te prevwayan.  Senk te sòt, paske yo te pran lanp yo, men yo pa t pran luil,  tandiske lòt yo te prevwayan, paske yo te vin ak lanp yo e yo te vin ak luil nan veso yo.  Kòm lemarye te pran tan pou l vini, yo tout tonbe kabicha, epi dòmi ale avèk yo.  Nan mitan nuit lan, yon rèl pati: ‘Men lemarye! Soti pou al rankontre l.’  Lè sa a, tout fi vyèj yo leve pou yo prepare lanp yo.  Sa ki sòt yo di sa ki prevwayan yo konsa: ‘Ban nou enpe nan luil NOU an, paske lanp pa nou yo prèske etenn.’  Sa ki prevwayan yo reponn: ‘Petèt ka pa gen ase pou nou menm avèk NOU. Pito al achte nan men moun k ap vann yo.’ 10  Pandan y al achte, lemarye rive, e fi vyèj ki te pare yo antre ansanm avèk li nan resepsyon maryaj la, epi yo fèmen pòt la. 11  Annapre, lòt fi vyèj yo vin rive tou, yo di: ‘Mesye, mesye, ouvè pou nou!’ 12  Li reponn yo, li di: ‘Franchman m ap di NOU sa: Mwen pa konnen NOU.’ 13  “Se sa k fè, kontinye veye, paske NOU pa konnen ni jou a, ni lè a. 14  “Anfèt, se tankou yon mesye k ap vwayaje al nan peyi etranje. Li rele esklav li yo, e li konfye yo byen l genyen yo. 15  Li bay youn senk talan*, li bay yon lòt de talan, epi li bay yon dènye yon sèl talan. Li bay yo chak selon kapasite yo, epi li pati. 16  Menm kote a, sa ki te resevwa senk talan an al fè lajan an travay, e li fè senk anplis. 17  Sa ki te resevwa de talan an fè menm jan an tou, e li fè de anplis. 18  Men, esklav ki te resevwa yon sèl la ale, li fouye yon twou nan tè, epi li sere lajan mèt li a. 19  “Apre yon bon tan, mèt esklav sa yo retounen e li fè regleman avèk yo. 20  Se konsa, esklav ki te resevwa senk talan an avanse, li vin ak senk lòt talan, li di: ‘Mèt, ou te konfye m senk talan, gade, mwen fè senk anplis.’ 21  Mèt li di l: ‘Trè byen, ou se yon bon esklav, e ou fidèl! Ou te fidèl nan kèk bagay, m ap mete w responsab anpil bagay. Vin rejwi ak mèt ou.’ 22  Apre sa, esklav ki te resevwa de talan an avanse, li di: ‘Mèt, ou te konfye m de talan, gade, mwen fè de anplis.’ 23  Mèt li di l: ‘Trè byen, ou se yon bon esklav, e ou fidèl! Ou te fidèl nan kèk bagay, m ap mete w responsab anpil bagay. Vin rejwi ak mèt ou.’ 24  “Finalman, esklav ki te resevwa yon sèl talan an avanse, li di: ‘Mèt, mwen konnen ou se yon moun ki egzijan, ki rekòlte kote w pa t simen, e ki ranmase kote w pa t vannen. 25  Se sa k fè, mwen te vin pè, mwen t al sere talan w lan anba tè. Men afè w.’ 26  Mèt la reponn li, li di l: ‘Ou se yon move esklav, ou parese. Apa w di ou te konnen mwen rekòlte kote m pa t simen, e mwen ranmase kote m pa t vannen! 27  Ebyen, ou te dwe al met lajan m nan labank. Konsa, lè m vini, mwen ta jwenn li ak enterè. 28  “‘Piske se konsa, pran talan an nan men l, epi bay esklav ki gen dis talan an li. 29  Paske, moun ki genyen an, y ap ba l plis e l ap vin gen anpil. Kanta pou moun ki pa genyen an, y ap pran ata ti sa l genyen an nan men l. 30  Epi, voye esklav ki pa vo anyen an nan fènwa deyò a. Se la li pral kriye e li pral manje dan.’ 31  “Lè Pitit lòm nan ap vini nan glwa li, ansanm ak tout zanj yo, li pral chita sou twòn li a nan laglwa. 32  E tout nasyon yo ap rasanble devan l, e li pral separe moun yo youn ak lòt, menm jan yon bèje separe mouton ak kabrit. 33  Li pral mete mouton yo adwat li, men l ap mete kabrit yo agoch li. 34  “Apre sa, Wa a ap di moun ki adwat li yo: ‘Vini, NOU menm Papa m beni, vin resevwa* wayòm ki te prepare pou NOU depi lè monn nan te fonde* a. 35  Paske, mwen te grangou, NOU te ban m manje. Mwen te swaf, NOU te ban m yon bagay pou m bwè. Mwen te yon etranje, NOU te byen resevwa m. 36  Mwen te touni, NOU te abiye m. Mwen te malad, NOU te pran swen m. Mwen te nan prizon, NOU te vin wè m.’ 37  Lè sa a, moun ki jis yo ap reponn li, y ap di: ‘Seyè, ki lè nou te wè w grangou, nou te ba w manje a? Ki lè nou te wè w swaf, nou te ba w yon bagay pou w bwè a? 38  Ki lè w te yon etranje, nou te byen resevwa w la? Ki lè nou te wè w touni, nou te abiye w la? 39  Ki lè nou te wè w malad oswa nan prizon, nou t al wè w la?’ 40  Wa a ap reponn yo, l ap di: ‘Anverite m ap di NOU sa: Kèlkeswa sa NOU te fè pou youn nan pi piti nan frè m sa yo, se pou mwen NOU te fè l.’ 41  “Apre sa, l ap di sa ki agoch li yo: ‘Rale kò NOU sou mwen, bann moun modi. Ale nan dife ki pap janm etenn nan, dife ki te prepare pou Dyab la ak zanj li yo. 42  Paske, mwen te grangou, NOU pa t ban m anyen pou m manje. Mwen te swaf, NOU pa t ban m anyen pou m bwè. 43  Mwen te yon etranje, NOU pa t byen resevwa m. Mwen te touni, NOU pa t abiye m. Mwen te malad e mwen te nan prizon, NOU pa t pran swen m.’ 44  Lè sa a, yo menm tou, y ap reponn, y ap di: ‘Seyè, ki lè nou te wè w grangou, oswa w swaf, oswa w te yon etranje, oswa w touni, oswa w malad, oswa w nan prizon, epi nou pa t ede w?’ 45  Lè sa a, l ap reponn yo, l ap di: ‘Anverite m ap di NOU sa: Kèlkeswa sa NOU pa t fè pou youn nan pi piti sa yo, se pou mwen NOU pa t fè l.’ 46  E moun sa yo pral detwi pou toutan, men moun ki jis yo pral resevwa lavi ki pap janm fini an.”

Nòt anba paj

Gade nòt ki pou Mt 18:24 la.
Mo pou mo: “eritye”.
Sa fè referans ak pitit Adan ak Èv yo.