Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Matye 24​:​1-51

24  Kounye a, pandan Jezi ap deplase kite tanp lan, disip li yo pwoche kote l pou yo montre l tanp lan.  Men, li di yo: “NOU wè tout bagay sa yo, pa vre? Anverite m ap di NOU sa: Pa gen yon wòch k ap ret sou yon lòt wòch la a pou yo pa vide l atè.”  Pandan l chita sou mòn Oliv, disip yo pwoche kote l apa, yo di l: “Di nou non: Ki lè bagay sa yo ap fèt, e ki siy k ap siy prezans ou e k ap siy fen sistèm nan?”  Jezi reponn yo, li di: “Fè atansyon pou pèsonn pa twonpe NOU.  Paske, gen anpil moun k ap vini sou non m, y ap di: ‘Se mwen menm ki Kris la’, e y ap twonpe anpil moun.  NOU pral tande bri lagè k ap fèt ak nouvèl sou lagè. Veye pou sa pa panike NOU. Paske, fòk bagay sa yo rive, men se poko lafen an sa.  “Paske, nasyon pral leve kont nasyon, e wayòm pral leve kont wayòm. Pral gen rate manje ak tranblemanntè nan yon zòn apre yon lòt.  Tout bagay sa yo se kòmansman doulè* yo.  “Lè sa a, moun pral fè NOU pase tribilasyon, y ap touye NOU, e tout nasyon ap rayi NOU poutèt non mwen. 10  Lè sa a tou, anpil moun pral pèdi lafwa, youn pral trayi lòt e youn pral rayi lòt. 11  Anpil fo pwofèt pral parèt, e y ap twonpe anpil moun. 12  E akoz mechanste ki pral ogmante, lanmou pifò moun ap rafredi. 13  Men, moun ki andire jiska lafen an, se li k ap sove. 14  Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan wayòm nan sou tout tè a, kòm yon temwayaj pou tout nasyon. Apre sa, lafen an ap vini. 15  “Se sa k fè, lè NOU wè bagay repiyan ki lakòz dezolasyon an nan yon kote ki sen, bagay pwofèt Dànyèl te pale de li a (se pou moun k ap li a chèche konprann), 16  lè sa a, se pou moun ki nan Jide yo kouri al nan mòn. 17  Pinga moun ki sou do kay la desann al pran afè l anndan kay la. 18  E pinga moun ki nan jaden an tounen lakay al pran rad li. 19  Ala rèd sa ap rèd pou fi ki ansent ak fi ki gen tibebe nan tete nan jou sa yo! 20  Kontinye priye pou se pa ni nan sezon fredi, ni yon jou saba NOU oblije kouri. 21  Paske lè sa a, pral gen yon gwo tribilasyon, yon tribilasyon ki potko janm rive depi monn nan egziste pou jiska prezan, non, e ki pap janm rive ankò. 22  An reyalite, si yo pa t retire nan jou sa yo, pa gen moun* ki t ap sove. Men, poutèt moun Bondye chwazi yo, y ap retire nan jou sa yo. 23  “Lè sa a, si yon moun di NOU: ‘Gade! Men Kris la la a’, oswa: ‘Men li lòtbò a!’ pinga NOU kwè. 24  Paske, gen fo Kris ak fo pwofèt ki pral parèt, e yo pral reyalize gwo siy ak mèvèy pou yo ka twonpe menm moun Bondye chwazi yo, si sa te posib. 25  Gade! Mwen avèti NOU davans. 26  Donk, si moun di NOU: ‘Gade! Men l nan dezè a’, pa ale. Si yo di: ‘Gade! Men l nan chanm nan’, pinga NOU kwè. 27  Paske, menm jan lè yon zèklè fèt nan lès, li klere rive jis nan lwès, se konsa prezans Pitit lòm nan ap ye. 28  Kote kadav la ye, se la èg yo ap rasanble. 29  “Tousuit apre tribilasyon k ap gen nan jou sa yo, solèy la ap vin tou nwa, e lalin nan pap klere ankò. Zetwal ki nan syèl la pral tonbe, e pisans ki nan syèl la pral souke. 30  E apre sa, siy Pitit lòm nan pral parèt nan syèl la, epi, tout nasyon* sou tè a pral frape lestomak yo tèlman y ap tris, e yo pral wè Pitit lòm nan k ap vini sou nyaj nan syèl la avèk pisans e avèk anpil glwa. 31  Epi l ap voye zanj li yo, e avèk yon gwo kout twonpèt, yo pral rasanble moun ki pou li yo, moun Bondye chwazi yo, yo menm ki soti nan kat kwen tè a*, sot nan yon pwent syèl la rive nan yon lòt. 32  “Kounye a, ann pran egzanp yon pye fig frans: Kou yon ti branch kòmanse pouse e li fè fèy, NOU konnen lete toupre rive. 33  Menm jan an tou, lè NOU wè tout bagay sa yo, konnen Pitit lòm nan toupre, li nan papòt la. 34  Anverite m ap di NOU sa: Jenerasyon sa a pap pase anvan tout bagay sa yo rive. 35  Syèl la ak tè a ap pase, men pawòl mwen yo pa gendwa pase. 36  “Kanta pou jou sa a ak lè sa a, pèsonn pa konnen yo, ni zanj ki nan syèl la, ni Pitit la, men se Papa a sèl ki konnen yo. 37  Paske, menm jan epòk Noye a te ye a, se konsa prezans Pitit lòm nan ap ye. 38  Paske, menm jan nan epòk anvan delij la, moun yo t ap manje, yo t ap bwè, mesye yo t ap marye e moun t ap marye pitit fi yo, jis nan jou Noye antre nan lach la, 39  e yo pa t remake anyen jiskaske delij la vini e li pote yo tout ale, se konsa prezans Pitit lòm nan ap ye. 40  Lè sa a, de gason ap ansanm nan jaden, y ap pran youn, y ap kite lòt la. 41  De fi ap vire yon moulen ansanm, y ap pran youn, y ap kite lòt la. 42  Se sa k fè, kontinye veye, paske NOU pa konnen ki jou Seyè NOU an ap vini. 43  “Men, gen yon bagay pou NOU konnen: si mèt kay la te konnen ki lè nan nuit lan vòlè a t ap vini, li t ap rete je klè, li pa t ap kite l kase kay li. 44  Se sa k fè NOU menm tou, se pou NOU pare, paske se nan yon lè NOU pa panse Pitit lòm nan ap vini. 45  “Kiyès ki vrèman esklav fidèl ki prevwayan an Mèt li etabli sou domestik li yo pou ba yo manje nan bon moman? 46  Esklav sa a byennere si lè Mèt li rive, li jwenn se sa l ap fè! 47  Anverite m ap di NOU sa: L ap mete l responsab tout byen l yo. 48  “Men, si esklav sa a ta mechan, e li ta di nan kè l: ‘Mèt mwen ap fè reta,’ 49  epi li ta kòmanse ap bat esklav parèy li yo, li ta manje e li ta bwè ak gwo tafyatè, 50  Mèt esklav sa a ap vini yon jou li pa atann, nan yon lè li pa konnen, 51  l ap ba l yon pinisyon ki rèd anpil e l ap mete l menm kote ak ipokrit yo. Se la li pral kriye e li pral manje dan.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “doulè tranche”.
Mo pou mo: “chè”.
Mo pou mo: “tribi”.
Mo pou mo: “nan kat van yo”.