Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 23​:​1-39

23  Apre sa, Jezi pale ak foul moun yo ansanm ak disip li yo, li di:  “Espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo chita sou chèz Moyiz la.  Se sa k fè, tout sa yo di NOU fè, fè yo, men pa aji menm jan avèk yo, paske sa yo di, se pa sa yo fè.  Yo mare chay lou met sou zepòl lòt moun, men yo menm, yo pa vle bouje yo ak dwèt yo.  Tout sa y ap fè, yo fè yo pou moun ka wè yo. Pa egzanp, yo fè ti bwat ki gen pasaj Ekriti yo pi gwo, e yo mete yo sou fwon yo ak sou bra yo pou pwoteje yo, epi yo fè franj rad yo pi long.  Yo renmen pi bèl plas nan festen k ap fèt ak plas devan nan sinagòg.  Yo renmen pou moun salye yo sou plas piblik* e pou yo rele yo anseyan*.  Men NOU menm, pa fè yo rele NOU anseyan, paske se yon sèl Anseyan NOU genyen, tandiske NOU tout se frè.  Anplis de sa, pa rele pèsonn sou latè papa NOU, paske sèl Papa NOU genyen, se Sila a ki nan syèl la. 10  Pa kite yo rele NOU gid, paske sèl Gid NOU genyen, se Kris. 11  Men, moun ki pi enpòtan pami NOU an dwe vin sèvitè NOU. 12  Nenpòt moun ki glorifye tèt li, y ap rabese l, e nenpòt moun ki rabese tèt li, y ap glorifye l. 13  “Malè pou NOU, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske NOU fèmen pòt wayòm syèl la devan lèzòm. NOU menm NOU pap antre, e moun k ap antre yo, NOU pa kite yo antre. 14  *—— 15  “Malè pou NOU, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske NOU travèse lanmè, NOU vwayaje sou tè, pou NOU konvèti yon sèl moun nan relijyon NOU an, e lè l fin konvèti, NOU fè l tounen yon moun ki merite al nan jeyèn* de fwa plis pase NOU. 16  “Malè pou NOU, bann gid je pete, NOU menm k ap di: ‘Si yon moun sèmante sou tanp lan, se pa anyen sa, men si yon moun sèmante sou lò ki nan tanp lan, li oblije respekte sèman an.’ 17  NOU fou e NOU avèg! Anfèt, ki sa ki pi enpòtan, lò a oswa tanp lan ki fè lò a vin sen an? 18  NOU di tou: ‘Si yon moun sèmante sou lotèl la, se pa anyen sa, men si yon moun sèmante sou ofrann yo fè sou lotèl la, li oblije respekte sèman an.’ 19  Bann avèg! An reyalite, ki sa ki pi enpòtan, ofrann nan oswa lotèl ki fè ofrann nan vin sen an? 20  Donk, moun ki sèmante sou lotèl la sèmante ni sou lotèl la ni sou tout sa ki sou li. 21  E moun ki sèmante sou tanp lan sèmante ni sou tanp lan ni sou sila a ki abite ladan l lan. 22  E moun ki sèmante sou syèl la sèmante ni sou twòn Bondye a ni sou Bondye ki chita sou twòn nan. 23  “Malè pou NOU, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske ap bay yon dizyèm nan mant, nan lanni ak nan kimen NOU rekòlte, men NOU neglije pwen ki pi enpòtan nan Lalwa yo, anpalan de jistis, mizèrikòd ak fidelite. Se bagay sa yo pou NOU te fè, san NOU pa neglije lòt bagay yo. 24  Bann gid je pete! N ap koule sa ap bwè pou NOU pa bwè yon moustik, men ap vale yon chamo. 25  “Malè pou NOU, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske NOU netwaye deyò koup la ak do asyèt la, men pa anndan, yo chaje ak tanta ansanm ak eksè. 26  Farizyen avèg, netwaye anndan koup la ak anndan asyèt la anvan, konsa deyò a ap vin pwòp tou. 27  “Malè pou NOU, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske NOU sanble ak tonm ki blanchi, ki parèt bèl pa deyò, men anndan yo, yo chaje ak zosman mò ansanm ak tout kalite bagay sal. 28  Menm jan an NOU menm tou, pa deyò, NOU parèt jis nan je moun, men anndan NOU chaje ak ipokrizi ak sa k pa bon. 29  “Malè pou NOU, espè nan Lalwa ak Farizyen, bann ipokrit! paske NOU fè tonm pou pwofèt yo, NOU dekore tonm moun ki jis yo, 30  epi NOU di: ‘Si nou te la nan epòk zansèt nou yo, nou pa t ap patisipe avèk yo nan fè san pwofèt yo koule.’ 31  Donk, NOU temwaye kont pwòp tèt NOU NOU se pitit moun ki te asasinen pwofèt yo. 32  Ebyen, kounye a, fin plen mezi zansèt NOU yo te kòmanse plen an. 33  “Bann sèpan, ras vipè, ki jan ap fè chape anba kondanasyon jeyèn nan? 34  Se poutèt sa, men m ap voye pwofèt ak moun saj ansanm ak anseyan ban NOU. Gen ladan yo ap touye e genyen ap kloure sou poto, genyen ap bat ak kout fwèt nan sinagòg NOU yo e genyen ap pèsekite sot nan yon vil al nan yon lòt. 35  Konsa, ap responsab san tout moun jis ki koule sou tè a, soti nan san Abèl, yon moun ki te jis, rive nan san Zekarya, pitit Barakya, li menm NOU te asasinen ant tanp lan ak lotèl la. 36  Anverite m ap di NOU sa: Chatiman ap tonbe sou jenerasyon sa a pou tout bagay sa yo. 37  “Jerizalèm, Jerizalèm, vil k ap touye pwofèt yo e k ap touye moun yo voye kote l yo ak kout wòch, se pa ni de ni twa fwa mwen te vle rasanble pitit ou yo, menm jan yon manman poul rasanble ti poul li yo anba zèl li! Men, NOU pa t vle sa. 38  Gade! Yo kite kay NOU an* ban NOU. 39  Paske, m ap di NOU sa: Apati jodi a, NOU pa gendwa wè m ankò jiskaske NOU di: ‘Benediksyon pou moun ki vini nan non Jewova a!’”

Nòt anba paj

Oswa: “mache”.
Mo pou mo: “Rabi”.
Gen kèk ansyen maniskri grèk, pami sa ki pi enpòtan yo, ki pa gen vèsè sa a, men li egziste nan kèk tradiksyon Labib. Men ki jan youn ladan yo tradui l: “Malè pou nou, pwofesè lalwa ak Farizyen! Ipokrit! Paske, n ap piye kay vèv yo, epi, kòm pretèks, n ap lapriyè byen long. Poutèt sa, n ap resevwa yon pi gwo kondanasyon.”
Gade apendis 9.
Sa vle di: “tanp lan”.