Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 22​:​1-46

22  Jezi sèvi ak lòt egzanp ankò pou l kontinye reponn yo. Li di:  “Wayòm syèl la sanble ak yon mesye, yon wa, ki t ap fè yon resepsyon maryaj pou yon pitit gason l.  Li voye esklav li al rele moun li te envite nan resepsyon an, men yo pa vle vini.  Li voye lòt esklav ankò, li di: ‘Di envite yo: “Gade! Manje m pare, mwen touye towo bèf mwen ak bèt ki byen angrese mwen genyen, e tout bagay pare. Vini nan resepsyon maryaj la.”’  Men, yo pa okipe l, y al nan wout yo, youn ale nan jaden l, yon lòt al nan komès li,  epi rès yo menm, yo pran esklav yo, yo joure yo, yo maltrete yo epi yo touye yo.  “Kòlè wa a vin monte l, li voye lame l al detwi asasen yo, e li fè boule vil yo a.  Epi, li di esklav li yo: ‘Resepsyon maryaj la deja pare, men moun ki te envite yo pa t diy.  Kidonk, al nan gran wout yo, wout NOU konn pran lè ap kite vil la, epi tout moun NOU jwenn, envite yo vin nan resepsyon maryaj la.’ 10  Vrèmanvre, esklav yo ale, epi yo ranmase depi se moun yo jwenn, ni moun ki mechan ni moun ki bon. Konsa, sal ki te prepare pou seremoni maryaj la vin plen moun ki chita bò tab yo. 11  “Lè wa a antre pou l egzamine envite yo, li wè yon mesye ki pa gen abiman maryaj sou li. 12  Li di l konsa: ‘Zanmi, kòman w fè antre la a san w pa gen abiman maryaj sou ou?’ Misye pa t ka reponn anyen. 13  Lè sa a, wa a di sèvitè l yo: ‘Mare men l ak pye l, epi voye l deyò nan fènwa a. Se la li pral kriye e li pral manje dan.’ 14  “Paske, yo te envite anpil moun, men se yon tikras yo chwazi.” 15  Lè sa a, Farizyen yo ale epi yo met ansanm pou yo pran l nan pyèj nan sa l ap di. 16  Epi, yo voye disip yo te genyen ansanm ak patizan Ewòd yo kote l, yo di: “Anseyan, nou konnen ou toujou di laverite, ou anseye chemen Bondye a ann amoni ak laverite, e ou pap chèche fè moun plezi, paske ou pa gade moun sou aparans. 17  Di nou non: Sa w panse? Èske nou dwe peye enpo Seza egzije chak moun nan, oubyen èske nou pa dwe peye?” 18  Kòm Jezi te konnen mechanste yo te gen nan kè yo, li di: “Bann ipokrit, poukisa ap teste m? 19  Montre m pyès monnen NOU peye enpo a.” Yo pote yon denye* ba li. 20  E li di yo: “Pòtre kiyès ak non kiyès ki sou li la a?” 21  Yo di: “Seza.” Lè sa a, li di yo: “Ebyen, bay Seza sa k pou Seza, men bay Bondye sa k pou Bondye.” 22  Ebyen, lè yo tande sa, yo sezi, e yo kite l, y ale. 23  Nan menm jou sa a, Sadiseyen yo, ki di pa gen rezirèksyon, vin kote l e yo mande l: 24  “Anseyan, Moyiz te di: ‘Si yon gason mouri san l pa gen pitit, yon frè l dwe pran madanm li, li dwe marye avè l pou l fè pitit pou frè l la ki mouri a.’ 25  Twouve, te gen sèt frè nan mitan nou. Premye a vin marye, e annapre, li mouri. E kòm li pa t gen pitit, yon frè l marye ak madanm li. 26  E sa pase menm jan an pou dezyèm frè a, pou twazyèm nan, e pou toule sèt. 27  E alafen, madanm nan mouri. 28  Bon, lè rezirèksyon an, madanm kiyès nan sèt frè yo l ap ye? Paske, yo tout te marye avè l.” 29  Jezi reponn yo, li di: “NOU nan erè, paske NOU pa konnen ni Ekriti yo, ni pisans Bondye. 30  Anfèt, lè moun yo resisite, ni gason ni fi pap marye, men y ap tankou zanj nan syèl la. 31  Anrapò ak rezirèksyon mò yo, èske NOU pa t li sa Bondye te di NOU, lè l te di: 32  ‘Mwen se Bondye Abraram, Bondye Izarak ak Bondye Jakòb’? Li pa Bondye moun ki mouri, men li se Bondye moun ki vivan.” 33  Lè foul moun yo tande sa, yo sezi wè fason l anseye. 34  Lè Farizyen yo tande li fèmen bouch Sadiseyen yo, Farizyen yo met ansanm, yo fè yon sèl gwoup yo vin kote l. 35  E youn nan yo, ki konn Lalwa byen, poze l yon kesyon pou l teste l, li di: 36  “Anseyan, ki pi gwo kòmandman ki gen nan Lalwa?” 37  Li di l: “‘Ou dwe renmen Jewova, Bondye w la, ak tout kè w, ak tout nanm ou, e ak tout lespri w.’ 38  Sa a se pi gwo kòmandman an, e se premye a. 39  Men dezyèm nan, ki sanble avè l: ‘Ou dwe renmen pwochen w menm jan w renmen tèt ou.’ 40  Se sou de kòmandman sa yo tout Lalwa ak tout pawòl pwofèt yo chita.” 41  Kounye a, pandan Farizyen yo rasanble, Jezi mande yo: 42  “Ki sa NOU panse de Kris la? Pitit kiyès li ye?” Yo di l: “Pitit David.” 43  Li di yo: “Si se sa, kòman David, anba enfliyans lespri sen, fè rele l ‘Seyè’, lè l te di: 44  ‘Jewova di Seyè m nan: “Chita adwat mwen jiskaske mwen mete ènmi w yo anba pye w”’? 45  Kidonk, si David rele l ‘Seyè’, kòman l fè pitit li senpleman?” 46  Pèsonn pa t ka reponn li yon mo, e depi jou sa a, pèsonn pa t oze poze l kesyon ankò.

Nòt anba paj

Gade nòt ki pou Mt 18:28 la.