Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Matye 20​:​1-34

20  “Paske, wayòm syèl la sanble ak yon mesye ki gen yon jaden rezen ki soti granmmaten al chèche moun pou travay nan jaden rezen l lan.  Lè l fin antann li ak travayè yo pou l peye yo yon denye* pou jounen an, li voye yo al nan jaden rezen l lan.  Li soti ankò vè twazyèm èdtan* nan jounen an, li wè lòt moun kanpe sou plas piblik* la, yo pap fè anyen.  Li di yo: ‘NOU menm tou, ale nan jaden rezen an, e m ap ban NOU sa m dwe ban NOU an.’  Konsa, yo ale nan jaden an. Li soti ankò vè sizyèm èdtan* ak vè nevyèm èdtan* nan jounen an, li fè menm bagay la.  Finalman, vè onzyèm èdtan* nan jounen an, li soti e li jwenn lòt moun ki kanpe, li di yo: ‘Poukisa NOU kanpe la a tout jounen an san NOU pap fè anyen?’  Yo di li: ‘Se paske pèsonn pa ban nou travay.’ Li di yo: ‘NOU menm tou, ale nan jaden rezen an.’  “Lè aswè rive, mèt jaden rezen an di administratè l la konsa: ‘Rele travayè yo, epi peye yo lajan yo. Kòmanse sou moun ki te vin an dènye yo pou rive sou premye yo.’  Lè mesye yo te pran nan onzyèm èdtan yo parèt, yo chak resevwa yon denye. 10  Se sa k fè, lè sa k te la an premye yo parèt, yo te panse yo t ap jwenn plis, men yo peye yo yon denye tou. 11  Lè yo resevwa kòb la, yo tonbe plenyen bay mèt jaden an, 12  yo di: ‘Mesye sa yo ki vin an dènye a travay inèdtan, poutan, ou peye yo menm kantite lajan avèk nou, nou menm ki te fè tout jounen an ap travay di anba solèy cho a!’ 13  Men, mèt jaden an reponn youn nan yo, li di: ‘Zanmi, mwen pa fè w anyen ki pa sa. Ou te antann avè m pou yon denye, se pa sa? 14  Pran sa k pou ou a, epi ale. Se mwen ki vle bay moun sa a ki vin travay an dènye a menm kantite lajan avè w. 15  Èske m pa gen dwa fè sa m vle ak sa ki pou mwen? Oswa, èske poutèt mwen bon an, sa rann ou jalou*?’ 16  Se konsa dènye yo ap premye, e premye yo ap dènye.” 17  Kounye a, etan Jezi t apral monte Jerizalèm, li pran douz disip yo apa e, pandan l sou wout la, li di yo: 18  “Gade! N ap monte Jerizalèm. Yo pral livre Pitit lòm nan bay prèt an chèf yo ak espè nan Lalwa yo, y ap kondane l amò, 19  e y ap livre l bay moun ki nan nasyon yo pou yo pase l nan rizib, pou yo bat li ak kout fwèt e pou yo kloure l sou yon poto, e sou twazyèm jou a l ap leve.” 20  Epi, manman pitit Zebede yo pwoche kote l avèk pitit li yo, li pwostène devan l pou l mande l yon bagay. 21  Jezi di l: “Ki sa w vle?” Li reponn li: “Bay lòd pou de pitit gason m yo chita bò kote w nan wayòm ou an, youn adwat ou e lòt la agoch ou.” 22  Jezi di: “Mesye, NOU pa konn sa ap mande a. Èske NOU ka bwè sa m pral bwè a?” Yo di l: “Nou kapab.” 23  Li di yo: “Se vre, ap bwè l, men kanta pou NOU chita adwat mwen oswa agoch mwen, se pa mwen menm ki gen pou bay sa. Men, plas sa yo se pou moun Papa m te prepare yo yo ye.” 24  Lè dis lòt disip yo tande sa, yo vin fache kont de frè yo. 25  Men, Jezi rele yo vin jwenn li, li di yo: “NOU konnen moun k ap dirije nasyon yo kòmande yo ak gwo ponyèt, e gwo mesye yo egzèse otorite sou yo. 26  Se pa konsa sa fèt nan mitan NOU. Men, nenpòt moun ki vle vin enpòtan pami NOU dwe vin sèvitè NOU, 27  e nenpòt moun ki vle premye pami NOU dwe vin esklav NOU. 28  Se menm jan an tou, Pitit lòm nan pa t vini pou moun sèvi l, men li te vini pou l sèvi moun e pou l bay nanm li kòm ranson pou anpil moun.” 29  Pandan yo t ap kite Jeriko, yon gwo foul moun suiv li. 30  Epi, gen de avèg ki te chita bò wout la. Lè yo tande se Jezi k ap pase, yo rele: “Seyè, Pitit David, gen pitye pou nou!” 31  Men, foul la pale byen di avèk yo, yo di yo pe bouch yo. Malgre sa, yo rele pi fò: “Seyè, Pitit David la, gen pitye pou nou!” 32  Lè sa a, Jezi kanpe, li rele yo e li di: “Ki sa NOU vle m fè pou NOU?” 33  Yo di l: “Seyè, fè je nou ouvri.” 34  Jezi pran pitye pou yo, li manyen je yo, e menm kote a yo vin wè, e yo suiv li.

Nòt anba paj

Gade nòt ki pou Mt 18:28 la.
Vè 9 è dimaten.
Oswa: “mache”.
Vè midi.
Vè 3 è nan aprèmidi.
Vè 5 è nan aprèmidi.
Mo pou mo: “je w mechan”.