Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Matye 11​:​1-30

11  Kounye a, lè Jezi fin bay douz disip li yo enstriksyon, li kite kote l te ye a, l al anseye nan vil yo e l al preche ladan yo.  Men, pandan Jan nan prizon, li tande pale de travay Kris ap fè yo, li voye kèk disip li  al di Jezi: “Èske w se Moun ki te gen pou vini an, oubyen èske nou dwe tann yon lòt moun?”  Jezi reponn yo, li di: “Al rakonte Jan sa NOU tande ak sa NOU wè:  Moun avèg wè, moun enfim mache, moun ki gen lèp geri, moun soud tande, moun mouri leve e yo anonse pòv yo bon nouvèl la.  Byennere moun ki kwè nan mwen san l pa doute*.”  Pandan yo prale, Jezi kòmanse pale foul moun yo de Jan. Li di yo: “Ki sa NOU te soti al gade nan dezè a? Yon wozo van ap souke?  Wi, ki sa NOU te soti al gade menm? Yon nonm ki abiye ak rad ki koute chè? Moun ki abiye ak rad ki koute chè se lakay wa yo ye.  Bon, poukisa NOU te soti menm? Pou NOU wè yon pwofèt? Wi, m ap di NOU sa, NOU te soti pou al wè yon moun ki plis pase yon pwofèt. 10  Men sa yo te ekri sou moun sa a: ‘Gade! Men m ap voye mesaje m nan devan w. Se li menm ki pral prepare chemen an pou ou!’ 11  Anverite m ap di NOU sa: Pami moun ki sot nan vant fi, pa gen youn nan moun yo te voye yo ki gen plis enpòtans pase Jan ki konn batize moun nan. Men, moun ki gen mwens enpòtans nan wayòm syèl la gen plis enpòtans pase l. 12  Men, depi nan epòk Jan ki konn batize moun nan pou rive kounye a, lèzòm ap fè gwo efò pou yo atenn wayòm syèl la, e se moun k ap fè gwo efò konsa k ap rive pran l. 13  Paske, ni Pwofèt yo ni Lalwa*, yo tout te pwofetize rive jis nan epòk Jan an. 14  E kwè m si N vle, se li menm ki ‘Eliya ki te gen pou vini an’. 15  Moun ki gen zòrèy pou l tande, tande. 16  “Ak kiyès mwen ta konpare jenerasyon sa a? Li tankou timoun ki chita sou plas piblik* k ap pale ak timoun ki konn vin jwe avèk yo, y ap di yo byen fò: 17  ‘Nou jwe flit pou NOU, NOU pa danse. Nou chante chante ki tris, NOU pa frape lestomak NOU pou NOU montre NOU nan lapenn.’ 18  Se menm bagay la tou, Jan vini, li pa manje li pa bwè menm bagay ak tout moun, moun yo di: ‘Li gen yon demon sou li.’ 19  Pitit lòm nan vini, li manje li bwè menm bagay ak tout moun, malgre sa, moun yo di: ‘Gade! Nonm sa a se yon aloufa, se yon moun ki lage kò l nan bwè diven, li fè zanmi ak pèseptè ak moun k ap pratike peche.’ Men, se bagay ki jis yon moun fè ki montre li gen sajès.” 20  Epi, li kòmanse repwoche moun nan vil kote li te fè pifò nan mirak li yo, poutèt yo pa t repanti. Li di yo: 21  “Malè pou NOU, moun Korazin! Malè pou NOU, moun Betsayida! Paske, si mirak ki te fèt lakay NOU yo se nan vil Ti ak nan vil Sidon yo te fèt, lontan sa, moun ki nan vil sa yo t ap gentan met twal sak sou yo, e yo t ap gentan chita nan sann pou yo montre yo repanti. 22  Se sa k fè, m ap di NOU sa, l ap pi fasil pou moun Ti ak moun Sidon sipòte nan Jou Jijman an pase NOU. 23  E ou menm, Kapènawòm, èske w panse y ap leve w rive jis nan syèl la? Se nan adès* w ap desann. Paske, si mirak ki te fèt lakay ou yo se nan vil Sodòm yo te fèt, li t ap la jis jounen jodi a. 24  Kidonk, m ap di NOU sa, l ap pi fasil pou moun peyi Sodòm sipòte nan Jou Jijman an pase NOU.” 25  Lè sa a, Jezi di: “Papa, ou menm ki Seyè syèl la ak tè a, m ap ba w louwanj devan tout moun, paske ou kache bagay sa yo pou moun save ak moun lespri, men se timoun piti ou revele yo. 26  Wi, O Papa, paske fason sa fèt la ann akò ak volonte w. 27  Papa m remèt mwen tout bagay, e pa gen pèsonn ki konn Pitit la fen e byen, eksepte Papa a, e pa gen pèsonn ki konn Papa a fen e byen, eksepte Pitit la ak tout moun Pitit la vle fè konnen l. 28  Vin jwenn mwen, NOU tout k ap redi e ki gen chay ap pote, e m ap ban NOU fòs. 29  Pran jouk mwen an met sou zepòl NOU, e aprann nan men m, konsa ap jwenn fòs pou nanm NOU, paske mwen gen tanperaman dou e mwen gen imilite nan kè m. 30  Paske, jouk mwen an fasil pou moun pote e chay mwen bay la lejè.”

Nòt anba paj

Mo pou mo: “moun ki pa jwenn okenn rezon pou l bite akoz mwen”.
Oswa: “Lalwa ak pawòl pwofèt yo”. Gade nòt ki pou Mt 7:12 la.
Oswa: “mache”.
Gade apendis 8.