Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Mak 8​:​1-38

8  Nan jou sa yo, te gen yon gwo foul moun ki te rasanble ankò, e yo pa t gen anyen pou yo manje. Li rele disip li yo, li di yo:  “Mwen gen pitye pou foul la, paske sa deja fè twa jou depi yo ansanm avè m e yo pa gen anyen pou yo manje.  Si mwen voye yo al lakay yo tou grangou, y ap tonbe feblès nan wout la. Paske, gen kèk ladan yo ki soti byen lwen.”  Men, disip li yo reponn li: “Nan zòn izole sa a, ki kote yon moun ap jwenn pen pou l bay moun sa yo manje vant plen?”  Lè sa a, li mande yo: “Konbyen pen NOU gen la a?” Yo di: “Sèt pen.”  Epi, li fè foul la chita atè a, li pran sèt pen yo, li di Bondye mèsi, li kase yo, e li lonje yo bay disip li yo pou yo sèvi moun yo, e yo sèvi foul moun yo pen yo.  Yo te gen kèk ti pwason tou, e lè l fin priye sou yo, li di disip li yo pou yo sèvi yo tou.  Epi, yo manje vant plen, e disip yo pran rès ki te rete yo, yo plen sèt gwo pànye.  Poutan, te gen anviwon 4 000 gason ki te la. Apre sa, li voye yo ale. 10  Li monte nan bato a tousuit avèk disip li yo, l al nan zòn Dalmanouta. 11  Pandan l la, Farizyen yo vini, e yo pran diskite avè l. Pou yo te ka teste l, yo t ap mande l pou l ba yo yon siy ki sot nan syèl la. 12  Donk, li pouse yon gwo soupi ki soti nan fon kè l, e li di: “Poukisa jenerasyon sa a ap chèche yon siy? Anverite m ap di NOU sa: Yo pap bay jenerasyon sa a okenn siy.” 13  Lè l fin di sa, li kite yo, li monte nan bato a ankò, e li ale pa lòt bò lanmè a. 14  Twouve, disip yo te bliye pote pen. Yo te gen yon sèl pen avèk yo nan bato a, apre sa yo pa t gen anyen ankò. 15  Li avèti yo, li di: “Ouvri je NOU epi fè atansyon ak ledven Farizyen yo ak ledven Ewòd la.” 16  Lè sa a, yo kòmanse fè diskisyon youn ak lòt poutèt yo pa t pote pen. 17  Lè l wè sa, li di yo: “Poukisa ap fè diskisyon poutèt NOU pa pote pen? Se wè NOU poko wè? NOU poko konprann toujou? Èske kè NOU lan pou l konprann? 18  ‘Byenke NOU gen je, NOU genlè pa wè? Byenke NOU gen zòrèy, NOU genlè pa tande?’ Epi, NOU pa sonje? 19  Lè m te kase senk pen pou 5 000 gason yo, konbyen pànye NOU te plen ak rès ki te rete yo?” Yo di l: “Douz.” 20  “E lè m te kase sèt pen pou 4 000 gason yo, ki kantite gwo pànye NOU te plen ak rès ki te rete yo?” Yo di l: “Sèt.” 21  Lè sa a, li di yo: “NOU poko konprann toujou?” 22  Kounye a, yo rive Betsayida. Pandan l la, moun yo mennen yon mesye avèg ba li, e yo sipliye l pou l manyen mesye a. 23  Li pran men mesye avèg la, li mennen l deyò bouk la. Apre sa, li krache nan je l, li poze men l sou li, e li mande l: “Èske w wè yon bagay?” 24  Mesye a leve je l, li di: “Mwen wè moun, paske sa m wè yo sanble ak pyebwa, men y ap mache.” 25  Apre sa, li mete men l sou je mesye a ankò, e mesye a geri, e li vin wè tout bagay byen klè. 26  Lè sa a, li voye l ale, li di l: “Poko antre nan bouk la.” 27  Kounye a, Jezi ak disip li yo deplase pou y al nan tout bouk ki nan Sezare Filip yo. Pandan yo sou wout, li kòmanse poze disip li yo kesyon, li di yo: “Kiyès moun yo di mwen ye?” 28  Yo di l: “Gen moun ki di ou se Jan ki te konn batize moun nan, gen lòt ki di ou se Eliya, gen lòt ankò ki di ou se youn nan pwofèt yo.” 29  Li mande yo: “Men, e NOU menm, kiyès NOU di mwen ye?” Pyè reponn, li di l: “Ou se Kris la.” 30  Lè sa a, li pase yo lòd pou yo pa di pèsonn sa. 31  Epitou, li kòmanse esplike yo fòk Pitit lòm nan soufri anpil, e ansyen yo, prèt an chèf yo ak espè nan Lalwa yo gen pou yo rejte l, yo gen pou yo touye l, men twa jou apre, l ap leve. 32  Wi, li te fè deklarasyon sa a aklè. Men, Pyè pran l apa, e li kòmanse reprimande l. 33  Li vire, li gade disip li yo, epi li reprimande Pyè, li di: “Pase dèyè m, Satan*, paske se pa panse Bondye ou gen nan tèt ou, men se panse lèzòm.” 34  Kounye a, li rele foul la ansanm ak disip li yo, li di yo: “Si yon moun vle vin suiv mwen, se pou l nye tèt li, se pou l pran poto soufrans* li, e se pou l suiv mwen nètale. 35  Paske, nenpòt moun ki vle sove nanm li ap pèdi l. Men, nenpòt moun ki pèdi nanm li poutèt mwen e poutèt bon nouvèl la ap sove nanm li. 36  Annefè, ki avantaj yon moun ap jwenn si l gen lemonnantye, men li pèdi nanm li? 37  An reyalite, ki sa yon moun ka bay nan plas nanm li? 38  Paske, nenpòt moun ki wont vin disip mwen e ki wont pawòl mwen yo nan jenerasyon sa a ki pa fidèl anvè Bondye* e k ap pratike peche, mwen menm Pitit lòm nan, m ap wont aksepte moun sa a tou lè m rive nan glwa Papa m avèk zanj ki sen yo.”

Nòt anba paj

Oswa: “opozan”. E se sans mo “Satan” an.
Gade apendis 6.
Mo pou mo: “ki nan adiltè”.