Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Mak 7​:​1-37

7  Twouve, Farizyen yo ak kèk espè nan Lalwa ki soti Jerizalèm te rasanble bò kote l.  Lè yo wè kèk nan disip li yo k ap manje ak men yo tou sal, sa vle di san yo pa lave men yo, yo repwoche yo.  Paske, Farizyen yo ak tout lòt Juif yo pa manje san yo pa lave men yo rive jis nan koud. Lè yo fè sa, yo rete kole sou tradisyon moun nan tan lontan yo.  Lè yo sot nan mache, yo pap manje toutotan yo pa wouze kò yo pou yo pirifye tèt yo. E yo rete kole sou anpil lòt tradisyon yo te resevwa, pa egzanp, yo konn plonje* veso yo anba dlo, tankou koup, krich ak veso ki fèt an kuiv.  Se sa k fè, lè Farizyen ak espè nan Lalwa sa yo wè sa, yo mande l: “Poukisa disip ou yo pa suiv tradisyon moun nan tan lontan yo? Okontrè, yo manje ak men yo tou sal.”  Li di yo: “Bann ipokrit! Izayi te gen rezon pwofetize sou NOU, jan sa ekri a: ‘Pèp sa a se nan bouch l ap onore m, men kè l byen lwen m.  Se pou granmesi yo kontinye ap adore m, paske doktrin y ap anseye yo se kòmandman lèzòm yo ye.’  NOU kite kòmandman Bondye bay, NOU rete kole sou tradisyon lèzòm.”  Li di yo ankò: “NOU mete kòmandman Bondye sou kote avèk ladrès pou NOU ka kenbe tradisyon pa NOU. 10  Pa egzanp, Moyiz te di: ‘Onore papa w ak manman w’, e li te di: ‘Yon moun ki joure papa l oswa manman l, se pou yo touye l.’ 11  Men NOU menm, NOU di: ‘Si yon moun di papa l oswa manman l: “Tout sa mwen genyen mwen ta ka ede w avèk yo, yo kòbàn (sa vle di, mwen vwe yo bay Bondye kòm kado)”’, 12   NOU pa kite l fè anyen ankò pou papa l oswa pou manman l. 13  Konsa, NOU fè pawòl Bondye a vin san valè avèk tradisyon NOU an NOU transmèt la. E NOU fè anpil lòt bagay ki sanble ak sa.” 14  Apre sa, li rele foul la ankò, li di yo: “NOU tout, tande m, epi pran sans sa m pral di a: 15  Pa gen anyen ki antre anndan yon moun ki ka sal li. Men, se bagay ki sot anndan yon moun ki sal moun nan.” 16  *—— 17  Twouve, lè l fin antre nan yon kay, lwen foul la, disip li yo kòmanse poze l kesyon sou egzanp li sot bay la. 18  Li di yo: “Èske NOU menm tou NOU san konprann menm jan avèk yo? Èske NOU pa konnen pa gen anyen ki antre anndan yon moun ki ka sal li? 19  Paske, bagay la pa pase nan kè l, men li pase nan vant li e l al tonbe nan twalèt.” Konsa, li fè konnen tout manje pwòp.  20  Li di ankò: “Se sa ki soti anndan yon moun ki sal moun nan. 21  Paske, se anndan lèzòm, sètadi nan kè yo, move rezònman soti, e sa mennen nan fònikasyon*, vòl, zak asasinay, 22  adiltè, tanta, zak mechanste, twonpri, konduit deregle, anvi, vye pawòl, ògèy ak foli. 23  Tout move bagay sa yo soti anndan yon moun, e se yo ki sal li.” 24  De la etan, li leve l ale nan zòn Ti ak Sidon. Li antre nan yon kay, e li pa t vle pèsonn konn sa. Poutan, moun te vin konnen l la. 25  Tousuit, gen yon madanm ki te gen yon tipitit fi l ki gen yon movèzespri sou li ki aprann li la. Madanm nan vini e li met ajenou nan pye l. 26  Madanm nan se te yon Grèk, yon moun Fenisi, nan peyi Siri. Li pa t sispann mande Jezi pou l chase demon an sou pitit fi l la. 27  Men, li di fi a: “Kite vant timoun yo plen anvan, paske li pa bon pou yo pran pen timoun yo pou yo voye l bay ti chen.” 28  Men, fi a reponn, li di l: “Se vre, mesye. Epoutan, ti chen ki anba tab yo konn manje kras pen timoun yo.” 29  Lè sa a, li di l: “Poutèt sa w di a, ou mèt ale. Demon an soti sou pitit fi w la.” 30  Epi, madanm nan ale lakay li, li jwenn tipitit la kouche sou kabann nan, e demon an te soti sou li. 31  Kounye a, Jezi kite zòn Ti, li pase Sidon, li travèse rejyon Dekapòl la* pou l al nan zòn lanmè Galile. 32  Lè l rive la, yo mennen yon mesye ki soud e ki gen lang lou ba li, e yo sipliye l pou l poze men sou li. 33  Li deplase ak mesye a sot nan foul la, li mete dwèt li nan zòrèy mesye a, li krache, epi li touche lang mesye a. 34  Apre sa, li gade syèl la, li pouse yon gwo soupi, e li di l: “Efata”, ki vle di: “Ouvri.” 35  Epi, zòrèy mesye a vin ouvri, lang li demare, e li vin pale nòmal. 36  Lè sa a, Jezi ba yo lòd pou yo pa di pèsonn sa. Men, plis li defann yo pale, se plis yo rakonte sa. 37  Wi, moun yo te sezi anpil, e yo t ap di: “Li fè tout bagay byen. Li menm rive fè moun soud tande, e li fè moun ki bèbè pale.”

Nòt anba paj

Mo pou mo: “batize”.
Gen kèk ansyen maniskri grèk, pami sa ki pi enpòtan yo, ki pa gen vèsè sa a, men li egziste nan kèk tradiksyon Labib. Men ki jan youn ladan yo tradui l: “Si yon moun gen zòrèy pou tande, tande!”
Gade apendis 4.
Gade nòt ki pou Mk 5:20 an.