Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Mak 6​:​1-56

6  Apre sa, li kite kote l te ye a l al nan peyi l, e disip li yo t ap suiv li.  Lè jou saba a rive, li kòmanse anseye nan sinagòg la. Pifò moun ki t ap koute l yo te sezi, e yo di: “Ki kote misye jwenn bagay sa yo? Kòman l fè gen sajès sa a, e kòman l fè fè kalite mirak sa yo?  Èske se pa bòs chapant lan, pitit gason Mari a, frè Jak, Jozèf, Jida ak Simon an? Èske sè l yo pa isit la avèk nou?” E yo te refize kwè nan li.  Men, Jezi di yo: “Yo onore yon pwofèt tout kote, sof nan peyi l ak nan fanmi l ak lakay li.”  Se sa k fè, li pa t fè okenn mirak nan zòn nan, eksepte kèk moun malad li te poze men sou yo pou l geri yo.  An reyalite, li te sezi wè jan moun yo pa t gen lafwa. Epi, li te fè wonn bouk yo ap anseye.  Kounye a, li rele douz apot yo, e se lè sa a li vin kòmanse voye yo de pa de. Li ba yo pouvwa sou movèzespri yo.  Mete sou sa, li ba yo lòd pou yo pa pote anyen pou vwayaj la, eksepte yon baton. Yo pa dwe pote ni pen, ni sak pou pwovizyon, ni yo pa dwe pote kòb nan bous yo konn mare nan senti yo a.  Men, li di yo pou yo met sandal nan pye yo, e pou yo pa pote de rad*. 10  Li di yo ankò: “Depi NOU antre nan yon kay, rete la jiskaske NOU kite zòn nan. 11  E kèlkeswa kote NOU rive yo pa resevwa NOU oswa yo pa koute NOU, lè ap kite kote sa a, souke pousyè* ki anba pye NOU. Sa ap sèvi yon temwayaj pou yo.” 12  Konsa, yo ale e yo preche pou moun yo ka repanti. 13  Yo chase anpil demon, yo pase luil sou anpil moun malad e yo geri yo. 14  Sa vin tonbe nan zòrèy wa Ewòd, paske tout moun vin ap nonmen non Jezi, e moun yo t ap di: “Jan ki te konn batize moun nan leve sot nan lanmò, se rezon sa a ki fè l ap fè mirak.” 15  Men, gen lòt moun ki t ap di: “Se Eliya.” Gen lòt ankò ki t ap di: “Se yon pwofèt menm jan ak pwofèt tan lontan yo.” 16  Men, lè Ewòd tande sa, li di: “Se Jan. Mwen te fè koupe tèt li, men li leve.” 17  Annefè, se Ewòd li menm ki te voye arete Jan, li te fè mare l met nan prizon akoz Ewodyad, madanm Filip, frè Ewòd. Paske, Ewòd te pran Ewodyad li marye avè l, 18  e Jan pa t sispann di Ewòd: “Ou pa gen dwa pran madanm frè w la.” 19  Men, Ewodyad te kenbe Jan nan kè e li te vle touye l, men li pa t kapab. 20  Paske, Ewòd te gen krentif pou Jan. Li te konnen li se yon moun ki jis e ki sen, se sa k fè li te pwoteje l. E chak fwa l fin tande Jan, li pa konn sa pou l fè avè l, men li te kontinye pran plezi tande l. 21  Men, Ewodyad te jwenn yon bèl okazyon lè Ewòd te òganize yon fèt jou anivèsè li pou mesye ki nan gwo pozisyon yo, pou kòmandan yo e pou moun ki gen enfliyans nan Galile yo. 22  E pitit fi Ewodyad la vini, li danse, e sa te fè ni Ewòd ni moun ki te sou tab avè l yo plezi anpil. Wa a di jèn fi a: “Mande m sa w vle, m ap ba ou l.” 23  Wi, li sèmante ba li, li di l: “Kèlkeswa sa w mande m nan, m ap ba ou l, menmsi se ta mwatye nan wayòm mwen an.” 24  Jèn fi a soti, li di manman l: “Ki sa pou m mande?” Manman an di: “Mande tèt Jan ki konn batize moun nan.” 25  Li rantre tousuit l al jwenn wa a e li mande sa l vle a, li di: “Mwen vle pou w ban m tèt Jan ki konn batize moun nan kounye a nan yon plato.” 26  Byenke sa te fè wa a tris anpil, li pa t vle refize ba li l, akoz sèman li te fè yo e akoz moun ki te sou tab ansanm avè l yo. 27  Se sa k fè, tousuit wa a voye yon gad, li ba l lòd pou l vin ak tèt Jan. Gad la ale, li koupe tèt Jan nan prizon an, 28  li pote tèt la sou yon plato, li bay jèn fi a li, e jèn fi a bay manman l li. 29  Lè disip Jan yo tande sa, yo vin pran kadav la, y al antere l nan yon tonm. 30  Annapre, apot yo rasanble devan Jezi, yo rakonte l tout sa yo te fè e tout sa yo te anseye. 31  Epi li di yo: “NOU menm, vin yon kote apa pou NOU pran yon ti repo.” Paske, te gen anpil ale vini ki t ap fèt, e yo pa t menm jwenn tan pou yo manje. 32  Se sa k fè, yo pati nan bato a poukont yo pou y ale yon kote apa. 33  Men, gen moun ki te wè lè yo prale a, e anpil lòt moun vin aprann sa, epi moun nan tout vil yo kouri vin apye, e yo gentan rive anvan yo. 34  Ebyen, pandan l ap desann bato a, li wè yon gwo foul moun, li te santi l gen pitye pou yo, paske yo te tankou mouton ki san bèje. Epi, li kòmanse anseye yo anpil bagay. 35  Kounye a, li te kòmanse fè ta, e disip li yo vin kote l, yo di l: “Zòn nan izole, e li fin ta. 36  Voye yo ale, dekwa pou yo ka al nan zòn andeyò yo ak nan bouk ki ozalantou yo pou yo achte bagay pou yo manje.” 37  Li reponn yo, li di: “Ba yo manje NOU menm.” Lè yo tande sa, yo di l: “Èske se pou n al achte 200 denye* pen pou nou bay moun yo manje?” 38  Li di yo: “Konbyen pen NOU genyen? Al gade!” Lè yo fin konnen konbyen, yo di: “Senk pen. Gen de pwason tou.” 39  Li mande tout moun yo pou yo fè gwoup pou yo chita sou zèb vèt la. 40  Moun yo chita pa gwoup san, gwoup senkant. 41  Epi, li pran senk pen yo ak de pwason yo, li gade syèl la e li fè yon priyè, li kase pen yo e li kòmanse bay disip yo pou yo distribye bay moun yo. Li separe de pwason yo pou bay tout moun. 42  Konsa, tout moun manje vant plen. 43  Epi disip yo ranmase rès pen yo, yo plen douz pànye avèk yo, san konte rès pwason yo. 44  E se 5 000 gason ki te manje pen yo. 45  Tousuit apre, li fè disip li yo monte abò bato a pou yo pran devan pou y al pa lòt bò lanmè a nan direksyon Betsayida, pandan li menm l ap voye foul la ale. 46  Men, apre l fin di yo orevwa, li monte nan yon mòn pou l al priye. 47  Lè l vin aswè, bato a te nan mitan lanmè a, men li menm li te atè poukont li. 48  Lè l wè jan l te difisil pou yo rame, paske van an te nan sans kontrè, kèk tan anvan l jou, li mache vin jwenn yo sou lanmè a. Men, li te fè kòmsi l ap pase kite yo. 49  Lè yo wè l k ap mache sou lanmè a, yo te panse se yon aparisyon, e yo pran rele byen fò. 50  Paske, yo tout te wè l e yo te pè. Men, tousuit li pale avèk yo, li di yo: “Ranmase kouraj NOU, se mwen menm. NOU pa bezwen pè.” 51  Li monte nan bato a ansanm avèk yo, epi van an sispann soufle. Lè sa a, yo te sezi anpil, 52  paske yo pa t rive konprann siyifikasyon mirak li te fè lè li te distribye pen yo. Kè yo te lan pou yo konprann. 53  Lè yo fin travèse, yo rive nan peyi Jenezarèt, epi yo jete lank nan zòn nan. 54  Men, yo annik desann bato a, moun yo wè se li. 55  Epi, yo kouri al nan tout zòn nan, yo kòmanse mennen moun ki malad yo sou branka vin kote yo tande l ye a. 56  Depi se bouk, oswa vil, oubyen yon zòn andeyò li antre, yo vin mete moun ki malad yo sou plas piblik* yo, e yo t ap sipliye l pou l kite yo annik manyen franj rad li sèlman. Tout moun ki te manyen rad li te geri.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “met de rad”.
Gade nòt ki pou Mt 10:14 la.
Gade nòt ki pou Mt 18:28 la.
Oswa: “mache”.