Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Mak 5​:​1-43

5  Epi, yo rive pa lòt bò lanmè a, nan peyi Jerazényen yo.  Tousuit apre l fin desann bato a, gen yon mesye ki gen yon movèzespri sou li ki sot nan simityè a ki vin rankontre l.  Se nan simityè a li te rete. Pèsonn pa t janm ka mare l, menm avèk yon chenn.  Paske, anpil fwa yo te mare ni men l ni pye l ak chenn, men li te konn pete chenn ki nan men l yo, e li te konn fè sa k nan pye l yo fè miyèt moso. E pèsonn pa t gen fòs pou metrize l.  Epi, se toutan, lajounen kou lannuit, li te konn ap rele san rete nan simityè a ak nan mòn yo, e li te konn kòche kò l ak wòch.  Men, lè mesye a wè Jezi delwen, li kouri vin met ajenou devan l,  epi li pouse yon gwo rèl, li di: “Ki rapò mwen gen avè w, Jezi, Pitit Bondye Trèwo a? Sèmante devan Bondye ou pap toumante m.”  Paske, Jezi te di l: “Movèzespri, soti sou mesye a.”  Lè sa a, Jezi mande l: “Kòman w rele?” Li di l: “Mwen rele Rejiman, paske nou anpil.” 10  Epi, movèzespri yo sipliye l plizyè fwa pou l pa mete yo deyò nan peyi a. 11  Twouve, te gen yon gwo twoupo kochon ki t ap manje sou mòn nan. 12  Konsa, movèzespri yo sipliye l, yo di: “Pèmèt nou antre nan kochon yo.” 13  Epi, li pèmèt yo fè sa. Menm kote a, movèzespri yo soti sou mesye a, yo antre nan kochon yo. Tout kochon yo kouri al sou tèt falèz la, yo lage kò yo nan lanmè. Yo te anviwon 2 000, e yo tout neye nan lanmè a. 14  Men, moun ki t ap gade kochon yo kouri al rakonte sa nan vil la ak nan zòn andeyò yo. Epi moun yo vin gade sa k te pase a. 15  Konsa, yo vin kot Jezi, e yo wè mesye ki te gen rejiman demon sou li a chita ak rad sou li e li te ak tout bonsans li. Moun yo vin pè. 16  Epitou, moun ki te wè sa k te pase yo rakonte yo sa k te rive mesye ki te gen demon sou li a e sa k te rive kochon yo. 17  Lè sa a, yo kòmanse sipliye Jezi pou l kite zòn yo a. 18  Twouve, pandan Jezi ap monte nan bato a, mesye ki te gen demon sou li a kòmanse sipliye l pou l kite l ale avè l. 19  Men, li pa kite l vin avè l, li di l: “Al lakay ou, al jwenn fanmi w, epi rakonte yo tout sa Jewova fè pou ou e ki jan li te gen pitye pou ou.” 20  Epi, l al nan tout Dekapòl* la, li kòmanse rakonte tout sa Jezi te fè pou li, e tout moun yo te sezi. 21  Lè Jezi fin travèse pa lòt bò lanmè a ankò nan bato a, gen yon gwo foul moun ki vin rasanble bò kote l pandan l te bò lanmè a toujou. 22  Gen youn nan mesye ki t ap dirije sinagòg la ki vin parèt. Mesye sa a rele Jayiris. Lè l wè Jezi, li met ajenou nan pye l, 23  e li sipliye l plizyè fwa, li di: “Tipitit fi m nan byen mal. Tanpri, vin poze men w sou li pou l ka refè e pou l ka viv.” 24  Epi, l ale avè l. Te gen yon gwo foul moun ki t ap suiv li e ki t ap kwense l. 25  Twouve, te gen yon fi ki te gen yon san k ap koule sou li depi douz an. 26  Li te soufri anpil nan men plizyè doktè, e li te depanse tout sa l te genyen. Men, se te pou granmesi, okontrè li te vin pi mal. 27  Etandone li te tande bagay yo t ap di konsènan Jezi, li fofile kò l nan foul la pa dèyè Jezi, epi li touche rad li. 28  Paske, li te di tèt li: “Si m touche rad li sèlman, m ap geri.” 29  Epi, lamenm san ki t ap koule sou li a rete, e li santi li geri anba maladi ki t ap fè l soufri a. 30  Menm kote a, Jezi santi gen yon fòs ki soti nan li. Li vire nan foul la, e li di: “Ki moun ki manyen rad mwen an?” 31  Men, disip li yo di l: “Ou wè foul la ap kwense w, epi w di: ‘Ki moun ki manyen m?’” 32  Epi li t ap gade toutotou l pou l wè moun ki te fè sa a. 33  Men, fi a ki te konnen sa k sot rive l la t ap tranble tèlman l te pè. Li parèt, li met ajenou nan pye Jezi e li di l tout laverite. 34  Jezi di l: “Pitit fi m, lafwa w geri w. Ale anpè. Ou geri nèt anba maladi ki t ap fè w soufri a.” 35  Li potko menm fin pale, gen kèk moun ki sot lakay mesye ki t ap dirije sinagòg la ki parèt. Yo di mesye a: “Pitit fi w la mouri! Ou pa bezwen kontinye deranje Anseyan an ankò.” 36  Men, Jezi tande pawòl yo di a, e li di mesye ki t ap dirije sinagòg la: “Ou pa bezwen pè, annik demontre w gen lafwa.” 37  Lè sa a, li pa kite okenn lòt moun suiv li, eksepte Pyè, Jak ak Jan, frè Jak la. 38  Lè yo rive kay mesye ki t ap dirije sinagòg la, li wè yon bann moun k ap fè eskandal, k ap kriye e k ap plede rele. 39  Lè l fin antre, li di yo: “Poukisa ap fè eskandal e ap kriye konsa a? Tipitit la pa mouri, se dòmi l ap dòmi.” 40  Lè yo tande sa, yo tonbe pase l nan rizib. Men, li fè yo tout soti. Apre sa, li pran papa ak manman tipitit la ansanm ak disip ki te avèk li yo, li ale kote tipitit la ye a. 41  Epi, li pran men tipitit la, li di l: “Talita koumi”, ki vle di: “Tifi, mwen di w: Leve!” 42  Menm kote a, tifi a, ki te gen douz an, leve e li kòmanse mache. Lè sa a, papa ak manman tipitit la pa t posede yo ankò tèlman yo te kontan. 43  Men, li ba yo lòd plizyè fwa pou yo pa kite pèsonn konn sa, e li di yo pou yo bay tipitit la yon bagay pou l manje.

Nòt anba paj

Oswa: “dis vil yo”.