Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Mak 4​:​1-41

4  Li te rekòmanse anseye bò lanmè a. Te gen yon gwo foul moun ki te vin rasanble toupre l. Se sa k fè, li te monte nan yon bato ki te sou lanmè a, li chita, e tout foul la te ret bò lanmè a sou rivaj la.  Epi, li kòmanse sèvi ak egzanp pou l anseye yo anpil bagay. Men sa l di yo nan ansèyman l lan:  “Tande! Gen yon moun ki al simen semans.  Pandan l ap simen, gen kèk semans ki tonbe bò chemen an, e zwazo vini yo manje yo.  Gen lòt semans ki tonbe kote ki gen wòch, e nòmalman yo pa jwenn anpil tè. Semans yo leve tousuit, paske tè a pa t fon ase.  Men, lè solèy la monte, li boule ti plant yo, e kòm yo pa t gen rasin, yo seche.  Gen lòt semans ki tonbe nan mitan pye pikan, e pye pikan yo grandi, yo toufe yo, e semans yo pa donnen.  Men, gen lòt ki tonbe nan bon tè, yo pouse, yo grandi, e yo kòmanse donnen. Genyen ki bay trant, genyen ki bay swasant, e genyen ki bay san fwa lavalè.”  Epi, men sa li di ankò: “Moun ki gen zòrèy pou l tande, tande.” 10  Twouve, lè l vin poukont li, moun ki te ansanm avè l yo, ak douz apot yo, kòmanse poze l kesyon sou parabòl li te bay yo. 11  Li di yo: “NOU menm, yo pèmèt NOU konprann sekrè sakre wayòm Bondye a, men moun ki deyò yo, se parabòl yo jwenn sou tout bagay, 12  dekwa pou yo pa wè, byenke y ap gade, e pou yo pa konprann sa yo tande yo byenke y ap tande, e pou yo pa janm tounen pou yo jwenn padon.” 13  Li di yo ankò: “NOU pa konprann egzanp sa a? Kòman ap fè konprann tout lòt egzanp yo? 14  “Moun k ap simen an se pawòl la l ap simen. 15  Gen moun se tè bò wout la kote yo te simen pawòl la yo ye. Kou yo tande pawòl la, Satan vini, li retire sa yo te simen nan yo a. 16  Konsa tou, gen moun se tè kote ki gen wòch la yo ye. Kou yo tande pawòl la, yo aksepte l ak kè kontan. 17  Men, yo pa gen rasin nan yo, sa fè yo pa dire lontan. Kou tribilasyon oswa pèsekisyon met pye akoz pawòl la, yo sispann kwè nan pawòl la. 18  Gen lòt ankò ki tonbe nan mitan pye pikan. Se moun ki tande pawòl la, 19  men, enkyetid ki gen nan sistèm sa a ak pouvwa richès genyen pou l twonpe moun ansanm ak anvi yo genyen pou lòt bagay yo, tout sa anvayi yo, bagay sa yo toufe pawòl la e li pa bay fwi. 20  Finalman, gen moun se bon tè a yo ye. Yo koute pawòl la, yo byen akeyi l e yo bay fwi. Genyen ki bay trant, genyen ki bay swasant, e genyen ki bay san fwa lavalè.” 21  Epi li di yo: “Yo pa vin ak yon lanp pou yo mete l anba yon pànye oswa anba yon kabann, pa vre? Yo vin avè l pou yo mete l sou yon etajè. 22  Ebyen, pa gen anyen ki kache ki pap devwale, e pa gen anyen ki byen kache ki pap parèt aklè. 23  Moun ki gen zòrèy pou l tande, tande.” 24  Apre sa, li di yo: “Koute sa ap tande la a byen. Ak mezi NOU mezire a, se avè l y ap mezire pou NOU, wi, y ap ajoute plis sou li pou NOU. 25  Paske, moun ki genyen an y ap ba l plis. Men, moun ki pa genyen an, menm sa l genyen an y ap pran l nan men l.” 26  Ansuit, li di yo: “Bon, wayòm Bondye a se tankou lè yon mesye al simen semans nan yon tè, 27  li dòmi lannuit, li leve chak maten, e semans lan leve, li grandi, san l pa konn ki jan. 28  Tè a poukont li fè l donnen tikras pa tikras: toudabò branch pouse, apre sa li fè grap, alafen, grenn nan vin mi nan grap la. 29  Men, kou l mi, yo met sèpèt ladan l, paske rekòt la rive.” 30  Epi li di yo: “Ak ki sa nou ta konpare wayòm Bondye a? Wi, ki parabòl nou ta bay pou nou fè konprann sa l ye? 31  Li sanble ak yon grenn moutad. Lè yo simen l nan tè, se grenn ki pi piti nan tout semans ki gen sou tè a. 32  Men, lè yo fin simen l, li pouse, e li vin tounen pi gwo pye legim nan tout pye legim ki genyen, e li fè gwo branch. Konsa, zwazo nan syèl la ka jwenn kote pou yo abite anba lonbray li.” 33  Se ak anpil parabòl konsa li te ba yo pawòl la, selon sa yo te ka konprann. 34  Wi, li pa t pale ak moun yo san l pa sèvi ak parabòl, men li te konn esplike disip li yo tout bagay lè l te poukont li avèk yo. 35  Nan menm jou sa a, lè l fin aswè, li di yo: “Ann janbe pa lòt bò lanmè a.” 36  Apre yo fin voye foul la ale, yo tou fè l monte nan bato a, e te gen lòt bato la tou. 37  Epi, yon gwo van tanpèt kòmanse soufle, lanm lanmè t ap frape bato a e dlo t ap antre ladan l. Sa te fè bato a prèske plen ak dlo. 38  Men, li te pa dèyè nan bato a, li t ap dòmi sou yon zorye. Donk, yo reveye l, yo di l: “Anseyan, nou sanlè peri, sa pa di w anyen?” 39  Menm kote a, li leve, li pale di ak van an, epi li di lanmè a: “Silans! Ret trankil!” Epi van an bese, e vin gen yon gwo kalmi. 40  Apre sa, li di yo: “Poukisa NOU pè? NOU poko gen lafwa toujou?” 41  Men, yo te gen yon sèl laperèz ki pran yo, e youn di lòt: “Kiyès misye ye menm? Ata van an ak lanmè a obeyi l!”

Nòt anba paj