Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Mak 16​:​1-20

16  Lè saba fini, Mari, moun Magdala, ak Mari, manman Jak, ansanm ak Salome, achte plant santi bon pou y al pase sou kò Jezi.  Premye jou nan semèn nan, granmmaten, kou solèy leve, yo vin nan kavo a.  Youn t ap di lòt: “Kiyès ki pral woule wòch la sot devan bouch kavo a pou nou?”  Men, lè yo leve je yo, yo wè wòch la te deja woule sot devan bouch kavo a, malgre se te yon wòch ki te gwo anpil.  Lè yo antre nan kavo a, yo wè yon jèn gason ki abiye ak yon wòb blan ki long e li chita sou bò dwat la, yo sezi.  Li di yo: “NOU pa bezwen sezi. Mwen konnen se Jezi, moun Nazarèt la, li menm yo te kloure sou poto a, ap chèche. Li leve sot nan lanmò, li pa isit la. Gade! Men kote yo te mete l la.  Men, al di disip li yo avèk Pyè: ‘Li pran devan, l al Galile. Se la ap wè l, jan l te di NOU sa a.’”  Kidonk, lè yo soti nan kavo a, yo kouri ale, yo t ap tranble e yo te sezi anpil. Yo pa t di pèsonn anyen, paske yo te pè*. KONKLIZYON KOUT Gen maniskri Labib moun ka fè konfyans ki fini ak pawòl nou jwenn nan vèsè uit la. Men, gen kèk maniskri ki gen konklizyon kout ki vini annapre a. Men, yo rakonte Pyè ak moun ki te avèk li yo tout bagay Jezi te kòmande yo san yo pa bay twòp detay. Epitou, apre bagay sa yo, Jezi voye yo soti nan lès pou rive nan lwès pou y al bay mesaj delivrans etènèl la, yon mesaj ki sen e ki pap janm pase. KONKLIZYON LONG Gen kèk ansyen maniskri ki gen konklizyon long ki vini annapre a.  Lè l fin leve sot nan lanmò byen bonè premye jou nan semèn nan, li parèt toudabò devan Mari, moun Magdala, dam li te chase sèt demon sou li a. 10  Mari ale e li rakonte disip Jezi yo sa, paske yo te nan lapenn e yo t ap kriye. 11  Men yo menm, lè yo tande li retounen vivan ankò e Mari te wè l, yo pa kwè. 12  Anplis, apre bagay sa yo, li parèt sou yon lòt fòm devan de nan disip yo ki t ap mache al andeyò. 13  Epi yo tounen vin rakonte lòt disip yo sa. Men, disip yo pa t kwè yo tou. 14  Apre sa, li parèt devan onz apot yo pandan yo te chita bò yon tab, e li repwoche yo poutèt yo te manke lafwa e poutèt yo te gen tèt di, paske yo pa t kwè moun ki te wè l yo apre l fin leve sot nan lanmò a. 15  Epi, li di yo: “Al toupatou nan monn nan, epi preche tout moun bon nouvèl la. 16  Moun ki kwè e ki batize ap sove, men moun ki pa kwè ap kondane. 17  Epitou, men siy k ap fè yo rekonèt moun ki kwè yo: Y ap sèvi ak non mwen pou yo chase demon, y ap pale nan lòt lang, 18  y ap pran sèpan ak men yo, e yo te mèt bwè yon bagay ki gen pwazon, anyen pap rive yo. Y ap poze men yo sou moun ki malad, e moun sa yo ap geri.” 19  Apre sa, lè Seyè Jezi fin pale avèk yo, li monte nan syèl, l al chita adwat Bondye. 20  Vrèmanvre, yo soti al preche tout kote. Seyè a li menm t ap ede yo e li t ap kore mesaj yo a grasa mirak li te pèmèt yo fè.

Nòt anba paj

Gen maniskri Labib moun ka fè konfyans ki fini ak pawòl nou jwenn nan vèsè uit la. Men, gen kèk ansyen maniskri ki gen konklizyon long ki vini annapre a, e gen kèk maniskri ki parèt apre sa, ki gen konklizyon kout ki vini annapre a. Yo pa konsidere okenn nan konklizyon sa yo kòm Ekriti ki enspire.