Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Mak 13​:​1-37

13  Pandan l ap soti nan tanp lan, youn nan disip li yo di l: “Anseyan, gade! Ala de bèl wòch! Ala yon bèl konstriksyon!”  Men, Jezi di l: “Ou wè bèl konstriksyon sa a w ap gade a? Pa gen yon wòch k ap ret sou yon lòt wòch la a pou yo pa vide l atè.”  Pandan l chita sou mòn Oliv, anfas tanp lan, Pyè, Jak, Jan ak Andre vin kote l apa, e yo mande l:  “Di nou non: Ki lè bagay sa yo ap fèt, epi ki siy k ap fè nou konnen lè tout bagay sa yo pral fini?”  Lè sa a, Jezi di yo: “Fè atansyon pou pèsonn pa twonpe NOU.  Gen anpil moun k ap vini sou non m, y ap di: ‘Se mwen menm ki Kris la’, e y ap twonpe anpil moun.  Epitou, lè NOU tande bri lagè k ap fèt ak nouvèl sou lagè, pinga NOU panike. Fòk bagay sa yo rive, men se poko lafen an sa.  “Paske, nasyon pral leve kont nasyon e wayòm pral leve kont wayòm. Pral gen tranblemanntè nan yon zòn apre yon lòt, e pral gen rate manje. Sa yo se kòmansman doulè* yo.  “Kanta NOU menm, veye kò NOU. Gen moun k ap livre NOU nan tribinal pou yo jije NOU, y ap bat NOU nan sinagòg yo e y ap mennen NOU devan gouvènè ak devan wa poutèt mwen. Sa ap ban NOU okazyon pou NOU ba yo temwayaj. 10  Epitou, fòk yo preche bon nouvèl la anvan nan tout nasyon. 11  Men, lè y ap mennen NOU pou y al livre NOU nan tribinal, pinga NOU bay tèt NOU pwoblèm pou sa NOU pral di. Men, sa lespri sen di NOU pou NOU di nan moman an, se sa pou NOU di. Paske, se pa NOU menm k ap pale, men se lespri sen. 12  Mete sou sa, frè pral livre frè pou yo touye yo, papa ap livre pitit, pitit pral leve kont paran yo e yo pral fè touye yo. 13  E tout moun ap rayi NOU poutèt non mwen. Men, moun ki andire jiska lafen an, se li k ap sove. 14  “Men, lè NOU wè bagay repiyan ki lakòz dezolasyon an kanpe kote l pa t dwe kanpe (se pou moun k ap li a chèche konprann), lè sa a, se pou moun ki nan Jide yo kouri al nan mòn. 15  Pinga moun ki sou do kay la desann al pran anyen anndan kay la. 16  E pinga moun ki nan jaden an tounen al pran rad li. 17  Ala rèd sa ap rèd pou fi ki ansent ak fi ki gen tibebe nan tete nan jou sa yo! 18  Kontinye priye pou sa pa rive nan sezon fredi. 19  Paske, jou sa yo se pral jou kote ap gen yon tribilasyon ki potko janm egziste depi nan kòmansman kreyasyon Bondye a pou jis kounye a, e pap genyen l ankò. 20  An reyalite, si Jewova pa t retire nan jou yo, pa gen moun* ki t ap sove. Men, poutèt moun li chwazi yo, l ap retire nan jou yo. 21  “Epitou, lè sa a, si yon moun di NOU: ‘Gade! Men Kris la la a!’, oswa si l di: ‘Gade! Men l lòtbò a’, pinga NOU kwè. 22  Paske, gen fo Kris ak fo pwofèt ki pral parèt e yo pral reyalize siy ak mèvèy pou yo twonpe moun Bondye chwazi yo, si sa posib. 23  Kidonk, NOU menm, se pou NOU veye. Mwen di NOU tout bagay davans. 24  “Men, nan jou sa yo, apre tribilasyon sa a, solèy la ap vin tou nwa, lalin nan pap klere ankò, 25  zetwal nan syèl la pral tonbe, e pisans ki nan syèl la pral souke. 26  Lè sa a, yo pral wè Pitit lòm nan k ap vini nan nyaj yo avèk anpil pisans e avèk anpil glwa. 27  Epi, l ap voye zanj yo e yo pral rasanble moun ki pou li yo, moun Bondye chwazi yo, yo menm ki soti nan kat kwen tè a*, soti nan dènye bout tè a rive nan dènye bout syèl la. 28  “Kounye a, ann pran egzanp yon pye fig frans: Kou yon ti branch kòmanse pouse e li fè fèy, NOU konnen lete toupre rive. 29  Menm jan an tou, lè NOU wè bagay sa yo ap rive, konnen Pitit lòm nan toupre, li nan papòt la. 30  Anverite m ap di NOU sa: Jenerasyon sa a pap pase anvan tout bagay sa yo rive. 31  Syèl la ak tè a ap pase, men pawòl mwen yo pap pase. 32  “Kanta pou jou sa a ak lè sa a, pèsonn pa konnen yo, ni zanj nan syèl la, ni Pitit la. Se sèl Papa a ki konnen yo. 33  Kontinye veye, rete je klè, paske NOU pa konnen ki lè tan ki fikse a ap rive. 34  Se tankou yon mesye k ap vwayaje al nan peyi etranje, li kite kay li, e se esklav li yo li bay responsab li. Li ba yo chak travay pa yo, e li bay moun k ap veye pòt la lòd pou l kontinye veye. 35  Se sa k fè, kontinye veye, paske NOU pa konnen ki lè Mèt kay la ap vini, si se byen ta nan jou a, si se a minui, si se avanjou oubyen si se granmmaten, 36  dekwa pou lè l rive sanzatann, li pa jwenn NOU ap dòmi. 37  Men, sa m di NOU la a, se tout moun mwen di l: Kontinye veye.”

Nòt anba paj

Mo pou mo: “doulè tranche”.
Mo pou mo: “chè”.
Mo pou mo: “nan kat van yo”.