Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Mak 1​:​1-45

1  Men kòmansman bon nouvèl sou Jezi Kris la:  Jan sa te ekri nan liv pwofèt Izayi a: “(Gade! Men m ap voye mesaje m nan devan w, li menm k ap prepare chemen an pou ou.)*  Koute! Gen yon moun k ap di byen fò nan dezè a: ‘Prepare chemen an pou Jewova, fè wout yo vin dwat pou li.’”  Konsa, Jan ki te konn batize moun nan te parèt nan dezè a, li t ap preche moun yo pou yo batize pou yo montre yo repanti, dekwa pou peche yo padone.  Konsa, tout moun nan tèritwa Jide ak tout moun ki te abite Jerizalèm te soti vin jwenn li, li te batize yo nan rivyè Jouden an, toutpandan yo t ap konfese peche yo devan tout moun.  Jan te abiye ak rad ki fèt ak plim chamo, li te gen yon sentiwon po nan tay li, e li te konn manje krikèt ak siwo myèl li jwenn nan bwa.  Li t ap preche, li t ap di: “Gen yon moun ki pi pisan pase m k ap vin apre m, yon moun mwen pa diy pou m bese pou m demare kòd sandal li.  Mwen menm, mwen batize NOU nan dlo, men li menm, l ap batize NOU nan lespri sen.”  Nan jou sa yo, Jezi te soti Nazarèt ki nan Galile e Jan te batize l nan rivyè Jouden an. 10  Menm kote a, etan Jezi ap sot nan dlo a, li wè syèl la ouvri, e li wè lespri sen k ap desann sou li sou fòm yon pijon. 11  E yon vwa sot nan syèl la, li di: “Ou se Pitit Gason m, pitit mwen renmen anpil la. Mwen apwouve w.” 12  Tousuit, lespri sen fè l al nan dezè a. 13  Se konsa, li te pase karant jou nan dezè a, Satan te tante l, e li te ansanm ak bèt bwa yo, men zanj yo te ede l. 14  Twouve, apre yo fin arete Jan, Jezi al Galile, li t ap preche bon nouvèl Bondye a, 15  li t ap di: “Tan ki te fikse a rive, e wayòm Bondye a vin pi pre. Se pou NOU repanti, e se pou NOU gen lafwa nan bon nouvèl la.” 16  Pandan l ap mache bò lanmè Galile, li wè Simon ak Andre, frè Simon an, k ap voye filè yo nan lanmè a, paske se pechè pwason yo te ye. 17  Lè sa a, Jezi di yo: “Vin suiv mwen, e m ap fè NOU vin pechè moun.” 18  Lamenm, yo abandone filè yo e yo suiv li. 19  Lè l ale yon tikras pi lwen, li wè Jak ak Jan, de pitit Zebede, ki te nan bato yo ap repare filè yo. 20  Tousuit, li rele yo. Epi, yo kite papa yo Zebede nan bato a ak travayè yo, yo suiv li. 21  Epi, yo ale Kapènawòm. Kou jou saba a rive, li antre nan sinagòg la e li kòmanse anseye. 22  Moun yo te ret bouch ouvè devan fason l anseye, paske li pa t anseye yo tankou espè nan Lalwa yo, men li te anseye yo avèk otorite. 23  Nan menm moman sa a, te gen yon mesye nan sinagòg la ki te gen yon movèzespri sou li. Epi, mesye a di byen fò: 24  “Ki rapò nou gen avè w, Jezi, moun Nazarèt? Èske w vini pou w detwi nou? Mwen konnen trè byen kiyès ou ye, se ou menm ki Sen an, se ou menm Bondye voye a.” 25  Men, Jezi pase l lòd, li di l: “Pe bouch ou. Sot sou mesye a!” 26  Epi, movèzespri a fè l tonbe kriz, li rele ak tout fòs li, epi apre sa, li sot sou mesye a. 27  Ebyen, tout moun yo te tèlman sezi, yo kòmanse ap pale youn ak lòt, y ap di: “Ki koze sa a? Gad ki jan misye anseye yon lòt fason! Li pase menm movèzespri lòd avèk otorite, e yo obeyi l.” 28  Epi, menm kote a, yo gaye nouvèl li tout kote nan tout peyi ki ozalantou Galile yo. 29  Yo kite sinagòg la tousuit, y al lakay Simon ak Andre. Jak ak Jan te ansanm avèk yo. 30  Twouve, bèlmè Simon te kouche malad ak lafyèv. Lamenm, yo di Jezi sa. 31  Epi, l al kot bèlmè a, li pran men l li fè l leve, epi lafyèv la tonbe. Apre sa, bèlmè a resevwa yo. 32  Lè l fin aswè, apre solèy fin kouche, pèp la kòmanse mennen tout moun ki malad ak moun ki gen demon sou yo ba li. 33  Tout vil la te rasanble devan pòt kay la. 34  Li geri anpil moun ki te gen tout kalite maladi, e li chase anpil demon. Men, li pa t kite demon yo pale, paske yo te konnen li se Kris la. 35  Byen bonè nan maten, pandan l te fènwa toujou, li leve, li sot deyò, l ale nan yon zòn ki izole, e pandan l la, li kòmanse lapriyè. 36  Men, Simon ak moun ki te avè l yo al dèyè l, 37  e lè yo jwenn li, yo di l: “Se tout moun k ap chèche w.” 38  Men, li di yo: “Ann al lòt kote, nan bouk ki toupre yo, pou m ka preche nan zòn sa yo tou, paske se pou sa mwen vini.” 39  Epi l ale vre, li preche nan sinagòg yo nan tout Galile, e li chase demon. 40  Nan zòn sa a, gen yon mesye ki te gen lèp ki vin jwenn li, ki menm met ajenou pou l sipliye l, li di: “Depi w vle, ou ka geri m.” 41  Lè l wè sa, kè l fè l mal pou li, li lonje men l, li touche l, e li di l: “Wi, mwen vle. Ou geri.” 42  Lamenm, lèp la disparèt sou mesye a, e li geri. 43  Apre sa, li voye l ale tousuit, e li pase l lòd, 44  li di l: “Pinga w di pèsonn anyen, men, al fè prèt la wè w, epi bay sa Moyiz te mande yo etandone w geri, pou sa ka sèvi yo temwayaj.” 45  Men, apre mesye a fin ale, mesye a mache fè konn sa, e li gaye nouvèl la. Konsa, Jezi pa t kapab antre alèz nan okenn vil, men li te kontinye ale nan zòn ki izole yo. Epoutan, moun te kontinye sot tout kote vin jwenn li.

Nòt anba paj

Pati ki ant parantèz la soti nan Malaki 3:1.