Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lik 9​:​1-62

9  Apre sa, li rele douz disip yo, li ba yo pouvwa ak otorite sou tout demon e li ba yo pouvwa pou yo geri maladi.  Epi, li voye yo al preche wayòm Bondye a, e li voye yo geri moun malad.  Epi li di yo: “Pa pote anyen pou vwayaj la, ni baton, ni sak pou pwovizyon, ni pen, ni lajan. Pinga al ak yon lòt rad nonplis.  Depi NOU antre nan yon kay, rete la jis NOU kite zòn nan.  E kèlkeswa kote moun yo pa resevwa NOU, souke pousyè ki nan pye NOU ap kite vil sa a. Sa ap sèvi yon temwayaj pou yo.”  Epi, yo derape, y al nan tout tèritwa yo, sot nan yon bouk al nan yon lòt, y ap anonse bon nouvèl la, e yo geri moun tout kote yo pase.  Kounye a, Ewòd, chèf distri a, aprann tout bagay k ap pase yo. Sa te boulvèse l anpil, paske te gen kèk moun ki t ap di l se Jan ki leve sot nan lanmò.  Gen lòt ki t ap di l se Eliya ki parèt, e gen lòt ki t ap di l se youn nan pwofèt nan tan lontan yo ki leve.  Ewòd di: “Mwen te koupe tèt Jan. Moun sa a m ap tande tout bagay sa yo sou li a, kiyès li ye menm?” Se sa k fè, li t ap chèche wè moun sa a. 10  Lè apot yo retounen, yo rakonte Jezi tout sa yo te fè. Lè sa a, li pran yo avè l, yo ale poukont yo nan yon vil ki rele Betsayida. 11  Men, lè foul moun yo aprann sa, yo suiv li. Li resevwa yo avèk jantiyès, li kòmanse pale yo konsènan wayòm Bondye a, e li geri moun ki te bezwen gerizon. 12  Apre sa, li vin kòmanse fè nwa. Douz apot yo vin kote l, yo di l: “Voye moun yo ale, dekwa pou yo ka al nan bouk yo ak nan zòn andeyò yo pou yo chèche yon kote pou yo rete e pou yo jwenn manje pou yo manje, paske la a nou nan yon zòn izole.” 13  Men li di yo: “Ba yo manje NOU menm.” Yo di li: “Se sèlman senk pen ak de pwason nou gen la a, amwenske petèt nou ta al achte manje pou tout pèp sa a.” 14  Anfèt, te gen anviwon 5 000 gason. Li di disip li yo: “Fè yo chita. Fè yo fè gwoup ki gen anviwon senkant moun ladan yo.” 15  Yo fè sa vrèman, yo fè yo tout chita. 16  Apre sa, li pran senk pen yo ak de pwason yo, li gade syèl la, li priye sou yo*, apre sa li kase yo, epi li kòmanse bay disip li yo moso yo pou yo bay moun yo. 17  Konsa, tout moun manje vant plen, e disip yo ranmase rès ki rete yo, yo plen douz pànye. 18  Yon jou, pandan li te poukont li ap priye, disip yo vin kote l ansanm. Epi li poze yo yon kesyon, li mande yo: “Kiyès foul moun yo di mwen ye?” 19  Yo reponn li: “Gen moun ki di ou se Jan ki te konn batize moun nan, gen lòt ki di ou se Eliya, gen lòt ankò ki di ou se youn nan pwofèt nan tan lontan yo ki leve.” 20  Apre sa, li di yo: “Men, e NOU menm, kiyès NOU di mwen ye?” Pyè reponn: “Ou se Kris Bondye voye a.” 21  Epi, avèk yon ton byen fèm, li mande yo pou yo pa di pèsonn moun sa. 22  Men, li di yo: “Fòk Pitit lòm nan soufri anpil, e ansyen yo, prèt an chèf yo ak espè nan Lalwa yo gen pou yo rejte l, e yo gen pou yo touye l, men sou twazyèm jou a, li gen pou l leve.” 23  Apre sa, li di yo tout: “Si yon moun vle suiv mwen, se pou l nye tèt li, se pou l pran poto soufrans* li jou apre jou, e se pou l suiv mwen nètale. 24  Paske, nenpòt moun ki vle sove nanm li, l ap pèdi l. Men, nenpòt moun ki pèdi nanm li poutèt mwen, se moun sa a k ap sove nanm li. 25  Anverite, ki avantaj yon moun ap jwenn si l gen lemonnantye, men li ta pèdi vi l oswa l ta fè tèt li ditò? 26  Paske, yon moun ki wont vin disip mwen e ki wont pawòl mwen yo, mwen menm Pitit lòm nan m ap wont aksepte moun sa a lè mwen rive nan glwa mwen, nan glwa Papa m ak nan glwa zanj ki sen yo. 27  Men, m ap di NOU anverite: Gen kèk nan moun ki kanpe la a ki pap mouri toutotan yo pa wè wayòm Bondye a.” 28  Vrèmanvre, anviwon uit jou apre l fin di pawòl sa yo, li pran Pyè, Jan ak Jak, li monte nan mòn nan avèk yo pou l priye. 29  E pandan l ap priye, figi l te vin chanje, e rad li te vin klere tou blan. 30  Epi, gen de mesye ki te vin ap pale avè l, se te Moyiz ak Eliya. 31  Yo te parèt avèk glwa, e yo te kòmanse pale avè l sou ale li gen pou l ale detan l Jerizalèm nan. 32  Twouve, Pyè ansanm ak mesye ki te avèk li yo te fè yon ti kabicha. Men, lè yo vin reveye, yo wè glwa li, e yo wè de mesye ki te kanpe avèk li yo. 33  E pandan de mesye yo pral kite Jezi, Pyè di Jezi konsa: “Anseyan, se yon bon bagay lefètke nou la a. Donk, kite nou monte twa tant, youn pou ou, youn pou Moyiz e youn pou Eliya.” Li pa t konn sa l t ap di a. 34  Men, pandan l ap di bagay sa yo, gen yon nyaj ki fòme e ki kòmanse kouvri yo. Etan nyaj la ap vlope yo, yo vin pè. 35  Epi, gen yon vwa ki soti nan nyaj la ki di: “Se Pitit Gason m, li menm mwen chwazi a. Koute l.” 36  Etan vwa a ap pale a, Jezi vin twouve l poukont li. Men, disip yo te ret an silans, e nan jou sa yo, yo pa t rakonte pèsonn bagay yo te wè yo. 37  Nan demen, lè yo desann mòn nan, gen yon gwo foul moun ki vin rankontre l. 38  Epi, gen yon mesye nan foul la ki di byen fò: “Anseyan, m ap sipliye w pou w fè yon gade pitit gason m nan pou mwen, paske se yon sèl pitit la m genyen. 39  Gen yon movèzespri, lè l antre sou li, menm kote a li fè l rele, li fè l pran kriz, li fè l kimen. E menm lè l fin maltrete l, li pa vle sot sou li. 40  Mwen te mande disip ou yo pou yo chase demon an, men yo pa t kapab.” 41  Jezi reponn: “O! NOU se yon jenerasyon moun ki pa gen lafwa e ki kòwonpi. Pandan konbyen tan m ap oblije rete avèk NOU? Pandan konbyen tan m ap oblije sipòte NOU? Vin ak pitit gason w lan la a.” 42  Men, pandan tigason an ap pwoche, demon an fese l atè, li fè yon gwo kriz pran l ki sakaje l byen sakaje. Men, Jezi pale di ak movèzespri a, li geri tigason an, epi li remèt li bay papa l. 43  Tout moun te rete bouch ouvè devan kokenn pisans Bondye genyen. Kounye a, etan yo tout te sezi pou tout bagay li t ap fè yo, li di disip li yo: 44  “Tande byen sa m pral di NOU la a epi sonje yo: Yo gen pou yo livre Pitit lòm nan nan men lèzòm.” 45  Men, yo potko konprann pawòl sa a. Anfèt, li pa t klè pou yo dekwa pou yo pa t ka wè. E yo te pè poze l kesyon sou sa. 46  Apre sa, yo vin ap diskite youn ak lòt pou yo konnen kiyès nan yo ki t apral pi enpòtan. 47  Etandone Jezi te konnen rezònman ki nan kè yo, li pran yon timoun piti, li fè l kanpe bò kote l, 48  epi li di yo: “Nenpòt moun ki resevwa tipitit sa a poutèt non mwen resevwa m tou. E nenpòt moun ki resevwa m resevwa moun ki voye m nan tou. Paske, moun ki aji tankou moun ki gen mwens enpòtans pami NOU tout, se li ki enpòtan.” 49  Lè sa a, Jan di: “Anseyan, nou te wè yon moun k ap sèvi ak non w pou l chase demon, nou te eseye anpeche l fè sa, paske li pap suiv ou ansanm avèk nou.” 50  Men, Jezi di l: “Pa eseye anpeche l, paske si yon moun pa kont NOU, li pou NOU.” 51  Kòm kounye a jou pou Jezi te monte nan syèl la t ap pwoche, li mete tèt li dwat pou l al Jerizalèm. 52  Sa l fè, li voye kèk mesaje devan. Yo ale, e yo antre nan yon bouk ki nan Samari pou yo fè preparasyon pou li. 53  Men, yo pa t resevwa l, paske l te deside al Jerizalèm. 54  Lè disip Jak ak Jan wè sa, yo di: “Seyè, èske w vle nou mande pou dife sot nan syèl la tonbe sou yo pou detwi yo?” 55  Men, li vire e li pale byen sevè ak yo. 56  Epi, y al nan yon lòt bouk. 57  Twouve, etan l sou wout, gen yon moun ki di l: “M ap suiv ou kèlkeswa kote w prale.” 58  Jezi di l: “Rena yo gen twou yo, e zwazo nan syèl la gen kote pou yo jouke, men Pitit lòm nan li menm pa gen kote pou l poze tèt li.” 59  Apre sa, li di yon lòt mesye: “Suiv mwen.” Mesye a reponn li: “Kite m al antere papa m anvan.” 60  Li di mesye a: “Kite mò yo antere mò yo, men ou menm, al pwoklame wayòm Bondye a.” 61  Gen yon lòt ankò ki di: “M ap suiv ou Seyè, men anvan sa, kite m al di moun lakay mwen orevwa.” 62  Jezi di l: “Pa gen yon moun ki mete men l nan yon chari e ki gad dèyè ki fèt pou wayòm Bondye a.”

Nòt anba paj

Mo pou mo: “li beni yo”.
Gade apendis 6.