Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Lik 6​:​1-49

6  Twouve, yon jou saba, pandan li t ap pase nan mitan kèk jaden ble, disip li yo kase kèk grap, yo fwote yo nan men yo e yo manje yo.  Gen kèk Farizyen, lè yo wè sa, ki di: “Poukisa ap fè yon bagay moun pa gen dwa fè nan jou saba?”  Men, Jezi reponn yo: “NOU pa janm li sa David te fè lè li menm ak mesye ki te ansanm avè l yo te grangou?  Li te antre nan kay Bondye a, yo te ba l pen yo te konn prezante devan Bondye yo, li te manje e li te bay mesye ki te avè l yo kèk ladan yo, alòske se prèt yo sèlman ki gen dwa manje yo.”  Apre sa, li di yo: “Pitit lòm nan se Seyè saba a.”  Yon lòt jou saba, li antre nan sinagòg la, e li kòmanse anseye. Gen yon mesye ki te la ki te gen men dwat li pòk.  Espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo t ap suiv li pou yo wè si l ap geri mesye a jou saba a, dekwa pou yo jwenn yon rezon pou yo akize l.  Men li menm, li te konnen rezònman yo t ap fè, men malgre sa, li di mesye ki gen men pòk la: “Leve, vin kanpe nan mitan la a.” Epi mesye a leve, li vin kanpe.  Epi Jezi di yo: “Ban m mande NOU yon bagay: Jou saba, èske yon moun gen dwa fè byen oubyen èske l gen dwa fè mal? Èske l gen dwa sove yon vi* oubyen èske l gen dwa detwi l?” 10  Apre l fin pwonmennen je l sou yo tout, li di mesye a: “Lonje men w.” Mesye a fè sa vrèman, epi men an geri. 11  Lè sa a, yo vin move anpil, e yo kòmanse pale youn ak lòt pou yo konnen sa pou yo fè ak Jezi. 12  Nan menm jou sa yo, li soti l al nan mòn nan pou l priye, e li fè tout nuit la ap priye Bondye. 13  Lè l fè jou, li rele disip li yo, li chwazi douz ladan yo e li ba yo non apot tou. 14  Te gen Simon, li te konn rele l Pyè tou, te gen Andre, frè Simon an, te gen Jak ak Jan, te gen Filip ak Batèlmi, 15  te gen Matye ak Toma, te gen Jak pitit Alfe a, te gen Simon, yo te konn rele l zele, 16  te gen Jida, pitit Jak, e te gen Jida Iskaryòt, ki te vin tounen yon trèt. 17  Epi, li desann avèk yo, l al kanpe yon kote ki plat, e te gen yon pakèt disip li ki te la ansanm ak yon gwo foul moun ki te soti toupatou nan Jide, nan Jerizalèm, ak nan Ti ak Sidon, de vil ki bò lanmè. Yo tout te vini pou yo tande l e pou l geri yo anba maladi yo genyen. 18  Menm moun movèzespri t ap toumante te jwenn gerizon. 19  E tout moun t ap chèche touche l, paske li te gen yon pisans ki t ap sot sou li ki te geri yo tout. 20  E li leve je l gade disip li yo, epi li di yo: “Byennere NOU menm ki pòv, paske wayòm Bondye a se pou NOU. 21  “Byennere NOU menm ki grangou kounye a, paske NOU pral nan abondans. “Byennere NOU menm k ap kriye kounye a, paske NOU pral ri. 22  “NOU byennere lè moun rayi NOU poutèt Pitit lòm nan, lè yo mete NOU deyò, lè yo joure NOU, lè yo sal non NOU kòmkwa NOU se moun ki mechan. 23  Jou sa a, NOU mèt rejwi, NOU mèt vole anlè ak kè kontan, paske NOU gen yon gwo rekonpans nan syèl la. Epitou, se menm bagay yo zansèt moun sa yo te konn fè pwofèt yo. 24  “Men, malè pou NOU, NOU menm ki rich, paske NOU deja jwenn tout konsolasyon NOU. 25  “Malè pou NOU, NOU menm ki nan abondans kounye a, paske NOU pral grangou. “Malè pou NOU, NOU menm k ap ri kounye a, paske NOU pral nan lapenn, NOU pral kriye. 26  “Malè pou NOU, lè tout moun ap pale an byen de NOU, paske se konsa zansèt moun sa yo te fè pou fo pwofèt yo. 27  “Men NOU menm k ap koute, men sa m di NOU: Kontinye renmen ènmi NOU, fè byen pou moun ki rayi NOU, 28  mande Bondye pou l beni moun k ap ban NOU madichon, e priye pou moun k ap manke NOU dega. 29  Si yon moun frape w sou yon bò figi, ba l lòt bò a tou. E si yon moun pran rad sou ou, kite l pran menm rad ou met pa anba rad sou ou a. 30  Si yon moun mande w, ba li. E si yon moun pran afè w, pa mande l yo ankò. 31  “Epitou, sa NOU ta renmen moun fè pou NOU, se menm bagay la NOU dwe fè pou yo. 32  “Si se moun ki renmen NOU NOU renmen sèlman, ki merit NOU gen pou sa? Paske, menm pechè yo renmen moun ki renmen yo. 33  E si se pou moun ki fè byen pou NOU NOU fè byen sèlman, ki merit NOU gen pou sa? Menm pechè yo fè menm bagay la. 34  Epitou, si se moun NOU konnen k ap remèt NOU NOU prete sèlman, ki merit NOU gen pou sa? Menm pechè yo prete pechè parèy yo, paske yo konnen y ap remèt yo sa yo te prete yo a. 35  Men NOU menm, kontinye renmen ènmi NOU, epi kontinye fè byen. Kontinye prete moun san NOU pa espere anyen anretou. Lè sa a, ap gen yon gwo rekonpans, e ap vin pitit Trèwo a, paske li bon ni ak moun ki engra, ni ak moun ki mechan. 36  Kontinye gen mizèrikòd, menm jan Papa NOU gen mizèrikòd. 37  “Anplis de sa, sispann jije, e yo pa gendwa jije NOU. Sispann kondane, e yo pa gendwa kondane NOU. Kontinye padone, e y ap padone NOU. 38  Pran abitid bay, e moun ap ban NOU. Y ap vide yon bèl mezi ki foule nan rad NOU, yon mezi ki sekwe e k ap ranvèse. Paske, se ak mezi NOU mezire a y ap mezire pou NOU anretou.” 39  Apre sa, li ba yo yon egzanp tou, li di yo: “Èske yon avèg ka mennen yon lòt avèg? Toule de t ap tonbe nan twou, pa vre? 40  Yon elèv pa siperyè mèt li, men, yon moun yo enstwi kòrèkteman ap vin tankou mèt li. 41  Donk, poukisa w ap gade pay ki nan je frè w la, men ou pa wè gwo bout bwa ki nan je pa w la? 42  Kòman w ka fè di frè w la: ‘Frè m, kite m retire pay ki nan je w la pou ou,’ tandiske ou pa wè gwo bout bwa ki nan je pa w la? Ipokrit! Retire gwo bout bwa ki nan je w la anvan, apre sa, w a wè klè ki jan pou w retire pay ki nan je frè w la. 43  “Gade! Pa gen okenn bon pyebwa k ap bay fwi pouri. E pa gen okenn pyebwa ki pouri k ap bay bon fwi. 44  Paske, se fwi yon pyebwa bay k ap fè yo rekonèt li. Pa egzanp, moun pa keyi fig frans sou pye pikan, ni yo pa koupe rezen nan ti pye pikan. 45  Yon bon moun rale bon bagay sot nan bon bagay li gen sere nan kè li, men, yon moun mechan rale move bagay sot nan sa li gen sere nan kè li. Paske, pawòl ki sot nan bouch yon moun montre sa l gen nan kè l ann abondans. 46  “Poukisa menm ap rele m ‘Seyè! Seyè!’ epi NOU pa fè sa m ap di yo? 47  Nenpòt moun ki vin jwenn mwen, ki koute pawòl mwen e ki fè sa m di yo, mwen pral montre NOU ak kiyès li sanble: 48  Li sanble ak yon moun k ap bati yon kay, ki fouye fon pou l fè fondasyon kay la sou karyann. Konsa, lè gen inondasyon, dlo rivyè a frape kay la, men, li pa fò ase pou l souke l, paske li te byen bati. 49  Yon lòt bò, yon moun ki tande m men ki pa fè sa m di, li sanble ak yon moun ki bati kay li anlè tè, san li pa fè fondasyon. Lè dlo rivyè a frape kay la, menm kote a kay la tonbe, e li kraze rapyetè.”

Nòt anba paj

Mo pou mo: “nanm”.