Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lik 19​:​1-48

19  Epi, li antre Jeriko, e li t ap pase nan mitan vil la.  Twouve, te gen yon mesye nan vil sa a yo te rele Zache. Misye se te yon pèseptè an chèf, e li te rich.  Li t ap chèche wè kiyès ki Jezi a, men li pa t kapab wè l akoz foul moun yo, paske l te kout.  Donk, li kouri pran devan yo, l al monte yon pye sikomò pou l ka wè Jezi, paske se nan wout sa a Jezi t apral pase.  Lè Jezi rive nan zòn nan, li leve je l, epi li di l: “Zache, fè vit desann, paske fòk mwen rete lakay ou jodi a.”  Lè l tande sa, li kouri desann, e li resevwa Jezi lakay li ak kè kontan.  Men lè moun yo wè sa, yo tout tonbe plenyen, y ap di: “Apa se lakay yon pechè li desann!”  Men, Zache kanpe, epi li di Seyè a: “Gade, Seyè! M ap bay pòv yo mwatye nan byen mwen genyen yo, e kèlkeswa sa mwen te pran nan men yon moun sou baz yon fo akizasyon, m ap remèt li kat fwa lavalè.”  Lè sa a, Jezi di: “Jodi a, delivrans lan antre nan kay sa a, paske li menm tou li se yon pitit Abraram. 10  Paske, se moun ki pèdi yo Pitit lòm nan vin chèche, se yo l vin sove.” 11  Pandan disip yo t ap koute pawòl sa yo, li ba yo yon lòt egzanp, paske li te toupre Jerizalèm e yo te panse wayòm Bondye a t apral parèt tousuit. 12  Se sa k fè, li di: “Gen yon mesye ki te fèt nan gran fanmi ki vwayaje al nan yon peyi lwen pou yo ka mete l wa, apre sa pou l retounen. 13  Anvan sa, li rele dis esklav li genyen, li ba yo dis pyès monnen ann ajan*, epi li di yo: ‘Fè biznis avèk yo jiskaske m tounen.’ 14  Men, moun menm peyi avè l yo te rayi l, e yo voye yon delegasyon dèyè l pou al di: ‘Nou pa vle mesye sa a vin wa sou nou.’ 15  “Finalman, lè yo fin mete l wa, li retounen, epi li fè rele esklav li te bay lajan yo vin jwenn li, pou l ka konnen ki benefis yo fè nan biznis yo t al fè a. 16  Epi, premye esklav la parèt, li di: ‘Mèt, avèk pyès monnen ou te ban m nan, mwen fè dis lòt.’ 17  Lè sa a, mèt la di li: ‘Trè byen, ou se yon bon esklav! Piske w montre w fidèl nan yon bagay ki toupiti, m ap ba w pouvwa sou dis vil.’ 18  Kounye a, dezyèm nan vini, li di: ‘Mèt, avèk pyès monnen ou te ban m nan, mwen fè senk lòt.’ 19  Li di esklav sa a tou: ‘Ou menm, m ap ba w responsab senk vil.’ 20  Men, gen yon lòt ki vini, ki di: ‘Mèt, men pyès monnen w lan, mwen te sere l nan yon moso twal. 21  Ou konnen, mwen te pè w, paske ou se yon moun ki di, ou pran sa w pa t met la e ou rekòlte sa w pa t simen.’ 22  Mèt la di li: ‘Esklav mechan, se ak pawòl nan bouch ou m ap jije w. Ou te konnen m se yon moun ki di, m pran sa m pa t met la, mwen rekòlte sa m pa t simen, 23  donk poukisa ou pa t met lajan m nan nan yon bank? Omwen lè m vini, mwen ta jwenn li ak enterè.’ 24  “Lè sa a, li di moun ki te kanpe la yo: ‘Pran pyès monnen an nan men l, bay sa ki gen dis la li.’ 25  Men, yo di li: ‘Mèt, li deja gen dis pyès!’ Li reponn: 26  ‘M ap di NOU sa: Moun ki genyen an, y ap ba l plis. Men, moun ki pa genyen an, y ap pran ata sa l genyen an nan men l. 27  Epitou, ènmi m sa yo ki pa t vle mwen vin wa sou yo a, mennen yo isit la epi touye yo devan m.’” 28  Epi, apre Jezi fin di pawòl sa yo, li pran devan moun yo, l ap monte Jerizalèm. 29  E lè l rive toupre Betfaje ak Betani, nan mòn yo rele mòn Oliv la, li voye de nan disip yo, 30  li di yo: “Al nan bouk k ap gade NOU la a. Lè NOU fin antre ladan l, ap jwenn yon ti bourik ki mare, pèsonn poko janm monte sou li. Demare l mennen vini. 31  E si yon moun mande NOU: ‘Poukisa ap demare l?’ Men sa pou NOU di li: ‘Seyè a bezwen l.’” 32  Lè de disip li voye yo ale, yo jwenn ti bourik la jan li te di yo a. 33  Epi, etan y ap demare ti bourik la, mèt li di yo: “Poukisa ap demare ti bourik la?” 34  Yo reponn: “Seyè a bezwen l.” 35  Epi yo mennen ti bourik la bay Jezi, yo mete rad yo sou do ti bourik la, epi yo fè Jezi monte sou li. 36  Toutpandan Jezi prale, moun yo t ap ouvè rad yo atè sou wout la. 37  Kou l rive toupre wout ki desann sot nan mòn Oliv la, tout pil disip yo kòmanse rejwi, yo kòmanse bay Bondye louwanj byen fò pou tout mirak yo te wè, 38  yo t ap di: “Benediksyon pou Sila a ki vini antanke Wa nan non Jewova! Lapè nan syèl la, e glwa pou Sila a ki nan zòn ki pi wo yo!” 39  Men, gen kèk Farizyen ki te nan foul la ki di l: “Anseyan, fè disip ou yo pe non!” 40  Men, li reponn yo: “M ap di NOU sa: Si yo pa pale, se wòch yo ki va pran pale byen fò.” 41  E lè li rive toupre vil la, li gade l epi li kriye pou li, 42  li di: “Wi, si ou menm, jodi a, ou te konprann bagay ki t ap fè w jwenn lapè yo..., men kounye a, yo kache. Ou pa ka wè yo. 43  Paske, gen jou k ap rive sou ou kote ènmi w yo va fè yon lantouray byen wo avèk gòl pwenti toutotou w, yo va ansèkle w, y ap kwense w toupatou, 44  y ap lage w atè ansanm ak pitit ou yo ki nan mitan w yo, e pa gen yon wòch nan ou k ap ret sou yon lòt wòch, paske w pa t wè ki lè yo te vin enspekte w.” 45  Apre sa, li antre nan tanp lan, epi li kòmanse met moun ki t ap vann yo deyò. 46  Li di yo: “Men sa ki ekri: ‘Kay mwen an ap yon kay pou moun lapriyè’, men NOU menm, NOU fè l tounen yon gwòt ki chaje ak vòlè.” 47  Epitou, li kontinye anseye chak jou nan tanp lan. Men, prèt an chèf yo ak espè nan Lalwa yo ansanm ak chèf yo ki t ap dirije pèp la t ap chèche touye l. 48  Men, yo pa t jwenn okenn fason pou yo fè sa, paske tout pèp la te ret la anba bouch li ap koute l.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “min”. Yon min, se te apeprè kantite lajan yo te konn peye yon ouvriye pou twa mwa travay.