Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lik 18​:​1-43

18  Apre sa, li ba yo yon egzanp pou l montre yo nesesite pou yo toujou priye e pou yo pa lage sa.  Li di yo: “Gen yon vil ki te gen yon jij ki pa t gen lakrentif pou Bondye e ki pa t gen respè pou moun.  Nan vil sa a tou, te gen yon vèv ki pa t sispann al kot jij la pou l di l: ‘Fè yon fason pou m jwenn jistis kont advèsè mwen nan jijman avè l la.’  Ebyen, pandan yon tan, jij la pa t vle. Men, apre sa, li di tèt li: ‘Byenke mwen pa gen lakrentif pou Bondye, ni mwen pa gen respè pou moun,  men kòm vèv sa a pa sispann nui m, m ap fè yon fason pou l jwenn jistis, dekwa pou l pa nui m jis mwen about.’”  Apre sa, Seyè a di: “Tande sa jij la di, byenke li se yon moun ki enjis!  E Bondye menm, èske li pap fè moun li chwazi yo k ap rele nan pye l lajounen kou lannuit yo jwenn jistis, toutpandan l ap pran pasyans avèk yo?  M ap di NOU sa: L ap fè yo jwenn jistis byen vit. Men, lè Pitit lòm nan vini, èske vrèman l ap jwenn moun sou tè a ki gen yon lafwa konsa?”  Apre sa, li bay yon lòt egzanp pou kèk moun ki te gen konviksyon yo jis, men ki pa t pran lòt moun pou anyen. Men sa l di: 10  “Gen de mesye ki te monte nan tanp lan pou y al priye: youn se te yon Farizyen, e lòt la se te yon pèseptè. 11  Farizyen an kanpe e li kòmanse priye nan kè l, li di: ‘O Bondye, mwen di w mèsi dèske mwen pa tankou lòt moun yo, yon bann moun ki dechèpiyè, ki enjis, ki nan adiltè, oubyen ankò m pa tankou pèseptè sa a. 12  Mwen fè jèn de fwa pa semèn, mwen bay yon dizyèm nan tout bagay mwen vin genyen.’ 13  Men, pèseptè a te kanpe a distans, li pa t menm vle leve je l gade syèl la, li pa t sispann frape lestomak li, li t ap di: ‘O Bondye, gen pitye pou mwen. Mwen se yon pechè.’ 14  M ap di NOU sa: Mesye sa a desann lakay li pi jis nan je Bondye pase lòt la. Paske, nenpòt moun ki glorifye tèt li, y ap rabese l, e nenpòt moun ki rabese tèt li, y ap glorifye l.” 15  Kounye a, moun yo kòmanse mennen timoun piti ba li pou l ka manyen yo, men lè disip yo wè sa, yo kòmanse repouse yo. 16  Men, Jezi rele timoun yo, epi li di: “Kite timoun yo vin jwenn mwen, pa eseye bloke yo. Paske, se pou moun ki tankou yo wayòm Bondye a ye. 17  Anverite m ap di NOU sa: Si yon moun pa aksepte wayòm Bondye a tankou yon timoun piti, li pa gendwa antre ladan l.” 18  Gen yon chèf ki poze l yon kesyon, li mande l: “Bon Anseyan, ki sa pou m fè pou m gen* lavi ki pap janm fini an?” 19  Jezi di l: “Poukisa w rele m bon? Pa gen yon moun ki bon, eksepte yon sèl: Bondye. 20  Ou konnen kòmandman yo: ‘Pa fè adiltè’, ‘Pa touye moun’, ‘Pa vòlè’, ‘Pa bay fo temwayaj’, ‘Onore papa w ak manman w.’” 21  Lè sa a, li di: “Depi m piti m ap suiv tout kòmandman sa yo.” 22  Lè Jezi tande sa l di a, li di l: “Gen yon bagay ou poko fè: Vann tout sa w genyen, bay pòv kòb la e w ap gen yon trezò nan syèl la. Apre sa, vin suiv mwen.” 23  Lè misye tande sa, li vin tris anpil, paske li te rich anpil. 24  Jezi gade l, epi li di: “Ala difisil sa ap difisil pou moun ki gen lajan antre nan wayòm Bondye a! 25  Anfèt, li pi fasil pou yon chamo pase nan yon je zegui pase pou yon moun ki rich antre nan wayòm Bondye a.” 26  Moun ki te tande pawòl sa yo di: “Kiyès menm ki ka sove?” 27  Li di: “Bagay ki enposib pou lèzòm posib pou Bondye.” 28  Lè sa a, Pyè di: “Gade! Nou menm nou kite bagay nou te genyen pou nou suiv ou.” 29  Li di yo: “Anverite m ap di NOU sa: Pa gen yon moun ki kite kay, oswa madanm, oswa frè, oswa paran, oswa pitit, poutèt wayòm Bondye a, 30  ki pap jwenn plis pase sa lontan depi kounye a, e ki pap jwenn lavi ki pap janm fini an nan sistèm k ap vini an.” 31  Apre sa, l al apa ak douz disip yo, epi li di yo: “Gade! N ap monte Jerizalèm. Tout bagay pwofèt yo te ekri ki gen pou rive Pitit lòm nan pral reyalize. 32  Pa egzanp, y ap livre l bay moun ki nan nasyon yo, y ap pase l nan rizib, y ap joure l, y ap maltrete l, y ap krache sou li, 33  y ap bat li ak kout fwèt, e apre sa, y ap touye l. Men, sou twazyèm jou a, l ap leve.” 34  Men, yo pa t konprann anyen nan bagay li te di yo a, sans pawòl sa yo te kache pou yo, yo pa t konprann bagay li t ap di yo a. 35  Twouve, etan l ap pwoche toupre Jeriko, te gen yon avèg ki te chita bò wout la k ap mande. 36  Piske l tande yon foul moun ap pase, li mande sa k genyen. 37  Yo di li: “Se Jezi, moun Nazarèt la, k ap pase!” 38  Menm kote a, li di byen fò: “Jezi, Pitit David, gen pitye pou mwen!” 39  Moun ki te devan yo kòmanse pale di avè l, yo di l pe bouch li, men li kontinye rele pi fò toujou: “Pitit David la, gen pitye pou mwen!” 40  Lè sa a, Jezi kanpe epi li di pou yo mennen mesye a ba li. Lè misye rive kot Jezi, Jezi mande l: 41  “Ki sa w vle m fè pou ou?” Misye reponn: “Seyè, fè m wè ankò.” 42  Lè sa a, Jezi di li: “Wè ankò. Lafwa w geri w.” 43  E menm kote a, mesye a vin wè ankò, epi li kòmanse suiv Jezi, toutpandan l ap bay Bondye glwa. E tout moun ki te la yo, lè yo wè sa k te pase a, yo louwe Bondye tou.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “eritye”.