Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lik 17​:​1-37

17  Apre sa, li di disip li yo: “Ap toujou gen bagay pou fè moun peche. Men, malè pou yon moun si se li menm ki lakòz sa rive!  Li t ap pi bon pou moun sa a si yo ta mare yon wòch moulen nan kou l epi y al lage l nan lanmè, pase pou l lakòz youn nan tipiti sa yo peche.  Fè atansyon ak tèt NOU. Si yon frè w peche kont ou, korije l. Si l repanti, padone l.  Menmsi li peche sèt fwa pa jou kont ou, epi li vin kote w sèt fwa, li di: ‘Mwen regrèt sa m fè a’, ou dwe padone l.”  Epi, apot yo di Seyè a: “Ban nou plis lafwa.”  Seyè a di: “Si lafwa NOU te gwosè yon grenn moutad, NOU t ap di gwo pyebwa sa a: ‘Derasinen tèt ou, al plante tèt ou nan lanmè a!’ li t ap obeyi NOU.  “Kiyès nan NOU la a ki gen yon esklav ki fin travay tè oswa ki fin siveye twoupo, epi k ap di esklav sa a lè l sot nan jaden: ‘Vin isit tousuit, vin chita sou tab pou w manje’?  Okontrè, èske l pap di l pito: ‘Al prepare yon bagay pou mwen pou m soupe, epi met yon tabliye sou ou pou w sèvi m jiskaske mwen fin manje, jiskaske mwen fin bwè, apre sa, ou menm, w ap ka manje, w ap ka bwè’?  Li pap gen rekonesans poutèt esklav la fè sa l te dwe fè yo, pa vre? 10  Menm jan an NOU menm tou, lè NOU fin fè tout bagay NOU te gen pou NOU fè, di tèt NOU: ‘Nou se esklav ki pa vo anyen, nou fè sa n te dwe fè.’” 11  Pandan li t apral Jerizalèm, li pase ant Samari ak Galile. 12  E pandan l ap antre nan yon bouk, gen dis mesye ki te gen lèp ki wè l, men, yo ret kanpe a distans, 13  epi yo di byen fò: “Jezi, Anseyan, gen pitye pou nou!” 14  Lè l wè yo, li di yo: “Al fè prèt yo wè NOU.” Epi, pandan yo sou wout, yo geri. 15  Gen youn ladan yo, lè l wè li geri, li retounen toutpandan l ap bay Bondye glwa byen fò. 16  Epi, li lage kò l fas atè nan pye Jezi pou l di l mèsi. Twouve, mesye sa a se te yon Samariten. 17  Lè sa a, Jezi di: “Se NOU toule dis ki geri, pa vre? Men, kote nèf lòt yo? 18  Yo youn pa t wè li bon pou yo tounen vin bay Bondye glwa, eksepte mesye sa a ki soti nan yon lòt nasyon?” 19  Epi, li di mesye a: “Leve, ou mèt ale. Lafwa w geri w.” 20  Yon lè, Farizyen yo mande l ki lè wayòm Bondye a ap vini. Lè sa a, li reponn yo: “Wayòm Bondye a pap vini yon fason pou tout moun wè l, 21  ni moun pap di: ‘Men l isit la!’ oswa: ‘Men l la a!’ Paske, gade! wayòm Bondye a nan mitan NOU la a.” 22  Apre sa, li di disip li yo: “Gen yon lè k ap rive kote ap anvi wè youn nan jou Pitit lòm nan, men NOU pap wè l. 23  E moun pral di NOU: ‘Men l isit la!’ oswa: ‘Men l la a!’ Pa soti al gade, pa kouri dèyè yo. 24  Paske, menm jan lè yon zèklè flache, li klere sot nan yon pati nan syèl la rive nan yon lòt, se konsa Pitit lòm nan ap ye. 25  Men, anvan sa, li dwe pase anba anpil soufrans, e jenerasyon sa a dwe rejte l. 26  Anplis de sa, menm jan sa te ye nan epòk Noye a, se konsa tou sa ap ye nan jou Pitit lòm nan: 27  moun yo t ap manje, yo t ap bwè, mesye yo t ap marye e moun t ap marye pitit fi yo, jiskaske jou pou Noye te antre nan lach la rive, epi delij la vini, li detwi yo tout. 28  Se menm bagay la tou ki te rive nan epòk Lòt la: moun yo t ap manje, yo t ap bwè, yo t ap achte, yo t ap vann, yo t ap plante, yo t ap bati. 29  Men, jou Lòt te kite Sodòm, dife ak souf sot nan syèl la tonbe sou yo tankou lapli, e yo detwi yo tout. 30  Se konsa sa ap ye jou Pitit lòm nan gen pou l parèt aklè a. 31  “Jou sa a, se pou moun ki sou tèt kay la pa desann anndan kay la pou l al pran afè l. Menm jan an tou, se pou moun ki nan jaden pa retounen vin pran bagay li gen dèyè. 32  Sonje madan Lòt. 33  Nenpòt moun k ap chèche konsève nanm li, l ap pèdi l. Men nenpòt moun ki pèdi l, l ap kenbe l an vi. 34  M ap di NOU sa: Nan nuit sa a, de moun ap nan yon kabann, y ap pran youn, y ap kite lòt la. 35  Ap gen de fi k ap moulen nan menm moulen an, y ap pran youn, y ap kite lòt la.” 36 * —— 37  Kidonk, yo di li: “Seyè, ki kote sa ap fèt?” Li di yo: “Kote kò a ye, se la èg yo ap rasanble tou.”

Nòt anba paj

Gen kèk ansyen maniskri grèk, pami sa ki pi enpòtan yo, ki pa gen vèsè sa a, men li egziste nan kèk tradiksyon Labib. Men ki jan youn ladan yo tradui l: “De moun ka nan jaden, y ap pran youn, y ap kite lòt la.”