Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Lik 16​:​1-31

16  Apre sa, li di disip li yo: “Te gen yon mesye ki te rich, e misye te gen yon entandan. Yo akize entandan sa a kòmkwa l ap gaspiye byen mèt li.  Donk, mesye a rele entandan an, li di l: ‘Sa m tande sou ou la a? Ban m yon rapò sou fason w jere bagay yo, paske ou pap ka kontinye jere kay la.’  Lè sa a, entandan an di tèt li: ‘Ki sa m ta dwe fè la a, etandone mèt mwen pral retire responsablite a nan men m? Mwen pa gen fòs ase pou m al travay tè, epi mwen wont al mande charite.  Bon, m konn sa m ap fè pou lè yo mete m deyò nan travay la moun ka resevwa m lakay yo.’  Li rele chak moun ki te dwe mèt li yo. Li di premye a: ‘Konbyen w dwe mèt mwen?’  Li di l: ‘San kin* luil doliv.’ Li di l: ‘Pran kontra a, chita la, ekri senkant. Fè vit.’  Apre sa, li di yon lòt: ‘E ou menm, konbyen w dwe?’ Li di: ‘San sak ble.’ Li di l: ‘Pran kontra a, mete katreven.’  NOU wè sa? Byenke entandan an pa aji yon fason ki jis, mèt li fè l konpliman, paske li aji avèk sajès. Paske, moun nan monn sa a aji ak plis sajès avèk moun ki nan menm jenerasyon avèk yo pase moun ki nan limyè yo.  “Epitou, m ap di NOU sa: Fè zanmi grasa richès NOU posede nan monn enjis sa a, dekwa pou lè richès sa yo disparèt, zanmi sa yo ka resevwa NOU kote ki la pou toutan yo. 10  Moun ki fidèl nan bagay ki piti ap fidèl tou nan bagay ki gwo, e moun ki pa serye nan bagay ki piti pap serye tou nan bagay ki gwo. 11  Donk, si NOU pa montre NOU fidèl anrapò ak richès ki gen nan monn enjis sa a, kiyès k ap konfye NOU vrè richès la? 12  E si NOU pa montre NOU fidèl anrapò ak sa ki pou yon lòt moun, kiyès k ap ban NOU sa ki pou NOU an? 13  Pa gen yon sèvitè nan yon kay ki ka esklav de mèt. Paske, se swa li rayi youn, li renmen lòt la, oswa li atache ak youn, epi li meprize lòt la. NOU pa kapab esklav Bondye ak lajan anmenmtan.” 14  Twouve, Farizyen yo, ki renmen lajan, t ap koute tout sa l t ap di yo, epi yo te kòmanse pase l nan rizib. 15  Kidonk, li di yo: “NOU se moun ki deklare tèt NOU jis devan lèzòm, men Bondye konnen kè NOU. Paske, bagay ki gen anpil valè nan je lèzòm, se bagay ki repiyan nan je Bondye. 16  “Se Lalwa ak pawòl pwofèt yo yo te konn pwoklame jiskaske Jan vini. Men, depi lè Jan vini, yo kòmanse pwoklame wayòm Bondye a kòm yon bon nouvèl, e tout kalite moun ap fè gwo efò pou yo antre ladan l. 17  Anverite, li pi fasil pou syèl la ak tè a pase, pase pou yon ti moso nan yon lèt ki nan Lalwa pa ta akonpli. 18  “Nenpòt moun ki divòse* ak madanm li e k al marye ak yon lòt moun fè adiltè. E yon moun ki marye ak yon fi ki divòse ak mari l, moun sa a fè adiltè. 19  “Te gen yon mesye ki te rich. Li te konn abiye ak rad wouj vyolèt ak len, e chak jou se plezi l li t ap pran an granpanpan. 20  Men, te gen yon pòv yo te rele Laza, ki te chaje ak maleng sou kò l, yo te konn vin met devan pòt li a. 21  Laza te anvi plen vant li ak manje ki t ap sot sou tab mesye rich la e ki t ap tonbe atè. Chen te menm konn vin niche maleng li yo. 22  Ebyen, sa k vin pase, pòv la vin mouri, e zanj yo pote l al mete bò kote Abraram*. “Epi, mesye rich la vin mouri tou, e yo antere l. 23  Pandan li nan adès*, e li te nan touman, li leve je l, e li wè Abraram byen lwen ak Laza bò kote l. 24  Lè sa a, li di: ‘Abraram papa, gen pitye pou mwen, voye Laza tranpe pwent dwèt li nan dlo pou l ka rafrechi lang mwen, paske m ap soufri nan flanm dife sa a.’ 25  Men, Abraram di li: ‘Pitit mwen, sonje ou te jwenn tout bon bagay pa w yo deja lè w te vivan, tandiske Laza se move bagay li te jwenn. Kounye a, l ap jwenn konsolasyon isit la, men ou menm w ap soufri. 26  Epitou, gen yon twou san fon ki separe nou. Konsa, menmsi yon moun ta vle sot bò isit la al jwenn NOU, li pap kapab, ni moun pa ka sot kote NOU ye a pou l vin bò isit la.’ 27  Lè sa a, mesye rich la di: ‘Ebyen, nan ka sa a, papa Abraram, m ap mande w pou w voye l lakay papa m, 28  paske mwen gen senk frè, dekwa pou l ka ba yo yon temwayaj konplè. Konsa, yo pap vin nan touman sa a yo menm tou.’ 29  Men, Abraram di li: ‘Yo gen Moyiz ak Pwofèt yo, se pou yo koute yo.’ 30  Lè sa a, li di: ‘Non, papa Abraram, yo pap koute, men si se yon moun ki sot pami mò yo ki al kote yo, y ap repanti.’ 31  Men, Abraram di l: ‘Si yo pa koute Moyiz ak Pwofèt yo, menmsi yon moun sot pami mò yo, yo pap kite l konvenk yo.’”

Nòt anba paj

Yon kin egal anviwon 6 galon.
Gade Mt 5:32.
Mo pou mo: “nan sen Abraram”, sa vle di nan yon pozisyon espesyal.
Gade apendis 8.