Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Lik 11​:​1-54

11  Twouve, yon lè, li te yon kote li t ap priye. Lè l fini, gen youn nan disip li yo ki di l: “Seyè, montre nou ki jan pou nou priye, tankou Jan te montre disip li yo fè sa.”  Lè sa a, li di yo: “Lè ap priye, men sa pou NOU di: ‘Papa, se pou non w vin sen. Se pou wayòm ou an vini.  Chak jou, ban nou pen nou bezwen pou jou a.  Padone peche nou, paske nou menm tou nou padone moun ki peche kont nou*. Epi, pa kite nou tonbe nan tantasyon.’”  Apre sa, li di yo: “Sipoze youn nan NOU ta gen yon zanmi e li ta al kot zanmi sa a a minui pou l di l: ‘Monchè, prete m twa pen,  paske, mwen gen yon zanmi ki sot nan vwayaj e misye fèk rive lakay la, e mwen pa gen anyen pou m ba li.’  Ann sipoze etan zanmi sa a ta anndan lakay li, li reponn: ‘Kite m trankil. Pòt la fèmen deja, e timoun mwen yo nan kabann avè m. Mwen pap ka leve ba w anyen la a.’  M ap di NOU sa: Menmsi li pap leve pou l ba l yon bagay paske li se zanmi l, men l ap leve san mank pou l ba li sa l bezwen an paske zanmi sa a kole nan kò l.  Se sa k fè m ap di NOU sa: Kontinye mande, y ap ban NOU. Kontinye chèche, ap jwenn. Kontinye frape, y ap ouvri pou NOU. 10  Paske, tout moun ki mande ap resevwa, tout moun ki chèche ap jwenn, e tout moun ki frape, y ap ouvri pou yo. 11  An reyalite, ki papa pami NOU la a si pitit li ta mande l yon pwason ki t ap lonje yon koulèv ba li olye l ba l yon pwason? 12  Oubyen, si l ta mande l yon ze, ki t ap lonje yon eskòpyon ba li? 13  Kidonk, si NOU menm, aktout NOU se pechè*, NOU konnen pou NOU bay pitit NOU sa k bon, NOU pa bezwen mande si Papa NOU ki nan syèl la ap bay moun lespri sen si yo mande l li!” 14  Nan pita, li vin ap chase yon demon ki te sou yon mesye e ki te fè l bèbè. Apre demon an fin soti, mesye ki te bèbè a pale. Foul moun yo te sezi. 15  Men, gen kèk moun nan mitan yo ki di: “Se Beyèlzeboub*, chèf demon yo, ki ba l pouvwa pou l chase demon.” 16  Tandiske, gen lòt moun, pou yo te ka tante l, ki te vin mande l pou l ba yo yon siy ki sot nan syèl la. 17  Piske li te konnen sa k nan panse yo, li di yo: “Tout wayòm ki gen divizyon ladan l ap detwi, e yon kay ki gen divizyon ladan l ap tonbe. 18  Se sa k fè, si Satan tou ap lite ak tèt li, ki jan wayòm li an ap fè ret kanpe? Paske, NOU di se Beyèlzeboub ki ban m pouvwa pou m chase demon. 19  Si mwen menm, se Beyèlzeboub ki ban m pouvwa pou m chase demon, e disip NOU yo, kiyès ki ba yo pouvwa pou yo chase yo? Se poutèt sa, yo menm ankò ap jije NOU. 20  Men, si se grasa lespri sen Bondye* mwen chase demon, wayòm Bondye a rive sou NOU toutbon. 21  Lè yon gason vanyan ki byen ame ap veye kay li, tout byen l an sekirite. 22  Men, lè yon moun ki gen plis fòs pase l atake l e moun sa a venk li, l ap pran tout zam li te genyen li te met konfyans li nan yo a, epi l ap distribye bagay li pran nan men l yo bay lòt moun. 23  Yon moun ki pa avè m, li kont mwen, e yon moun ki pap ede m rasanble, se gaye l ap gaye. 24  “Lè yon movèzespri soti sou yon moun, li pase nan yon seri zòn ki sèch, l ap chèche yon kote pou l rete. Si l pa jwenn, l ap di: ‘M ap tounen lakay mwen kote m te soti a.’ 25  Lè l rive, li jwenn kote a byen bale, byen dekore. 26  Lè sa a, l al chèche sèt lòt espri ki pi mechan pase l met avè l, e lè yo fin antre, yo abite la. E moun sa a vin nan yon eta ki pi mal pase jan l te ye anvan an.” 27  Twouve, pandan l ap di bagay sa yo, gen yon dam nan foul la ki leve vwa l, li di: “Byennere fi ki te pote w nan vant li e ki te ba w tete a!” 28  Men, Jezi di: “Now, di pito: Byennere moun ki tande pawòl Bondye e ki pratike l!” 29  Pandan foul moun yo t ap rasanble, li di yo: “Jenerasyon sa a se yon jenerasyon ki mechan. L ap chèche yon siy, men, sèl siy y ap ba li se siy Yona a. 30  Paske, menm jan Yona te vin yon siy pou moun Niniv yo, se konsa tou Pitit lòm nan ap vin yon siy pou jenerasyon sa a. 31  Rèn sid la ap leve lè jijman an ansanm ak moun nan jenerasyon sa a e l ap kondane moun sa yo, paske li te soti nan dènye bout tè a pou l vin tande pawòl sajès Salomon t ap di yo. Men gade! gen yon moun la a ki pi enpòtan pase Salomon. 32  Moun Niniv yo ap leve lè jijman an ansanm ak jenerasyon sa a e y ap kondane l. Paske, lè Yona te preche yo a, yo te repanti. Men gade! gen yon moun la a ki pi enpòtan pase Yona. 33  Lè yon moun fin limen yon lanp, li pap mete l yon kote ki kache, ni anba yon pànye. L ap mete l sou yon etajè pito, pou moun k ap antre nan kay la ka wè limyè a. 34  Se je w ki lanp kò w. Si je w fikse sou yon sèl bagay*, tout kò w ap klere tou. Men, si je w fikse sou sa ki mal*, kò w ap nan fènwa tou. 35  Donk, veye pou limyè ki nan ou a pa fènwa. 36  Kidonk, si tout kò w klere, san l pa gen okenn fènwa ditou, l ap klere menm jan ak yon lanp k ap ba w limyè.” 37  Lè Jezi fin di sa, gen yon Farizyen ki envite l manje avè l. Konsa, l al kay Farizyen an epi li chita sou tab. 38  Men, Farizyen an sezi lè l wè li pa lave men l anvan l manje. 39  Men, Seyè a di l: “NOU menm Farizyen, NOU pwòpte deyò koup la ak do asyèt la, men, sèl sa NOU gen nan kè NOU se tanta ak mechanste. 40  Bann moun derezonab! Sila a ki fè deyò a se li ki fè anndan an tou, pa vre? 41  Sepandan, se pou N fè charite ak bagay NOU gen nan kè NOU, e konsa tout lòt bagay yo ap vin pwòp pou NOU. 42  Men, malè pou NOU, Farizyen, paske ap bay yon dizyèm nan mant, nan ri* ak nan tout lòt legim yo, men NOU pase sou jistis ak lanmou pou Bondye! NOU te dwe fè bagay sa yo san NOU pa bliye lòt bagay yo. 43  Malè pou NOU, Farizyen, paske NOU renmen plas devan nan sinagòg yo e NOU renmen lè y ap salye NOU sou plas piblik* yo! 44  Malè pou NOU, paske NOU tankou tonm sa yo moun pa menm remake, konsa moun mache sou yo san yo pa konnen!” 45  Gen youn nan moun ki konn Lalwa byen yo ki reponn li: “Anseyan, lè w di bagay sa yo, ou manke NOU dega tou.” 46  Lè sa a li di: “Malè pou NOU tou, NOU menm ki konn Lalwa byen, paske NOU chaje moun yo ak chay ki difisil pou yo pote, men NOU menm, NOU pa touche chay la menm ak yon dwèt NOU! 47  “Malè pou NOU, paske NOU bati tonm pou pwofèt yo, tandiske se zansèt NOU yo ki te touye yo! 48  Asireman, NOU byen konnen zak zansèt NOU yo te fè, epoutan NOU dakò avèk yo, paske, yo touye pwofèt yo, men NOU menm, NOU bati tonm pou yo. 49  Se poutèt sa, Bondye te di nan sajès li: ‘M ap voye pwofèt ak apot kote yo, y ap touye kèk ladan yo e y ap pèsekite kèk lòt. 50  Konsa, se jenerasyon sa a k ap peye pou san tout pwofèt ki te koule depi lè monn nan te fonde*, 51  kòmanse sou san Abèl rive sou san Zekarya yo te touye ant lotèl la ak tanp lan.’ Wi, m ap di NOU sa, se jenerasyon sa a k ap peye pou yo. 52  “Malè pou NOU, NOU menm ki konn Lalwa byen, paske NOU retire kle k ap ouvri pòt konesans lan. NOU menm NOU pa antre, e moun k ap antre yo, NOU anpeche yo antre!” 53  Lè l kite kote l te ye a, espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo kòmanse fè gwo presyon sou li e yo tonbe poze l yon bann kesyon sou yon bann lòt bagay. 54  Yo te pare ap tann li, yo t ap veye chak pawòl ki sot nan bouch li.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “moun ki dwe nou”.
Mo pou mo: “mechan”.
Gade nòt ki pou Mt 10:25 lan.
Mo pou mo: “dwèt Bondye”.
Mo pou mo: “si je w senp”.
Mo pou mo: “si je w mechan”.
Se yon plant yo te konn itilize pou fè remèd e pou bay manje gou.
Oswa: “mache”.
Gade 2yèm nòt ki pou Mt 25:34 la.