Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Lik 1​:​1-80

1  Anpil moun te chèche rasanble enfòmasyon sou evènman ki te rive yo pou yo ekri yo, e evènman sa yo, moun ki nan mitan nou yo kwè ladan yo nèt.  Yo te rakonte yo jan kèk moun te di nou yo, e moun sa yo te temwen bagay sa yo depi nan kòmansman, e antanke sèvitè, y ap pwoklame mesaj la.  Se sa k fè, mwen menm tou, etandone mwen te chèche konnen tout bagay avèk presizyon depi nan kòmansman, mwen deside ekri yo pou ou jan yo te pase a, youn apre lòt, sonnekselans Teyofil,  pou w ka gen asirans bagay yo te anseye w yo se laverite.  Nan tan Ewòd, wa Jide, te gen yon prèt ki te rele Zekarya, ki te fè pati gwoup prèt Abiya yo, ki te gen yon madanm, yon desandan Arawon, ki te rele Elizabèt.  Toule de te jis nan je Bondye, paske yo te mache san repwòch selon tout kòmandman ak tout lwa Jewova te bay yo.  Men, yo pa t gen pitit, paske Elizabèt pa t ka fè pitit, e yo toule de te gen bon ti laj.  Twouve, pandan Zekarya t ap fè sèvis li antanke prèt, nan travay gwoup pa l la te gen pou l fè devan Bondye,  se te tou pa l pou l antre anndan tanp Jewova a pou l ofri lansan, selon koutim ki byen etabli travay prèt la gen ladan l, 10  e tout foul moun yo t ap priye deyò a nan lè pou yo ofri lansan an. 11  Gen yon zanj Jewova ki parèt devan l, zanj lan kanpe adwat lotèl yo konn boule lansan an. 12  Lè Zekarya wè l, li vin boulvèse, e laperèz anpare l. 13  Men, zanj lan di l: “Ou pa bezwen pè, Zekarya, paske Bondye tande siplikasyon w yo. Elizabèt, madanm ou, ap fè yon pitit gason pou ou. Ou dwe rele l Jan. 14  Ou pral gen kè kontan e w pral rejwi anpil, e anpil moun ap rejwi lè l fèt. 15  Paske, l ap vin yon moun enpòtan devan Jewova. Men, li pa dwe bwè ni diven, ni okenn lòt bwason ki gen alkòl. L ap ranpli ak lespri sen depi lè l fèt. 16  E l ap fè anpil nan pitit Izrayèl yo tounen vin jwenn Jewova, Bondye yo a. 17  Epitou, l ap mache devan L ak menm lespri e ak menm pisans Eliya te genyen an, pou l fè kè papa yo vin menm jan ak kè timoun yo, pou l fè moun ki dezobeyisan yo vin gen sajès pratik moun ki jis yo genyen, dekwa pou l prepare yon pèp pou Jewova.” 18  Zekarya di zanj lan: “Ki jan pou m fè sèten sa w di m nan se vre? Paske, mwen fin granmoun, e madanm mwen gen yon bon ti laj.” 19  Zanj lan reponn, li di l: “Yo rele m Gabriyèl. Mwen kanpe devan Bondye, toupre l. Yo voye m pou m pale avè w, pou m anonse w bon nouvèl sa yo. 20  Gade! Poutèt ou pa kwè nan pawòl mwen di w yo, pawòl ki gen pou akonpli nan tan ki fikse pou sa a, w ap bèbè, ou pap ka pale pou jis jou bagay sa yo fèt.” 21  Pandan tan sa a, pèp la t ap tann Zekarya, e yo te sezi poutèt li te fè tout tan sa a anndan tanp lan. 22  Men, lè l sot deyò, li pa t ka pale avèk yo. Lè sa a, yo vin konprann se yon vizyon li fèk sot fè nan tanp lan. Li te tonbe fè yo siy, men, li pa t ka pale. 23  Epi, lè jou sèvis li t ap fè nan tanp lan fini, li rantre lakay li. 24  Apre jou sa yo, Elizabèt, madanm li, vin ansent. Li fè senk mwa li pa sot deyò. Li di: 25  “Se fason sa a Jewova aji avè m nan jou sa yo, kote li vire gade m pou l retire lawont mwen an devan lèzòm.” 26  Pandan li te sou sizyèm mwa li, Bondye voye zanj Gabriyèl nan yon vil nan Galile ki rele Nazarèt. 27  Li voye l kot yon jenn fi vyèj, ki te fiyanse ak yon mesye yo te rele Jozèf, ki se desandan David. E jenn fi vyèj la te rele Mari. 28  E lè zanj lan antre lakay li, li di l: “Bonjou, ou menm yo fè yon gwo favè. Jewova avè w.” 29  Men, pawòl sa a te boulvèse Mari anpil, e li t ap mande tèt li ki kalite salitasyon sa a ye. 30  Epi zanj lan di l: “Ou pa bezwen pè, Mari, paske Bondye fè w favè. 31  Gade! W ap vin ansent, w ap fè yon pitit gason, e ou dwe rele l Jezi. 32  L ap vin yon moun enpòtan, y ap rele l Pitit Trèwo a. E Jewova Dye ap ba li twòn David, papa li. 33  Li va dirije tout kay Jakòb la antanke wa, pou toutan, e wayòm li an pap janm fini.” 34  Men, Mari di zanj lan konsa: “Kòman sa ap fè rive, piske mwen pa janm gen relasyon ak okenn gason?” 35  Zanj lan reponn, li di l: “Lespri sen ap vin sou ou, e pisans Trèwo a ap kouvri w. Se pou rezon sa a tou, timoun k ap fèt la, y ap rele l sen e y ap rele l Pitit Bondye. 36  Epi, gade! Elizabèt, fanmi w, li menm yo te di ki pa ka fè pitit la, li menm tou li ansent yon tigason, pandan l tou granmoun nan. Kounye a li sou sizyèm mwa li. 37  Paske, pa gen yon pawòl ki enposib pou Bondye reyalize.” 38  Lè sa a, Mari di: “Mwen se esklav Jewova! Se pou sa rive m jan w di a.” Epi apre sa, zanj lan kite l li ale. 39  Lè sa a, san pèdi tan, Mari leve l ale nan zòn ki gen mòn nan peyi a, nan yon vil ki nan tèritwa tribi Jida. 40  Li antre lakay Zekarya, epi li salye Elizabèt. 41  Ebyen, lè Elizabèt tande Mari salye l, tibebe a sote nan vant li, e Elizabèt vin ranpli ak lespri sen. 42  Epi li di byen fò: “Ou beni pami tout fi, e pitit ki nan vant ou an beni tou! 43  Kòman m fè gen privilèj sa a, pou manman Seyè m nan vin wè m? 44  Paske, ou wè, lè m tande salitasyon w lan, tibebe ki nan vant mwen an sote tèlman l kontan. 45  Byennere tou ou menm ki kwè a, paske tout bagay Jewova voye di w yo ap reyalize nèt.” 46  Epi Mari di: “M ap fè lwanj pou Jewova, 47  e kè m pa ka pa kontan anpil grasa Bondye, Sovè m nan. 48  Paske, li voye je l gade esklav li a ki nan yon kondisyon ki ba. Paske, depi kounye a, tout jenerasyon pral deklare m byennere. 49  Paske, Toupisan an fè gwo bagay pou mwen, e non li se yon non ki sen. 50  E jenerasyon apre jenerasyon, li fè moun ki gen lakrentif pou li yo mizèrikòd. 51  Li aji ak fòs ponyèt li. Li gaye moun ki montre yo gen ògèy nan entansyon yo gen nan kè yo. 52  Li desann moun ki gen pouvwa yo sou twòn yo, e li leve moun ki ba yo. 53  Li bay moun ki nan grangou yo bon bagay jis yo satisfè nèt, e li voye moun ki rich yo ale san anyen. 54  Li vin ede Izrayèl, sèvitè l la, pou l montre li sonje pwomès li te fè pou l demontre mizèrikòd 55  pou Abraram ak desandan l yo pou toutan, jan li te di zansèt nou yo sa.” 56  Epi, Mari rete avèk Elizabèt pandan anviwon twa mwa, apre sa, li retounen lakay li. 57  Kounye a, lè a rive pou Elizabèt akouche, e li fè yon pitit gason. 58  Vwazen yo ak fanmi l tande jan Jewova aji avè l ak mizèrikòd, e yo kòmanse rejwi avèk li. 59  Sou uityèm jou a, yo vin sikonsi tibebe a, e yo t apral rele l Zekarya, menm jan ak papa l. 60  Men, manman l reponn: “Non. Se Jan l ap rele.” 61  Lè sa a yo di li: “Men pa gen okenn moun nan fanmi w ki gen non sa a.” 62  Epi, y al mande papa a, yo fè l siy pou yo konnen ki jan li ta renmen rele tipitit la. 63  Li mande pou yo ba l yon ti tablo, epi li ekri sou li: “Se Jan ki non l.” Lè sa a, yo tout sezi. 64  Menm kote a, bouch li ouvri, lang li lage, e li kòmanse pale, li pran fè lwanj pou Bondye. 65  Tout moun nan vwazinaj la vin gen yon sèl laperèz, e yo kòmanse pale de bagay sa yo nan tout zòn ki gen anpil mòn nan peyi Jide. 66  E tout moun ki tande pawòl sa a kenbe l nan kè yo, yo di: “Ki sa tipitit sa a ap ye?” Paske, Jewova te avè l vre. 67  Epi, Zekarya, papa tipitit la, vin ranpli ak lespri sen, e li pwofetize, li di: 68  “Benediksyon pou Jewova, Bondye Izrayèl la, paske li vire gade pèp li a pou l delivre l. 69  Li fè yon kòn parèt nan kay David, sèvitè l la, yon kòn k ap pote delivrans pou nou. 70  Se egzakteman sa li te di nan tan lontan, e se nan bouch pwofèt li yo ki sen sa te soti. 71  Li te di nou li t ap delivre nou anba ènmi nou yo, anba men moun ki rayi nou yo. 72  Li t ap fè nou mizèrikòd poutèt zansèt nou yo, e li t ap sonje alyans li a ki sen, 73  sètadi sèman li te fè Abraram, zansèt nou an, 74  pou l ban nou privilèj, lè nou fin delivre anba men ènmi yo, pou nou ba li yon sèvis sakre san kè sote, 75  avèk fidelite e nan ladwati, e pou nou fè sa devan l chak jou. 76  Men, kanta pou ou, pitit mwen, y ap rele w pwofèt Trèwo a, paske ou pral mache devan Jewova pou w prepare wout li pou li, 77  pou w fè pèp li konnen sa yo rele delivrans lè peche yo padone, 78  grasa kè sansib Bondye nou an genyen. Grasa sa, gen yon limyè k ap sot anwo k ap vin vizite nou. L ap klere tankou douvanjou 79  pou l bay moun ki chita nan fènwa yo, nan lonbray lanmò yo, limyè, e pou l fè nou mache nan chemen lapè.” 80  E tipitit la te vin grandi, li te vin gen kont lespri l. Li te rete nan dezè a jis jou li parèt aklè devan pèp Izrayèl la.

Nòt anba paj