Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jid 1​:​1-25

 Mwen menm Jid, yon esklav Jezi Kris, yon frè Jak, m ap ekri moun Bondye rele yo, yo menm Bondye Papa a renmen, yo menm ki jwenn pwoteksyon pou yo ka asosye ak Jezi Kris.  Mwen swete pou Bondye fè NOU jwenn plis mizèrikòd, plis lapè ak plis lanmou.  Byenneme m yo, mwen t ap fè tout posib mwen pou m ekri NOU sou delivrans nou genyen ansanm nan. Men, mwen te vin wè li nesesè pou m ekri NOU pou m ka ankouraje NOU pito pou NOU mennen yon gwo lit pou lafwa yo te bay sen yo yon fwa pou tout la.  Rezon ki fè m fè sa, se paske gen kèk moun ki fofile kò yo nan mitan NOU, moun Ekriti yo te deziyen depi byen lontan pou kondanasyon, moun ki san respè pou Bondye, ki pran favè san parèy Bondye nou an fè l sèvi eskiz pou yo lage kò yo nan konduit deregle, e ki nye Jezi Kris, sèl Mèt nou an, sèl Seyè nou an.  Malgre NOU byen konnen tout bagay, men sa mwen ta renmen fè NOU sonje: Jewova te sove pèp li a, lè l te fè l soti nan peyi Ejip, men apre sa, li te detwi moun ki pa t montre yo gen lafwa yo.  E zanj ki pa t rete nan pozisyon yo te ye a, ki te abandone kote yo te fèt pou yo rete a, li rezève yo nan chenn etènèl, anba yon fènwa pwès, pou jijman k ap fèt nan gran jou a.  Menm jan an tou, Sodòm ak Gomò ak vil ki ozalantou yo t ap benyen nan fònikasyon* e yo t ap kouri dèyè dezi lachè ki pa natirèl. Yo mete yo devan nou kòm egzanp ki sèvi avètisman pou nou, yo menm ki sibi pinisyon dife ki pap janm fini an.  Malgre sa, mesye sa yo tou lage kò yo nan reve, yo sal ni kò yo ni kò lòt moun, yo meprize moun ki alatèt yo e y ap pale moun ki onorab yo mal.  Men, lè Mikayèl, akanj lan, te gen yon dezakò avèk Dyab la, e yo t ap diskite konsènan kò Moyiz, li pa t oze joure Dyab la pou l kondane l, men li te di l: “Se pou Jewova reprimande w.” 10  Poutan, mesye sa yo ap denigre tout bagay yo pa byen konprann. Men, tout sa yo konnen se bagay ensten yo montre yo, menm jan ak zannimo yo ki pa ka rezone, e se nan bagay sa yo yo kontinye ap kòwonp tèt yo. 11  Se domaj pou yo, paske yo fè menm wout ak Kayen, e pou yo ka jwenn rekonpans, yo lage kò yo nan move chemen Balaam nan, e yo peri poutèt y ap di pawòl rebelyon menm jan ak Kora. 12  Mesye sa yo k ap fete ansanm ak NOU nan fèt NOU fè pou NOU demontre lanmou youn pou lòt, se resif ki kache anba dlo yo ye. Yo se bèje k ap nouri tèt yo san yo pa pè, yo se nyaj san dlo van ap fè fè ale vini, yo se pyebwa ki pa bay fwi nan sezon yo, yo mouri de fwa, yo derasinen yo. 13  Yo se lanm lanmè ki move anpil k ap fè kim, k ap pouse bagay ki ta dwe fè yo wont yo sot deyò. Yo se zetwal ki pa gen wout fiks, ki gen yon fènwa pwès ki rezève pou yo pou toutan. 14  Wi, Enòk, ki se setyèm jenerasyon soti depi Adan, li menm tou, li te pwofetize sou yo, lè l te di: “Gade! Jewova vini ak foul zanj li yo ki sen, 15  pou l egzekite jijman l sou tout moun, e pou l deklare tout moun ki pa gen respè pou Bondye yo koupab poutèt tout zak derespektan yo te fè, e poutèt tout bagay chokan pechè sa yo ki pa gen respè pou Bondye te di sou li.” 16  Mesye sa yo toujou ap bougonnen, yo toujou ap plenyen sò yo nan lavi a, y ap aji selon pwòp dezi yo, e ak bouch yo, y ap pale pawòl pou yo vante tèt yo, pandan y ap flate moun pou pwòp avantaj yo. 17  Kanta pou NOU menm, byenneme, se pou NOU sonje pawòl apot yo, apot Jezi Kris, Seyè nou an, te deja di yo. 18  Men sa yo te konn di NOU: “Nan dènye tan an, ap gen moun k ap pase moun nan rizib, k ap aji selon pwòp dezi yo genyen pou bagay ki dezonore Bondye.” 19  Se yo menm k ap met divizyon, se yon seri moun k ap aji tankou bèt e ki pa gen lespri Bondye avèk yo. 20  Men NOU menm, byenneme, fòtifye NOU nan lafwa NOU ki sen anpil, e priye avèk lespri sen, 21  yon fason pou NOU rete nan lanmou Bondye, pandan ap tann mizèrikòd Jezi Kris, Seyè nou an, avèk je nou fikse sou lavi ki pap janm fini an. 22  Epitou, kontinye fè moun ki gen dout yo mizèrikòd. 23  Rale yo sot nan dife pou NOU sove yo. Men, kontinye fè lòt moun mizèrikòd. Se pou NOU fè sa avèk krent, pandan NOU rayi ata rad kò a sal la. 24  Kounye a, sila a ki gen pouvwa pou l anpeche NOU tonbe e ki gen pouvwa pou l fè NOU kanpe san tach devan glwa li, ak anpil kè kontan an, 25  li menm ki sèl Bondye a, ki se Sovè nou, pa mwayen Jezi Kris, Seyè nou an, se pou li glwa ye ansanm ak majeste ak pisans ak pouvwa depi tout letènite, kounye a, e pou tout letènite. Amèn.

Nòt anba paj

Gade apendis 4.