Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 9​:​1-41

9  Apre sa, pandan li t ap pase yon kote, li wè yon mesye ki avèg depi l fèt.  Disip li yo mande l: “Anseyan*, kiyès ki te peche ki fè mesye sa a fèt tou avèg la? Èske se li menm oubyen paran l?”  Jezi reponn: “Se pa ni mesye a ni paran l ki peche, men sa rive dekwa pou travay Bondye ka parèt aklè nan ka pa l.  Nou dwe fè travay moun ki voye m nan pandan li jou. Lannuit ap rive kote pèsonn pap ka travay.  Toutotan mwen nan monn nan, mwen se limyè pou monn nan.”  Lè l fin di bagay sa yo, li krache atè, li fè yon labou ak krache a, li mete labou a sou je mesye a,  epi li di l: “Al lave je w nan pisin Silowam” (mo sa a vle di: ‘K ap ponpe soti’). Vrèmanvre, li ale, li lave je l, e lè l tounen, li te wè klè.  Lè moun bò lakay li ak moun ki te abitye wè l ap mande yo wè sa, yo di: “Èske se pa mesye ki te konn chita ap mande a?”  Gen kèk moun ki t ap di: “Se li.” Gen lòt ki t ap di: “Se pa li, men li sanble avè l.” Mesye a di yo: “Se mwen.” 10  Se sa k fè, yo mande l: “Ebyen, kòman w fè vin wè?” 11  Li reponn: “Mesye ki rele Jezi a fè yon labou, li pase l sou je m e li di m: ‘Al lave je w nan Silowam.’ Vrèmanvre, mwen ale, mwen lave je m e mwen wè.” 12  Lè yo tande sa, yo di l: “Kote misye?” Li di: “Mwen pa konnen.” 13  Yo mennen mesye ki te avèg la bay Farizyen yo. 14  Twouve, jou Jezi te fè labou pou l te ouvri je mesye a se te yon jou saba. 15  Lè sa a, Farizyen yo, yo menm tou, te kòmanse poze l kesyon pou yo konnen kòman l fè wè. Li di yo: “Li mete yon ti labou sou je m, mwen lave je m epi mwen wè.” 16  Lè sa a, gen kèk Farizyen ki di: “Li pa yon moun ki soti nan Bondye, paske li pa obsève saba.” Gen lòt ki di: “Kòman yon moun ki se yon pechè ta ka fè reyalize jan de siy sa yo?” Konsa, te gen divizyon nan mitan yo. 17  Se sa k fè, yon lòt fwa ankò, yo mande mesye ki te avèg la: “Ki sa w panse de li, piske li fè w wè?” Mesye a di: “Li se yon pwofèt.” 18  Men, chèf relijye Juif yo pa t kwè mesye a te avèg e li vin wè, jiskaske yo rele paran l. 19  Epi yo mande yo: “Èske se pitit NOU an, li menm NOU di ki te fèt tou avèg la? Bon, kòman fè li wè kounye a?” 20  Paran l yo reponn, yo di: “Nou konnen se pitit nou an, e nou konnen li te fèt tou avèg. 21  Men, nou pa konnen ni kòman l fè wè kounye a, ni ki moun ki fè l wè. Mande l. Li gen laj pou sa. Se pou l pale pou tèt li.” 22  Paran l yo di sa, paske yo te pè chèf relijye Juif yo ki te deja antann yo pou yo mete kèlkeswa moun ki rekonèt Jezi se Kris la deyò nan sinagòg la. 23  Se poutèt sa paran l yo te di: “Li gen laj pou sa. Mande l.” 24  Se sa k fè, yon dezyèm fwa, yo rele mesye ki te avèg la, yo di l: “Di laverite pou w ka bay Bondye glwa. Nou konnen mesye sa a se yon pechè.” 25  Mesye a reponn: “Mwen pa konnen si l se yon pechè oubyen si l pa yon pechè. Sèl sa m konnen, sèke mwen te avèg, e kounye a mwen wè.” 26  Lè sa a, yo di l: “Ki sa l te fè? Kòman l te fè pou l fè w wè?” 27  Li reponn yo: “Mwen te di NOU sa deja, NOU pa t koute. Poukisa NOU vle tande sa ankò? Èske NOU vle vin disip li tou?” 28  Lè yo tande sa, yo joure l e yo di: “Se ou menm ki disip misye. Nou menm, se disip Moyiz nou ye. 29  Nou konnen Bondye te pale ak Moyiz. Men kanta pou mesye sa a, nou pa konn kiyès ki voye l.” 30  Mesye a reponn, li di: “Sa vrèman dwòl pou NOU pa konn kiyès ki voye l, epoutan li fè m wè. 31  Nou konnen Bondye pa koute pechè, men si yon moun gen lakrentif pou li e si l fè volonte l, moun sa a, li koute l. 32  Depi nan tan lontan, pèsonn pa janm tande okenn moun fè yon moun ki te fèt tou avèg wè. 33  Si se pa t Bondye ki te voye mesye sa a, li pa t ap ka fè anyen ditou.” 34  Yo reponn li: “Ou fèt nan peche, epi w ap vin anseye nou?” Epi yo mete mesye a deyò. 35  Jezi aprann yo mete l deyò. E lè Jezi jwenn li, li di l: “Èske w gen lafwa nan Pitit lòm nan?” 36  Mesye a reponn: “Kiyès li ye, mesye, pou m ka mete lafwa nan li?” 37  Jezi di l: “Ou te wè l, e dayè, se li menm k ap pale avè w la a.” 38  Lè sa a, li di: “Wi Seyè, mwen gen lafwa nan li.” Epi li pwostène devan l. 39  Jezi di: “Men pou ki jijman mwen vini nan monn sa a: pou moun ki pa wè yo ka wè e pou moun ki wè yo ka vin avèg.” 40  Gen kèk Farizyen ki te la ki tande sa, e yo di l: “Èske nou menm tou nou avèg?” 41  Jezi di yo: “Si NOU te avèg, NOU pa t ap peche. Men, kòm kounye a NOU di: ‘Nou wè.’ Peche NOU yo rete la.”

Nòt anba paj

Mo pou mo: “Rabi”.