Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 7​:​53​–​8​:​59

* Gen yon seri maniskri enpòtan ki pa mete vèsè 53 a, ansanm ak 11 premye vèsè nan chapit 8 la. Men sa pasaj sa yo di (gen kèk varyasyon selon tèks grèk kote yo soti a): 53  Apre sa, yo chak al lakay yo. 8  Men, Jezi ale sou mòn Oliv.  Sepandan, kou l fè jou, li retounen nan tanp lan ankò, e tout moun yo kòmanse vin jwenn li. Li chita e li kòmanse anseye yo.  Kounye a, espè nan Lalwa yo ak Farizyen yo vin ak yon fi yo kenbe nan adiltè. Apre yo fin mete l kanpe nan mitan yo,  yo di Jezi: “Anseyan, yo kenbe fi sa a pandan l ap fè adiltè.  Nan Lalwa, Moyiz òdone nou pou nou touye jan de fi sa yo ak kout wòch. Ki sa w di ou menm?”  Anfèt, yo te di sa pou yo teste l, yon fason pou yo jwenn yon bagay pou yo akize l. Men, Jezi bese e li kòmanse ekri atè a ak dwèt li.  Kòm yo pa t sispann poze l kesyon, li drese kò l e li di yo: “Si gen yon moun pami NOU la a ki pa janm fè peche, se li menm an premye ki pou ba l yon kout wòch.”  Epi, li bese ankò e li kontinye ekri atè a.  Men, lè moun yo tande sa, yo kòmanse ale grenn pa grenn, kòmanse sou moun ki pi gran yo, e yo kite l poukont li ansanm ak fi ki te nan mitan yo a. 10  Jezi drese kò l, li di fi a: “Madanm, kote moun yo? Pèsonn pa kondane w?” 11  Fi a di: “Pèsonn non, mesye.” Jezi di: “Mwen menm nonplis, mwen pap kondane w. Ou mèt ale. Apati jodi a, pa pratike peche ankò.” 12  Apre sa, Jezi pale avèk yo ankò, li di: “Mwen se limyè pou monn nan. Yon moun ki suiv mwen pap janm mache nan fènwa, men l ap gen limyè k ap mennen nan lavi a.” 13  Lè sa a, Farizyen yo di l: “W ap bay temwayaj sou pwòp tèt ou. Donk, temwayaj ou a pa laverite.” 14  Jezi reponn yo, li di: “Menmsi se mwen ki bay temwayaj sou tèt mwen, temwayaj mwen bay la se laverite, paske mwen konn kote m soti ak kote m prale. Men NOU menm, NOU pa konn ni kote m soti ni kote m prale. 15  NOU jije selon sa NOU wè, mwen menm mwen pa jije pèsonn. 16  Epoutan, si m fè yon jijman, jijman m nan ap ann amoni ak laverite, paske mwen pa poukont mwen, men Papa a ki voye m nan ansanm avè m. 17  Epitou, men sa ki ekri nan pwòp Lwa NOU an: ‘Se temwayaj de moun ki laverite.’ 18  Mwen bay temwayaj sou tèt mwen, e Papa a ki voye m nan bay temwayaj sou mwen.” 19  Lè sa a, yo di l: “Kote Papa w?” Jezi reponn: “NOU pa konnen ni mwen ni Papa m. Si NOU te konnen m, NOU t ap konn Papa m tou.” 20  Li te di pawòl sa yo kote ki te gen kès yo konn met ofrann yo, etan li t ap anseye nan tanp lan. Men, pèsonn pa t met men sou li, paske lè l potko rive. 21  Apre sa, li di yo: “Mwen prale, ap chèche m, epoutan ap mouri nan peche NOU. NOU pa ka al kote m prale a.” 22  Lè sa a, Juif yo di: “Èske se touye l pral touye tèt li? Paske li di: ‘NOU pa ka al kote m prale a.’” 23  Epi, li di yo: “NOU se moun anba, mwen menm mwen se moun anwo. Se nan monn sa a NOU soti, mwen menm mwen pa sot nan monn sa a. 24  Se sa k fè mwen di NOU: N ap mouri nan peche NOU yo. Paske, si NOU pa kwè mwen se moun mwen di m ye a, ap mouri nan peche NOU yo.” 25  Lè sa a, yo di l: “Kiyès ou ye?” Jezi di yo: “Poukisa menm mwen kontinye ap pale avèk NOU toujou? 26  Mwen gen anpil bagay pou m di sou NOU e mwen gen anpil bagay pou m jije. Annefè, moun ki voye m nan toujou di laverite, e bagay mwen te tande nan bouch li, se yo menm m ap di nan monn nan.” 27  Yo pa t konprann se de Papa a li t ap pale yo. 28  Donk, Jezi di: “Lè NOU fin leve Pitit lòm nan anlè, lè sa a ap konnen mwen se moun mwen di m ye a, e ap konnen se pa mwen poukont mwen ki deside fè anyen, men, se sa Papa a anseye m mwen di. 29  E moun ki voye m nan avè m. Li pa lage m poukont mwen, paske mwen toujou fè sa ki fè l plezi.” 30  Pandan li t ap di bagay sa yo, anpil moun te mete lafwa nan li. 31  Donk, Jezi di Juif ki te kwè nan li yo: “Si NOU rete nan pawòl mwen, NOU se disip mwen toutbonvre, 32  e ap konnen laverite, e laverite ap libere NOU.” 33  Lòt yo reponn li: “Nou se desandan Abraram e nou pa t janm esklav pèsonn. Kòman w fè di: ‘N ap vin lib’?” 34  Jezi reponn yo: “Anverite m ap di NOU sa: Yon moun k ap pratike peche se esklav peche l ye. 35  Mete sou sa, esklav la pa rete nan kay la pou toutan, se pitit la ki rete pou toutan. 36  Se sa k fè, si Pitit la libere NOU, ap libere toutbon. 37  Mwen konnen NOU se desandan Abraram. Men, ap chèche touye m, paske NOU pa aksepte pawòl mwen. 38  Mwen di bagay mwen te wè lè m te avèk Papa m. E NOU menm, NOU fè sa NOU tande papa NOU di.” 39  Yo reponn, yo di l: “Se Abraram ki papa NOU.” Jezi di yo: “Si NOU se pitit Abraram, fè travay Abraram. 40  Gade kounye a, se touye ap chèche touye m, mwen menm ki di NOU verite mwen te tande nan bouch Bondye. Abraram pa t fè sa. 41  Se travay papa NOU N ap fè.” Yo di li: “Nou pa t fèt nan fònikasyon*. Yon sèl Papa nou genyen, se Bondye.” 42  Jezi di yo: “Si se Bondye ki te Papa NOU, NOU t ap renmen m, paske se Bondye ki voye m e ki fè m la a. Epitou, se pa mwen menm poukont mwen ki te deside vini, men se Sila a ki te voye m nan ki te deside sa. 43  Ki sa k fè NOU pa konnen sa m ap di a? Paske NOU pa ka tande pawòl mwen. 44  NOU menm, NOU soti nan papa NOU, Dyab la, e NOU vle fè volonte l. Li te yon asasen depi lè li te kòmanse nan wout li pran an, e li pa t kenbe fèm nan laverite, paske li pa gen laverite nan li. Lè l ap bay manti, li pale dapre pwòp panchan pa l, paske li se yon mantè e li se papa manti. 45  Yon lòt bò, NOU pa kwè m, paske mwen menm m ap di laverite. 46  Kiyès nan NOU ki ka pwouve mwen fè peche? Si m ap di laverite, kòman NOU fè pa kwè m? 47  Moun ki soti nan Bondye koute pawòl Bondye. Sa k fè NOU menm NOU pa koute, se paske NOU pa soti nan Bondye.” 48  Juif yo reponn, yo di l: “Èske nou pa gen rezon di: Ou se yon Samariten e ou gen yon demon sou ou?” 49  Jezi reponn: “Mwen pa gen demon sou mwen, men m ap onore Papa m, e NOU menm ap dezonore m. 50  Mwen pap chèche glwa pou tèt mwen. Gen yon Moun k ap chèche sa pou mwen, e se li ki jij. 51  Anverite m ap di NOU sa: Si yon moun obeyi pawòl mwen, li pa gendwa janm mouri.” 52  Juif yo di l: “Kounye a, nou sèten ou gen yon demon sou ou. Abraram mouri, pwofèt yo mouri tou, epi ou menm, ou di: ‘Si yon moun obeyi pawòl mwen, li pa gendwa janm mouri.’ 53  Èske w pi enpòtan pase Abraram, papa nou, ki mouri? Epitou, pwofèt yo mouri. Ki moun ou panse w ye la a?” 54  Jezi reponn: “Si m ap glorifye tèt mwen, glwa m nan pa anyen. Se Papa m k ap glorifye m, li menm NOU di ki se Bondye NOU an, 55  epoutan NOU pa konnen l. Men mwen menm, mwen konnen l. E si m ta di mwen pa konnen l, mwen t ap vin yon mantè menm jan avèk NOU. Men, mwen konnen l, e se pawòl li m ap obeyi. 56  Abraram, papa NOU, te rejwi anpil poutèt li te gen espwa l ap wè jou m nan, e li te wè l e li te rejwi.” 57  Lè sa a, Juif yo di l: “Ou poko menm gen senkant an, epi w te gentan wè Abraram?” 58  Jezi di yo: “Anverite m ap di NOU sa: Anvan Abraram te egziste, mwen te la.” 59  Lè sa a, yo pran wòch pou yo voye dèyè l, men Jezi kache e li soti nan tanp lan.

Nòt anba paj

Gade apendis 4.