Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 7​:​1-53

7  Twouve, apre bagay sa yo, Jezi te kontinye ap mache toupatou nan Galile. Li pa t vle fè sa nan Jide, paske chèf relijye Juif yo t ap chèche touye l.  Men, fèt juif ki rele fèt Tabènak yo te toupre rive.  Se poutèt sa, frè l yo di l: “Kite isit la pou w al Jide, yon fason pou disip ou yo ka wè bagay w ap fè yo.  Paske, pèsonn pap fè anyen an kachèt si l ap chèche fè moun konnen l. Kòm w ap fè bagay sa yo, fè monn nan wè w.”  Anfèt, frè l yo pa t demontre yo gen lafwa nan li.  Se poutèt sa, Jezi di yo: “Lè m poko rive, men pou NOU menm, nenpòt lè bon.  Monn nan pa gen okenn rezon pou l rayi NOU, men li rayi m, paske mwen bay temwayaj sou li, mwen fè konnen sa l ap fè yo pa bon.  NOU mèt monte nan fèt la. Mwen menm mwen poko ap monte, paske lè m poko fin rive nèt.”  Apre l fin di yo bagay sa yo, li rete Galile. 10  Men, lè frè l yo fin monte nan fèt la, li menm tou li monte, men li pa fè sa aklè, li fè sa an kachèt. 11  Se sa k fè, Juif yo te kòmanse chèche l nan fèt la, e yo t ap di: “Kote mesye a?” 12  E anpil moun nan foul la t ap pale de li anba anba. Genyen ki t ap di: “Li se yon bon moun.” Gen lòt ki t ap di: “Se pa vre, se twonpe l ap twonpe foul la.” 13  Natirèlman, pèsonn pa t alèz pou yo pale de li devan moun, paske yo te pè chèf relijye Juif yo. 14  Nan mitan fèt la, Jezi monte nan tanp lan e li kòmanse anseye moun yo. 15  Lè sa a, Juif yo sezi, yo di: “Kòman mesye sa a fè gen konesans sa a alòske li pa t fè etid li nan lekòl yo*?” 16  Lè sa a, Jezi reponn yo, li di: “Sa m ap anseye a se pa pawòl pa m, men se pawòl sila a ki voye m nan. 17  Si yon moun vle fè volonte Bondye, moun sa a ap konnen si sa m ap anseye a soti nan Bondye, oswa si se pawòl pa m m ap pale. 18  Yon moun k ap pale pawòl pa l ap chèche pwòp glwa li. Men, yon moun k ap chèche glwa sila a ki voye l la, moun sa a se verite l ap di, li pa gen manti lakay li. 19  Moyiz te ban NOU Lalwa, pa vre? Men, NOU youn pa obeyi Lalwa. Poukisa ap chèche touye m?” 20  Foul la reponn: “Ou gen yon demon sou ou! Kiyès ki dèyè touye w la?” 21  Jezi reponn yo, li di: “Yon sèl bon aksyon an m fè, epi NOU tout sezi. 22  Se pou rezon sa a Moyiz te ban NOU lwa sou sikonsizyon an, e NOU sikonsi moun jou saba (men, sikonsizyon an pa soti nan epòk Moyiz la, li soti depi nan epòk zansèt yo). 23  Si NOU sikonsi yon moun jou saba dekwa pou NOU pa vyole lwa Moyiz la, poukisa NOU fache anpil konsa kont mwen poutèt mwen geri yon moun byen geri yon jou saba? 24  Sispann jije dapre sa NOU wè, men jije yon fason ki jis.” 25  Apre sa, gen kèk moun ki abite Jerizalèm ki di: “Se pa mesye y ap chèche touye a? 26  Gade l ap pale devan tout moun, yo pa di l anyen. Genlè se toutbon chèf yo vin konnen se li ki Kris la! 27  Men, nou konnen ki kote mesye sa a soti. Tandiske lè Kris la vini, pèsonn pap konnen ki kote l soti.” 28  Lè sa a, pandan Jezi ap anseye moun yo nan tanp lan, li di byen fò: “NOU konnen m e NOU konnen kote m soti. Anplis de sa, se pa mwen menm poukont mwen ki te deside vini, men moun ki voye m nan egziste reyèlman, e NOU pa konnen l. 29  Mwen konnen l, paske mwen sot bò kote l antanke reprezantan l, e se li ki voye m.” 30  Se poutèt sa, yo t ap chèche met men sou li, men pèsonn pa t fè sa, paske lè l potko rive. 31  Poutan, anpil moun nan foul la te mete lafwa nan li, e yo t ap di: “Lè Kris la vini, èske l ap reyalize plis siy pase mesye sa a?” 32  Farizyen yo te tande foul la k ap di pawòl sa yo sou li anba anba, e yo menm ak prèt an chèf yo voye gad al met men sou li. 33  Lè sa a, Jezi di: “M ap avèk NOU pou yon ti tan ankò anvan m al jwenn sila a ki voye m nan. 34  ap chèche m, men NOU pap jwenn mwen, e kote m prale a, NOU pa ka vini.” 35  Lè sa a, Juif yo di youn lòt: “Ki kote mesye sa a gen entansyon ale ki fè nou pap ka jwenn li an? Li pa gen entansyon al jwenn Juif ki gaye nan mitan Grèk yo pou l anseye Grèk yo, pa vre? 36  Ki sa l vle di lè l di: ‘N ap chèche m, men NOU pap jwenn mwen, e kote m prale a, NOU pa ka vini’?” 37  Twouve, nan dènye jou fèt la, jou ki te pi enpòtan an, Jezi kanpe e li di byen fò: “Si yon moun swaf, se pou l vin jwenn mwen pou l bwè. 38  Yon moun ki mete lafwa nan mwen, jan yon pasaj nan Ekriti yo di sa: ‘Kouran dlo ki bay lavi a pral koule sot anndan l.’” 39  Men, li t ap pale konsènan lespri moun ki mete lafwa nan li yo t apral resevwa a, paske nan moman sa a yo potko resevwa lespri a, paske Jezi potko jwenn glwa li te gen pou l jwenn nan. 40  Epi, gen kèk moun nan foul la, ki te tande pawòl sa yo, ki di: “Vrèmanvre, mesye sa a se Pwofèt la.” 41  Genyen ki t ap di: “Se li menm ki Kris la.” Men, gen lòt ki t ap di: “Kris la pap soti nan Galile, pa vre? 42  Èske pa gen yon pasaj nan Ekriti yo ki di Kris la ap soti nan desandans David, nan Betleyèm, bouk kote David te rete a?” 43  Se konsa, vin gen yon divizyon nan foul la poutèt li menm. 44  Byenke gen kèk nan yo ki t ap chèche met men sou li, pèsonn pa t fè sa. 45  Kidonk, gad yo retounen kot prèt an chèf yo ak Farizyen yo. Yo di gad yo konsa: “Poukisa NOU pa vin avè l?” 46  Gad yo reponn: “Pa janm gen yon moun ki pale konsa.” 47  Lè sa a, Farizyen yo reponn, yo di: “Genlè NOU menm tou NOU kite l pran tèt NOU! 48  Nou pa wè pa gen pèsonn pami chèf yo ni pami Farizyen yo ki mete lafwa nan li? 49  Men, bann moun sa yo ki pa konn Lalwa a, se yon bann moun modi.” 50  Nikodèm, ki te vin kote l yon lè, e ki te youn nan Farizyen yo, di yo: 51  “Èske lwa nou an pèmèt nou kondane yon moun anvan nou tande l pou nou konnen sa l fè?” 52  Yo reponn li, yo di l: “Genlè ou menm tou, ou se moun Galile? Al gade pou w wè, pa gen okenn pwofèt ki gen pou sot Galile.”* * Gen yon seri maniskri enpòtan ki pa mete vèsè 53 a, ansanm ak 11 premye vèsè nan chapit 8 la. Men sa pasaj sa yo di (gen kèk varyasyon selon tèks grèk kote yo soti a): 53  Apre sa, yo chak al lakay yo.

Nòt anba paj

Oswa: “nan lekòl chèf relijye yo”.