Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Jan 6​:​1-71

6  Apre sa, Jezi al pa lòt bò lanmè Galile, ki te rele lanmè Tiberyad tou.  Men, gen yon gwo foul moun ki t ap suiv li, paske yo te wè mirak li te fè, jan l te geri moun ki te malad yo.  Epi, Jezi monte sou yon mòn, e li chita la avèk disip li yo.  Lè sa a, fèt Pak la, fèt Juif yo, te toupre rive.  Lè Jezi leve je l li wè yon gwo foul moun k ap vin sou li, li di Filip: “Ki kote nou pral achte pen pou moun sa yo manje?”  Li te konnen sa li t apral fè, men, li te di sa pou l teste Filip.   Filip reponn li: “200 denye* pen pap ase pou chak moun ta jwenn menm yon ti moso.”  Andre, youn nan disip li yo, frè Simon Pyè a, di l:  “Gen yon tigason la a ki gen senk pen lòj ak de ti pwason. Men, ki sa sa ka fè pou tout moun sa yo?” 10  Jezi di: “Fè moun yo chita.” Te gen anpil zèb kote yo te ye a. Konsa, moun yo chita nan zèb la. Te gen anviwon 5 000 gason nan foul la. 11  Epi, Jezi pran pen yo e, apre l fin di Bondye mèsi, li distribye yo bay moun ki te chita yo. Li fè menm jan an tou pou ti pwason yo, li ba yo kantite yo vle. 12  Men, lè vant yo plen, li di disip li yo: “Ranmase rès ki rete yo, dekwa pou anyen pa gaspiye.” 13  Konsa, yo ranmase rès ki te rete nan senk pen lòj yo, sa moun ki te manje yo te kite yo, e yo plen douz pànye avèk yo. 14  Lè mesye yo wè siy li reyalize yo, yo di: “Se sèten, se li menm ki pwofèt ki te gen pou vini nan monn nan.” 15  Kòm Jezi te konnen yo t apral vin met men sou li pou yo fè l wa, li wete kò l, l al sou mòn nan ankò poukont li. 16  Lè l vin aswè, disip li yo desann bò lanmè a, 17  yo monte nan yon bato, yo kòmanse travèse lanmè a pou y al Kapènawòm. Nan moman sa a, li te fin fènwa e Jezi potko vin jwenn yo. 18  Epitou, lanmè a te vin move, paske te gen yon gwo van ki t ap soufle. 19  Men, apre yo fin rame anviwon senk a sis kilomèt konsa, yo wè Jezi k ap mache sou lanmè a, k ap pwoche vin jwenn bato a, e yo vin pè. 20  Men, li di yo: “Se mwen menm, NOU pa bezwen pè!” 21  Se sa k fè, yo te vle fè l monte nan bato a. E tousuit bato a rive kote yo te vle ale a. 22  Nan demen, foul moun yo ki te kanpe pa lòt bò lanmè a vin remake pa gen lòt bato la, eksepte yon ti bato. Epitou, yo te wè Jezi pa t monte nan bato a avèk disip li yo, men disip li yo te ale poukont yo. 23  Men, gen bato ki te soti Tiberyad ki te rive toupre kote yo te manje pen apre Seyè a te fin di Bondye mèsi a. 24  Se sa k fè, lè foul moun yo wè ni Jezi, ni disip li yo pa t la, yo monte nan bato yo, y al Kapènawòm pou yo chèche Jezi. 25  Lè yo jwenn li pa lòt bò lanmè a, yo di l: “Anseyan*, ki lè w rive la a?” 26  Jezi reponn yo, li di: “Anverite m ap di NOU sa: Se pa paske NOU te wè mirak mwen te fè yo ki fè ap chèche m, men se paske NOU te manje pen e vant NOU te plen. 27  Pa travay pou manje k ap gate, men, travay pou manje k ap rete pou lavi ki pap janm fini an, manje Pitit lòm nan ap ban NOU an. Paske, se sou moun sa a Papa a, wi, Bondye, mete so l pou l montre li apwouve l.” 28  Kidonk, yo di l: “Ki sa nou dwe fè k ap fè Bondye plezi?” 29  Jezi reponn yo, li di: “Men sa ki fè Bondye plezi: se pou NOU demontre NOU gen lafwa nan moun Li voye a.” 30  Yo di l konsa: “Ebyen, ki mirak w ap fè nou wè pou nou ka kwè nan ou? Ki sa w ap fè? 31  Zansèt nou yo te manje lamàn nan dezè a, jan sa te ekri: ‘Li te ba yo pen ki soti nan syèl la pou yo manje.’” 32  Lè sa a, Jezi di yo: “Anverite m ap di NOU sa: Se pa Moyiz ki te ban NOU pen ki sot nan syèl la, men se Papa m ki ban NOU bonjan pen ki sot nan syèl la. 33  Paske, pen Bondye bay la se sila a ki desann sot nan syèl la e k ap bay monn nan lavi.” 34  Lè sa a, yo di l: “Seyè, toujou ban nou pen sa a.” 35  Jezi di yo: “Mwen se pen ki bay lavi a. Yon moun ki vin jwenn mwen pap janm grangou, e yon moun ki demontre li gen lafwa nan mwen pap janm swaf. 36  Men, mwen di NOU sa: Malgre NOU wè sa m fè, NOU pa kwè. 37  Tout moun Papa m ban mwen ap vin jwenn mwen, e mwen pap janm repouse moun ki vin jwenn mwen. 38  Paske, mwen pa desann sot nan syèl la pou m vin fè volonte pa m, men mwen desann pou m vin fè volonte sila a ki voye m nan. 39  Volonte sila a ki voye m nan se pou m pa pèdi youn nan moun li ban mwen yo, men se pou m resisite yo tout nan dènye jou a. 40  Paske, volonte Papa a se pou tout moun ki rekonèt Pitit la e ki demontre yo gen lafwa nan li gen lavi ki pap janm fini an, e m ap resisite yo nan dènye jou a.” 41  Lè sa a, Juif yo kòmanse plenyen poutèt li te di: “Mwen se pen ki desann sot nan syèl la.” 42  E yo di: “Èske se pa Jezi, pitit Jozèf la, li menm nou konnen papa l ak manman l lan? Kounye a, kòman misye fè di: ‘Mwen desann sot nan syèl la’?” 43  Jezi reponn, li di yo: “Sispann plenyen youn bay lòt. 44  Pèsonn pa ka vin jwenn mwen si Papa m ki voye m nan pa rale l vini. E m ap resisite l nan dènye jou a. 45  Men sa ki ekri nan liv pwofèt yo: ‘Jewova pral anseye yo tout.’ Tout moun ki tande Papa m e ki aprann nan men l vin jwenn mwen. 46  Pa gen okenn moun ki wè Papa a, eksepte moun ki soti nan Bondye a. Se moun sa a ki wè Papa a. 47  Anverite m ap di NOU sa: Yon moun ki kwè gen lavi ki pap janm fini an. 48  “Mwen se pen ki bay lavi a. 49  Zansèt NOU yo te manje lamàn nan dezè a, e yo te mouri kanmenm. 50  Men, yon moun ki manje bonjan pen ki sot nan syèl la pap mouri. 51  Mwen se pen vivan ki desann sot nan syèl la. Si yon moun manje nan pen sa a, l ap viv pou toutan. E anfèt, pen m ap bay la se chè m, pou moun nan monn nan ka gen lavi.” 52  Lè sa a, Juif yo kòmanse fè diskisyon youn ak lòt, y ap di: “Kòman mesye sa a ka fè ban nou chè l pou nou manje?” 53  Jezi di yo: “Anverite m ap di NOU sa: Si NOU pa manje chè Pitit lòm nan, e si NOU pa bwè san l, NOU pap gen lavi*. 54  Yon moun ki manje chè m e ki bwè san m ap gen lavi ki pap janm fini an, e m ap resisite l nan dènye jou a. 55  Paske, chè m se bonjan manje, e san m se bonjan bwason. 56  Yon moun ki manje chè m e ki bwè san m ap ret ann inyon avè m, e m ap ret ann inyon avè l. 57  Menm jan Papa a ki vivan an voye m e m ap viv grasa li, se konsa tou, yon moun ki manje m, wi, moun sa a ap viv grasa mwen. 58  Men pen ki desann sot nan syèl la. Pen sa a pa menm ak sa zansèt nou yo te manje a, paske yo te mouri kanmenm. Moun ki manje pen sa a ap viv pou toutan.” 59  Bagay sa yo, li te di yo pandan li t ap anseye nan yon asanble nan Kapènawòm. 60  Lè disip li yo tande sa, anpil nan yo di: “Pawòl sa yo chokan, kiyès ki ka koute yo?” 61  Men, Jezi, ki te rann li kont disip li yo t ap plenyen sou sa, di yo: “Èske sa fè NOU estomake? 62  Bon, e si NOU ta wè Pitit lòm nan k ap monte al kote l te ye anvan an? 63  Se lespri a ki bay lavi, lachè pa itil anyen menm. Pawòl mwen di NOU yo soti nan lespri sen e yo bay lavi. 64  Men, gen kèk nan NOU ki pa kwè.” Paske, depi okòmansman, Jezi te konnen moun ki pa t kwè yo, e li te konnen moun ki t apral trayi l la. 65  Se sa k fè, li di: “Se poutèt sa mwen di NOU: Pèsonn pa ka vin jwenn mwen si Papa a pa pèmèt li fè sa.” 66  Akoz de sa, anpil nan disip li yo retounen nan bagay yo te kite dèyè yo e yo vin sispann mache avè l. 67  Lè sa a, Jezi di douz disip yo: “E NOU menm, NOU pa vle ale tou?” 68  Simon Pyè reponn li: “Seyè, kiyès pou n al jwenn? Se ou menm ki gen pawòl k ap mennen nan lavi ki pap janm fini an. 69  E nonsèlman nou kwè, men nou vin konnen tou se ou menm ki Sen an, e se ou menm Bondye voye a.” 70  Jezi reponn yo, li di: “Mwen te chwazi NOU douz la, pa vre? Poutan, youn nan NOU se yon medizan.” 71  Annefè, li t ap pale de Jida, pitit Simon Iskaryòt la, paske se li menm ki t apral trayi l, byenke li te fè pati douz disip yo.

Nòt anba paj

Gade nòt ki pou Mt 18:28 la.
Mo pou mo: “Rabi”.
Mo pou mo: “nou pa gen lavi nan nou”.