Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Jan 5​:​1-47

5  Apre bagay sa yo, te vin gen yon fèt juif, e Jezi monte Jerizalèm.  Twouve, nan Jerizalèm, bò pòtay mouton yo, gen yon pisin yo rele ann ebre Betzata, e toutotou l te gen senk galri ak kolòn.  Sou galri yo, te gen yon bann moun malad, moun avèg, moun k ap bwete ak moun ki enfim ki te kouche la.  *——  Men, te gen yon mesye la ki te malad depi trantuitan.  Lè Jezi wè mesye sa a kouche, e kòm li rann li kont sa fè lontan depi li malad, li di mesye a: “Èske w ta renmen vin an sante?”  Mesye a reponn li: “Mesye, mwen pa gen moun pou mete m nan pisin nan lè dlo a ajite, e lè mwen pral antre, gen yon lòt moun ki gentan desann anvan m.”  Jezi di l: “Leve, pran branka w, mache.”  Menm kote a, mesye a geri, li pran branka l e li kòmanse mache. Jou sa a se te yon jou saba. 10  Se poutèt sa, gen Juif ki kòmanse ap di mesye ki te geri a: “Jodi a se saba, ou pa gen dwa ap pote branka a.” 11  Men, li reponn yo: “Se moun ki geri m nan menm ki di m: ‘Pran branka w, mache.’” 12  Yo mande l: “Kiyès moun sa a ki di w: ‘Pran branka w, mache’ a?” 13  Men, mesye ki te geri a pa t konnen ki moun sa a, paske Jezi te deplase, e te gen anpil moun kote a. 14  Apre sa, Jezi jwenn mesye a nan tanp lan, li di l: “Ou wè w geri. Pa fè peche ankò, dekwa pou yon bagay ki pi mal pa rive w.” 15  Mesye a ale, l al di Juif yo se Jezi ki te geri l. 16  Lè Juif yo tande sa, yo vin ap pèsekite Jezi, paske se pandan saba li t ap fè bagay sa yo. 17  Men, li reponn yo: “Papa m kontinye travay jis kounye a, e mwen menm tou, mwen kontinye travay.” 18  Lè Juif yo tande sa, yo te pi anvi touye l toujou, paske nonsèlman yo te panse li te vyole saba, men tou li te di Bondye se Papa l, kòmkwa li ta egal ak Bondye. 19  Se sa k fè, Jezi reponn, li di yo: “Anverite m ap di NOU sa: Pitit la pa ka deside poukont li pou l fè anyen, men se sèlman sa l wè Papa a fè li fè. Paske, kèlkeswa sa Papa a fè, Pitit la fè yo menm jan an tou. 20  Paske, Papa a gen afeksyon pou Pitit la, e li montre l tout bagay li menm li fè, e li pral montre l travay ki pi gwo pase sa yo, yon fason pou NOU ka sezi. 21  Annefè, menm jan Papa a leve moun ki mouri yo e li ba yo lavi, se konsa tou Pitit la bay moun li vle lavi. 22  Paske, Papa a pa jije pèsonn, men li remèt tout jijman an nan men Pitit la, 23  yon fason pou tout moun ka onore Pitit la menm jan yo onore Papa a. Moun ki pa onore Pitit la pa onore Papa a ki voye l la. 24  Anverite m ap di NOU sa: Yon moun ki tande pawòl mwen e ki kwè sila a ki voye m nan gen lavi ki pap janm fini an, e li pa sibi kondanasyon, men li soti nan lanmò pou l vin nan lavi. 25  “Anverite m ap di NOU sa: Lè a rive kounye a, kote moun ki mouri yo pral tande vwa Pitit Bondye a, e sa ki koute yo ap viv. 26  Paske, menm jan Papa a gen pouvwa pou l bay lavi, se konsa, li bay Pitit la pouvwa pou l bay lavi tou. 27  E li ba l pouvwa pou l fè jijman, paske li se Pitit lòm nan. 28  Nou pa bezwen sezi pou sa, paske lè a ap rive kote tout moun ki nan tonm* yo pral tande vwa l, 29  e y ap soti. Moun ki fè bon bagay ap resevwa lavi, men moun ki pratike sa ki mal ap resevwa yon jijman kondanasyon. 30  Mwen pa ka deside poukont mwen pou m fè anyen. Mwen jije selon sa Papa m di m*, e jijman mwen fè a jis, paske se pa volonte pa m m ap chèche fè, men se volonte sila a ki voye m nan. 31  “Si se mwen sèl k ap temwaye pou tèt mwen, temwayaj mwen an pa laverite. 32  Gen yon lòt moun k ap bay temwayaj sou mwen, e mwen konnen temwayaj li bay sou mwen an se laverite. 33  NOU te voye moun kot Jan, e li te bay temwayaj sou laverite. 34  Mwen pa bezwen lèzòm temwaye pou mwen, men mwen di bagay sa yo pou NOU ka sove. 35  Jan se te yon lanp ki limen e k ap klere, e pandan yon ti moman, NOU te dispoze rejwi anpil nan limyè l ap bay la. 36  Men, mwen jwenn yon pi gwo temwayaj pase pa Jan an, paske travay Papa m ban m fè yo, wi, travay m ap fè yo, montre se Papa a ki voye m. 37  Epitou, se Papa a ki voye m nan menm ki bay temwayaj sou mwen. NOU pa janm tande vwa l, ni NOU pa janm wè fòm li, 38  e pawòl li pa rete nan NOU, paske sila a menm li voye a, NOU pa kwè nan li. 39  “N ap fouye Ekriti yo, paske NOU panse grasa yo ap gen lavi ki pap janm fini an, e se Ekriti sa yo menm k ap bay temwayaj sou mwen. 40  Epoutan, NOU pa vle vin jwenn mwen pou NOU ka gen lavi. 41  Mwen pa aksepte glwa nan men lèzòm, 42  e mwen byen konnen NOU pa gen lanmou pou Bondye nan kè NOU. 43  Mwen vini nan non Papa m, men NOU pa resevwa m. Si yon lòt moun te vini nan pwòp non pa l, NOU t ap resevwa l. 44  Ki jan pou NOU ta fè kwè nan mwen, piske NOU aksepte glwa nan men youn lòt e NOU pa chèche glwa ki soti nan sèl Bondye ki egziste a? 45  Pa panse mwen pral akize NOU devan Papa a. Moun ki akize NOU an se Moyiz, li menm NOU mete espwa NOU nan li a. 46  Anfèt, si NOU te kwè nan Moyiz, NOU t ap kwè nan mwen tou, paske li te ekri bagay ki konsène m. 47  Men, si NOU pa kwè nan sa l te ekri yo, kòman ap fè kwè nan sa m di yo?”

Nòt anba paj

Gen kèk ansyen maniskri grèk, pami sa ki pi enpòtan yo, ki pa gen vèsè sa a, men li egziste nan kèk tradiksyon Labib. Men ki jan youn ladan yo tradui l: “Vrèmanvre, yon zanj te desann nan basen an tanzantan pou li brase dlo a. Donk, apre li fin brase dlo a, moun ki antre ladan l an premye a, kèlkeswa maladi li te genyen, li te geri.”
Mo pou mo: “tonm ki la pou fè sonje moun ki mouri yo”.
Mo pou mo: “selon jan m tande”.