Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 3​:​1-36

3  Twouve, te gen yon Farizyen, youn nan chèf Juif yo, ki te rele Nikodèm.  Li vin kot Jezi lannuit e li di l: “Rabi, nou konnen ou se yon anseyan Bondye voye, paske okenn moun pa ka reyalize siy ou fè yo si Bondye pa avè l.”  Jezi reponn, li di l: “Anverite m ap di w sa: Si yon moun pa fèt yon lòt fwa ankò, li pa ka wè wayòm Bondye a.”  Nikodèm di l: “Kòman yon moun ka fè fèt alòske l fin granmoun? Li pa ka retounen antre nan vant manman l pou l fèt yon dezyèm fwa, pa vre?”  Jezi reponn: “Anverite m ap di w sa: Pou yon moun fèt yon lòt fwa ankò, fòk li batize nan dlo e fòk li resevwa lespri sen. Si se pa sa, li pa ka antre nan wayòm Bondye a.  Sa ki fèt pa mwayen lachè se lachè, e sa ki fèt pa mwayen lespri a se lespri.  Pa sezi poutèt mwen di w: NOU dwe fèt yon lòt fwa ankò.  Van vante kote l vle, e ou tande bri l, men w pa konnen ki kote l soti, ni ki kote l prale. Se konsa tout moun ki fèt pa mwayen lespri a ye.”  Nikodèm reponn, li di l: “Kòman bagay sa yo ka fè fèt?” 10  Jezi reponn: “Ou se yon anseyan ann Izrayèl, epoutan ou pa konn bagay sa yo? 11  Anverite m ap di w sa: Nou pale bagay nou konnen e nou bay temwayaj sou sa nou wè, men NOU menm, NOU pa aksepte temwayaj nou bay la. 12  Si m di NOU bagay ki gen rapò ak tè a NOU pa kwè, ki jan ap fè kwè si m di NOU bagay ki gen rapò ak syèl la? 13  Epitou, okenn moun pa monte nan syèl la, eksepte sila a ki te desann sot nan syèl la, sètadi Pitit lòm nan. 14  E menm jan Moyiz te leve sèpan an anlè nan dezè a, se konsa tou yo dwe leve Pitit lòm nan anlè, 15  yon fason pou tout moun ki kwè nan li ka gen lavi ki pap janm fini an. 16  “Paske, Bondye tèlman renmen monn nan, li bay sèl Pitit li fè a pou li, dekwa pou nenpòt moun ki demontre l gen lafwa nan li pa detwi, men pou l gen lavi ki pap janm fini an. 17  Paske, Bondye pa t voye Pitit li a nan monn nan pou l kondane monn nan, men li te voye l pou monn nan ka sove grasa li. 18  Yo pap kondane yon moun ki demontre l gen lafwa nan li. Men, yo deja kondane yon moun ki pa demontre li gen lafwa nan li, paske li pa demontre li gen lafwa nan non sèl Pitit Bondye fè a. 19  Men sou ki baz jijman an ap fèt: limyè a vin nan monn nan, men lèzòm te pi renmen fènwa pase limyè, paske aksyon yo pa t bon. 20  Paske, yon moun k ap pratike sa ki mal rayi limyè e li pa vin nan limyè, dekwa pou aksyon l yo pa parèt aklè. 21  Men, moun k ap fè sa ki byen an vin nan limyè, dekwa pou moun ka wè aklè aksyon l yo se aksyon ki fèt ann amoni ak volonte Bondye.” 22  Apre sa, Jezi ak disip li yo al nan zòn ki andeyò Jide yo. Li pase yon ti tan la ansanm avèk disip li yo, e li t ap batize moun. 23  Men, Jan tou t ap batize moun. Li t ap fè sa nan Enòn, toupre Salim, paske te gen anpil dlo la, e moun yo te kontinye vini, e li te batize yo. 24  Nan moman sa a, yo potko met Jan nan prizon. 25  Twouve, disip Jan yo leve yon diskisyon ak yon Juif anrapò ak kesyon pirifikasyon an. 26  Apre sa, yo vin kot Jan, e yo di l: “Anseyan*, mesye ki te ansanm avè w pa lòt bò rivyè Jouden an, mesye ou te bay temwayaj sou li a, men l ap batize moun e tout moun pral jwenn li.” 27  Jan reponn, li di: “Yon moun pa ka resevwa anyen si se pa Bondye nan syèl la ki ba li l. 28  NOU menm NOU temwen mwen te di se pa mwen menm ki Kris la, men se voye yo te voye m devan l. 29  Moun ki gen lamarye a se lemarye. Men, lè zanmi lemarye a kanpe bò kote l e li tande l k ap pale, li kontan anpil, paske l tande vwa lemarye. Kidonk, kè kontan sa a mwen genyen an vin total. 30  Aktivite Kris dwe kontinye ogmante, men, aktivite pa m dwe kontinye diminye.” 31  Moun ki soti anwo a anlè tèt nou tout. Moun ki moun latè a se moun latè l ye e l ap pale bagay ki gen rapò ak latè. Moun ki soti nan syèl la anlè tèt nou tout. 32  Li bay temwayaj konsènan sa l te wè ak sa l te tande, men pèsonn pa aksepte temwayaj li a. 33  Moun ki aksepte temwayaj li a sètifye* Bondye toujou di laverite. 34  Paske, moun Bondye voye a pale pawòl Bondye, piske Bondye bay lespri l san mezire. 35  Papa a renmen Pitit la, e li remèt li tout bagay. 36  Moun ki demontre l gen lafwa nan Pitit la ap gen lavi ki pap janm fini an. Moun ki dezobeyi Pitit la pap wè lavi, men l ap sibi kòlè Bondye.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “Rabi”.
Mo pou mo: “mete so li”.