Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 19​:​1-42

19  Lè sa a, Pilat pran Jezi e li fè bat li ak kout fwèt.  E sòlda yo trese yon kouwòn pikan met sou tèt li e yo abiye l ak yon rad wouj vyolèt.  Yo pwoche kote l, yo di: “Bonjou, Wa Juif yo!” Epitou, yo ba l kalòt nan figi l.  Apre sa, Pilat sot deyò a ankò, li di foul la: “Gade! M ap mennen l deyò a pou NOU dekwa pou NOU ka konnen mwen pa jwenn anyen ki montre li koupab.”  Vrèmanvre, Jezi sot deyò a ak kouwòn pikan an nan tèt li ansanm ak rad wouj vyolèt la sou li. Pilat di yo: “Gade! Men nonm nan!”  Men, lè prèt an chèf yo ak gad yo wè l, yo rele byen fò: “Kloure l sou yon poto! Kloure l sou yon poto!” Pilat di yo: “Pran l NOU menm epi kloure l sou yon poto, paske mwen pa jwenn anyen ki montre li koupab.”  Juif yo reponn li: “Nou gen yon lwa, e dapre lwa sa a li dwe mouri, paske li fè tèt li pase pou pitit Bondye.”  Lè Pilat tande sa, li vin pi pè toujou.  Li antre nan palè a ankò e li di Jezi: “Ki kote w soti?” Men, Jezi pa reponn li. 10  Lè sa a, Pilat di l: “Apa w pa reponn mwen? Ou pa konnen mwen gen pouvwa pou m lage w oswa pou m fè kloure w sou yon poto?” 11  Jezi reponn li: “Ou pa t ap gen okenn pouvwa sou mwen si Bondye nan syèl la pa t pèmèt sa. Se poutèt sa, moun ki livre m ba ou a fè yon pi gwo peche.” 12  Poutèt sa, Pilat kontinye ap chèche yon mwayen pou l lage l. Men, Juif yo rele byen fò: “Si w lage mesye sa a, ou pa zanmi Seza. Yon moun ki fè tèt li pase pou wa, moun sa a kont Seza.” 13  Lè Pilat tande pawòl sa yo, li mennen Jezi deyò a, li chita sou yon chèz nan tribinal la, yon kote yo rele Pave ak Wòch, men, ann ebre yo rele la Gabata. 14  Se te jou preparasyon fèt Pak la. Li te anviwon sizyèm èdtan* nan jounen an. Li di Juif yo: “Gade! Men wa NOU an!” 15  Men, yo rele byen fò: “Elimine l! Elimine l! Kloure l sou yon poto!” Pilat di yo: “Èske se pou m kloure wa NOU an sou yon poto?” Prèt an chèf yo reponn: “Nou pa gen lòt wa apa Seza.” 16  Nan moman sa a, Pilat remèt yo li pou yo kloure l sou yon poto. Epi, yo pran Jezi. 17  E, li pote poto a poukont li rive kote yo rele Plas Zo Tèt la. Ann ebre, yo rele la Gòlgota. 18  Se la yo kloure l sou poto a, e yo kloure de mesye bò kote l, youn sou chak bò, Jezi nan mitan. 19  Pilat ekri yon pankat tou, e li mete l sou poto a. Li te ekri sou pankat la: “Jezi, moun Nazarèt la, Wa Juif yo.” 20  Donk, anpil Juif te kapab li pankat la, paske kote yo te kloure Jezi sou poto a te toupre vil la, e yo te ekri pankat la ann ebre, an laten e an grèk. 21  Men, prèt an chèf Juif yo di Pilat konsa: “Pa ekri: ‘Wa Juif yo’, ekri pito li di: ‘Mwen se Wa Juif yo.’” 22  Pilat reponn: “Sa m ekri a m ekri l nèt.” 23  Kounye a, lè sòlda yo fin kloure Jezi sou poto a, yo pran rad ki te sou li yo, yo separe yo fè kat moso, youn pou chak sòlda, e yo pran rad li te gen pa anba rad ki te sou li yo tou. Men, rad sa a te san kouti, se te yon sèl pyès soti anwo rive anba. 24  Kidonk, youn di lòt: “Nou pap chire l. Annou fè tiraj osò avè l pito pou nou wè pou kiyès l ap ye.” Sa te fèt konsa dekwa pou pasaj nan Ekriti yo ki di: “Yo te separe rad mwen antre yo, e yo te fè tiraj osò ak rad mwen” an te ka akonpli. Se egzakteman sa sòlda yo te fè vre. 25  Twouve, manman Jezi ansanm ak yon sè manman an te kanpe toupre poto a. Te gen Mari, madanm Klopas, ak Mari, moun Magdala, ki te la tou. 26  Kidonk, lè Jezi wè manman l ak disip li renmen an kanpe la, li di manman l: “Gade! Men pitit gason w!” 27  Apre sa, li di disip la: “Gade! Men manman w!” E depi lè sa a, disip la pran l lakay li. 28  Apre sa, lè Jezi konnen nan moman an tout bagay akonpli, pou yon pasaj nan Ekriti yo ka akonpli, li di: “Mwen swaf.” 29  Te gen yon veso nan zòn nan ki te plen vinèg. Kidonk, yo plen yon eponj vinèg, yo mete l sou yon branch izòp e yo lonje l bò bouch li. 30  Lè Jezi fin goute vinèg la, li di: “Sa reyalize!” epi li bese tèt li, li rann dènye souf li. 31  Piske se te jou Preparasyon an, pou kadav yo pa t rete sou poto yo nan jou saba a (paske jou saba sa a se te yon gran jou), Juif yo mande Pilat pou l fè kase janm moun yo e pou yo retire kadav yo. 32  Donk, sòlda yo vini, yo kase janm ni premye mesye yo te kloure sou poto bò kot Jezi a ni dezyèm nan. 33  Men, lè yo rive sou Jezi, kòm yo wè li te deja mouri, yo pa kase janm li. 34  Men, youn nan sòlda yo pèse bò kòt li ak yon lans, e menm kote a san ak dlo soti. 35  E moun ki te wè sa a bay temwayaj sou sa, temwayaj li a se laverite e moun sa a konnen sa l ap di yo se laverite, dekwa pou NOU menm tou NOU ka kwè. 36  Anfèt, bagay sa yo te rive dekwa pou pasaj nan Ekriti yo ki di: “Pa gen yon zo l k ap kraze” a te ka akonpli. 37  Epitou, gen yon lòt pasaj nan Ekriti yo ki di: “Yo pral gade Sila a yo te pèse a.” 38  Apre bagay sa yo, Jozèf, moun Arimate, ki te yon disip Jezi an kachèt paske li te pè Juif yo, mande Pilat pèmisyon pou l pran kò Jezi. Pilat ba l pèmisyon an. Konsa, li vini e li pran kò a l ale avè l. 39  Nikodèm, mesye ki te vin kot Jezi lannuit premye fwa a, vini tou ak yon woulo ki te gen lami* ak lalwa ladan l, ki te peze anviwon san liv. 40  Konsa, yo pran kò Jezi, yo vlope l ak twal len avèk pwodui santi bon, jan Juif yo abitye prepare kadav pou antèman. 41  Twouve, kote yo te kloure l sou poto a te gen yon jaden, e te gen yon kavo tounèf nan jaden an, yo potko met pèsonn ladan l. 42  Donk, akoz preparasyon Juif yo t ap fè a, se la yo te mete Jezi, paske kavo a te toupre.

Nòt anba paj

Anviwon midi.
Se yon poud ki santi bon.