Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 18​:​1-40

18  Lè Jezi fin di bagay sa yo, li soti ak disip li yo. Li travèse ravin Kidwòn pou l ale yon kote ki gen yon jaden, e li antre ladan l ansanm ak disip li yo.  Twouve, Jida, ki t apral livre l la, te konn kote sa a tou, paske Jezi t al la plizyè fwa ak disip li yo.  Se konsa, Jida pran yon gwoup sòlda ansanm ak gad ki te sou zòd prèt an chèf yo ak Farizyen yo, yo vini nan jaden an avèk tòch ak lanp ak zam.  Donk, kòm Jezi te konnen tout bagay ki te gen pou rive l, li avanse e li di yo: “Ki moun ap chèche?”  Yo reponn li: “Jezi, moun Nazarèt la.” Li di yo: “Se mwen menm.” Jida, ki t apral livre l la, te ansanm avèk yo tou.  Men, lè l di yo: “Se mwen menm”, yo rale bak e yo tonbe atè.  Lè sa a, li mande yo ankò: “Ki moun ap chèche?” Yo di: “Jezi, moun Nazarèt la.”  Jezi reponn: “Mwen di NOU se mwen menm. Donk, si se mwen ap chèche, kite moun sa yo ale.”  Li te di sa pou pawòl li te di a te ka akonpli. Men sa l te di: “Mwen pa pèdi menm youn nan moun ou te ban mwen yo.” 10  Lè sa a, Simon Pyè, ki te gen yon epe sou li, rale l, li frape esklav gran prèt la, li koupe zòrèy dwat li. Esklav sa a te rele Malkis. 11  Men, Jezi di Pyè: “Mete epe a nan fouwo l. Koup Papa m ban mwen an, èske se pa pou m bwè l kanmenm?” 12  Lè sa a, sòlda yo ak kòmandan an ansanm ak gad Juif yo te voye yo met men sou Jezi e yo mare l. 13  Yo mennen l bay Àn an premye, paske Àn se te bòpè Kayif, ki te gran prèt nan ane sa a. 14  Se Kayif sa a ki te bay Juif yo konsèy lè l te di yo li nan enterè yo pou yon sèl moun mouri pou pèp la. 15  Twouve, Simon Pyè ansanm ak yon lòt disip t ap suiv Jezi. Gran prèt la te konn disip sa a, e disip la antre nan lakou gran prèt la ansanm ak Jezi. 16  Men, Pyè te kanpe deyò a, bò baryè a. Epi, lòt disip la, li menm gran prèt la te konnen an, soti al pale ak sèvant ki t ap veye baryè a, e li fè Pyè antre. 17  Lè sa a, sèvant lan di Pyè: “Ou se youn nan disip mesye sa a tou, pa vre?” Li di: “Non.” 18  Kounye a, esklav yo ak gad yo te kanpe la. Yo te fè yon dife chabon, paske l te fè frèt, e yo t ap chofe dife. Pyè te kanpe ansanm avèk yo tou, li t ap chofe dife. 19  Pandan tan sa a, prèt an chèf la t ap poze Jezi kesyon sou disip li yo ak sou ansèyman l yo. 20  Jezi reponn li: “Mwen te pale ak monn nan devan tout moun. Mwen te toujou konn anseye nan sinagòg yo ak nan tanp lan, kote tout Juif yo konn rasanble, e mwen pa t di anyen an kachèt. 21  Poukisa se mwen w ap poze kesyon? Mande moun ki te tande sa m te konn di yo. Yo menm yo konnen sa m te konn di.” 22  Lè Jezi fin di sa, gen youn nan gad ki te kanpe la yo ki ba l yon kalòt nan figi l e ki di l: “Se konsa w reponn prèt an chèf la?” 23  Jezi reponn li: “Si mwen mal pale, di m sa m di ki mal la. Men si m byen pale, poukisa w frape m?” 24  Apre sa, Àn voye l tou mare bay Kayif, gran prèt la. 25  Twouve, Simon Pyè te kanpe, li t ap chofe dife. Epi, yo di l: “Ou se youn nan disip li yo tou, pa vre?” Li nye sa, li di: “Non.” 26  Gen youn nan esklav gran prèt la, yon esklav ki fanmi mesye Pyè te koupe zòrèy li a, ki di l: “Se pa ou menm mwen te wè nan jaden an avè l la?” 27  Men, Pyè nye sa ankò. E menm kote a, yon kòk chante. 28  Apre sa, byen bonè nan maten, yo kite kay Kayif la ak Jezi, yo mennen l nan palè gouvènè a. Men yo menm, yo pa t antre nan palè a pou yo pa t kontamine, dekwa pou yo te ka manje manje Pak la. 29  Kidonk, Pilat sot deyò al jwenn yo, li di: “Ki akizasyon NOU gen kont mesye sa a?” 30  Yo reponn li, yo di l: “Si mesye sa a pa t fè anyen ki mal, nou pa t ap livre l ba ou.” 31  Kidonk, Pilat di yo: “Pran l NOU menm, epi jije l selon lwa NOU an.” Juif yo di l: “Nou pa gen dwa touye pèsonn.” 32  Yo te di sa pou pawòl Jezi a ka akonpli lè l te fè konnen ki kalite mò li te gen pou l mouri. 33  Donk, Pilat antre nan palè a ankò, li rele Jezi e li di l: “Èske w se Wa Juif yo?” 34  Jezi reponn: “Èske se ou menm ki deside di sa, oswa se lòt moun ki pale w de mwen?” 35  Pilat reponn: “Èske m se Juif? Se moun menm nasyon avè w ak prèt an chèf yo ki livre w ban mwen. Ki sa w te fè?” 36  Jezi reponn: “Wayòm mwen an pa fè pati monn sa a. Si wayòm mwen an te fè pati monn sa a, sèvitè m yo t ap goumen pou yo pa livre m bay Juif yo. Men vwala, se pa la wayòm mwen an soti.” 37  Lè sa a, Pilat di li: “Ebyen, ou se yon wa?” Jezi reponn: “Se ou menm ki di mwen se yon wa. Men poukisa mwen fèt, e men poukisa mwen vini nan monn nan: pou m bay temwayaj sou laverite. Tout moun ki pou laverite koute vwa mwen.” 38  Pilat di li: “Sa k laverite a?” Apre li fin di sa, li soti al jwenn Juif yo ankò e li di yo: “Mwen pa jwenn anyen ki montre li koupab. 39  Epitou, NOU gen koutim pou m lage yon moun pou NOU nan moman fèt Pak la. Kidonk, èske NOU ta renmen mwen lage wa Juif yo pou NOU?” 40  Lè sa a, yo rele ankò, yo di: “Pa lage mesye sa a, se Barabas pou w lage!” Twouve, Barabas sa a se te yon bandi.

Nòt anba paj